Om statistiken

Statistiken kommer från Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB).

När det gäller statistiken från Tillväxtverket är de huvudsakliga källorna undersökningarna Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Den statistik som hämtats från SCB kommer från befolkningsstatistiken, utbildningsstatistiken, arbetskraftsundersökningen, nationalräkenskaperna och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). I några fall har data från SCB:s statistikdatabas bearbetats för att ge bättre mått på regional utveckling.

Den som vill ha uppgifter om vilka förändringar över tid i Företagens villkor och verklighet som är signifikanta kan vända sig till Tillväxtverket.

I vissa fall redovisas inte statistik för samtliga län beroende på att antalet observationer är för litet. I andra fall har enstaka värden för enskilda år tagits bort av samma skäl.

I en del fall redovisas inte resultaten för samtliga år på grund av metodförändringar i form av till exempel ändrade frågeformuleringar eller antal svarsalternativ.

Statistiken om internationalisering

Den regionala statistiken om export som redovisas i diagrammodulen kommer från SCB. Exportvärdena är fördelade på arbetsställe i de fall ett företag har arbetsställen i flera olika län. Fördelningen sker efter andelen av de anställa som arbetar på respektive arbetsställe.

Statistiken om andelen småföretag som exporterar reviderades i november 2020. Skillnaderna gentemot tidigare publicerad statistik är i de flesta fall små eller marginella. Statistiken kommer från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet.

Operativa företagsledare

Statistiken om operativa företagsledare bygger på registerdata från Statistiska centralbyråns (SCB) entreprenörskapsdatabas och utgår från företagens operativa företagsledare. Med operativ företagsledare menas den person som sköter bolagets löpande förvaltning. De företag som ingår i statistiken har för de aktuella åren 2004-2020 minst en förvärvsarbetande i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).

Statistiken om företagens operativa företagsledare är helt och hållet baserad på registerdata från SCB och ska inte förväxlas med statistik från Tillväxtverkets egna undersökningar som Företagens villkor och verklighet. Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där företagare besvarar kvalitativa frågor om sitt företagande.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se