Utveckla infrastruktur för turism

Tillväxtverket ger under åren 2021-2024 investeringsstöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Stödet förmedlas via utlysningar.

Vandring och mountainbike prioriteras

Tillväxtverkets prioritering för stödet är besöksmålsutveckling inom natur- och kulturturism med särskilt fokus på utveckling av leder för vandring och mountainbike-cykling.

Prioriteringen motiveras med att intresset för vandring och mountainbike är stort och växande, både bland inhemska och internationella besökare, samtidigt som infrastrukturen för dessa aktiviteter är förhållandevis svag i Sverige.

För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar. En samordning kring leden behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv. Utveckling av vandringsleder ska ske enligt rekommendationer i Nationellt ramverk för vandringsleder. För utveckling av MTB-leder ges råd i kartläggningen Att utveckla leder för mountainbike.

Viktigt att se helhetslösning kopplat till resmålet

En investering med detta stöd ska se till alla delar i den turistiska leveranskedjan, från transporter och infrastruktur till erbjudanden om att bo, äta och göra. Det räcker inte att själva leden är säkerställd. Besökare efterfrågar och förväntar sig en helhetslösning kopplat till resmålet. Därför är det av stor vikt att aktörer på olika nivåer samverkar och utvecklar långsiktigt hållbara lösningar tillsammans.

En välfungerande turistisk infrastruktur utgör basen för besöksnäringsföretagens produktutveckling. Kvalitetssäkrade vandrings- och cykelleder och attraktiva kulturella besöksmål innebär stora möjligheter för företagande och bidrar till att fler företag vill, kan och vågar satsa.

Mål

Stödet ska - utifrån landsbygdens resurser - skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Bakgrund

Investeringsstödet ges inom ramen för EU:s landsbygdsprogram (delåtgärd 7.5, fokusområde 6b), för vilket Jordbruksverket är förvaltande myndighet.

Resultat

Stödet har förmedlats via två utlysningar till ett totalt belopp på ca 110 miljoner kronor. Den första utlysning genomfördes november 2021 - januari 2022. Vi fick in 53 ansökningar till ett sökt belopp på ca 100 miljoner. 16 projekt med total budget på ca 46,5 miljon beviljades. Den andra utlysning genomfördes 1 november 2022 – januari 2023. Vid den andra utlysningen fick vi in 60 ansökningar till ett sökt belopp på ca 150 miljoner kr. 23 projekt med total budget på ca 63 miljoner beviljades.

Projekt beviljades med följande prioriteringar:

 • Investerar i hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
 • Investerar i leder som utgör en reseanledning. Projekten ska vara en del av en plats- eller destinationsutveckling som skapar helhetslösningar för besökare (det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra) och allmänheten.
 • Tydligt inkluderar regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare och andra relevanta aktörer.

Projekten pågår till mars 2025. Idre fjäll har avslutat sitt projekt och vi träffade Andreas Danielsson som utvecklat leden som berättade mer om hur de arbetat.

Stödet går inte längre att söka och vi planerar ingen ytterligare utlysning.

Beviljade projekt utlysning 1

Projekten är kategoriserade i geografisk ordning och utifrån om satsningen gäller vandring, mountainbike eller både och.

Vandring

Region Västernorrland

Syftet med projektet är att säkra leders långsiktiga dragningskraft på besökare som i sin tur ger ett underlag till företag på landsbygderna kring leden att bygga upp sina affärsverksamheter kring.

Målet är att fler leder i regionen uppfyller kriterierna i nationella ramverket för låglandsleder vilket i sin tur ökar antalet besökare på lederna som efterfrågar tjänster och produkter av företag längs lederna.

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

 • röja och märka upp led
 • utbyten av torrdass till mulltoa
 • utveckling av programvara och app för att matcha specifikationer från Naturvårdsverket och Lantmäteriet för enhetlig information om vandringsleder
 • spänger och smalsandning av ledavsnitt.

Beviljade medel: 2 928 500 SEK

Kontakt: Niklas Selin, niklas.selin@rvn.se

Led Ut - Ledutveckling Östgötaleden, Region Östergötland

Projektets syfte är att kvalitetsförstärka en av Sveriges längsta vandringsleder, Östgötaleden, i linje med nationella ramverket för vandringsleder, så att leden kan fortsätta utvecklas som infrastruktur för friluftsliv och naturturism/besöksnäring.

Målet med projektet är att den mer än 150 mil långa Östgötaleden upplevs som en enhetlig, attraktiv, säker och trygg vandringsled att nyttja för boende och besökare.

Projektet omfattar följande aktiviteter/investeringar:

 • Vägvisningsskyltar till start-, slut- och delmål, besöksintressanta objekt, service, boendeanläggningar, faciliteter, rastplatser m.m.
 • Översiktskartor och information om led, etapp, service, boendeanläggningar och faciliteter till entréer och startpunkter.
 • Enhetliga skylthållare till etappkartorna och annan viktig platsspecifik information vid startplatser och entréer.

Beviljade medel: 1 060 100 SEK

Kontakt: Anne Hederén, anne.hederen@regionostergotland.se

Kvalitetssäkring av vandringsleder i Region Västra Götaland, Västkuststiftelsen

Syftet med projektet är att inom ramen för det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk led utifrån säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Projektets mål är att prioritera och stärka svaga länkar för att bättre tillgängliggöra natur och kulturarv, samt att skapa förutsättningar för turistiska mervärden.

Projektet omfattar aktiviteter/investeringar på följande leder:

 • Bohusleden – införa nya dass, eldstäder, vindskydd, eldstäder och spänger samt uppmärkning av led.
 • Kuststigen – uppföra eldstäder, vindskydd, spänger samt uppröjning och märkning av ledsträckor.
 • Biosfärleden – uppmärkning av led.
 • Pilgrimsleder - uppföra entréskyltar, alltoa, riktningsgivare, ledmärkning, vindskydd, träbänkar, spänger, informationsskyltar, rastplatsbord samt självstängande grindar.
 • Sjuhäradsleden – uppmärkning av led.

Beviljade medel: 2 605 492 SEK

Kontakt: Pelle Hansson, pelle.hansson@vastkuststiftelsen.se

Utveckling och upprustning av Hallandsleden, Region Halland

Syftet med projektet är att rusta upp Hallandsleden och att anlägga en vandringsled längs kusten, vilket är en viktig pusselbit i att stärka den halländska besöksnäringen och Hallands attraktivitet. Vandring är en stadigt växande fritidsaktivitet året runt och ett allt viktigare marknadssegment både nationellt och internationellt.

Målet med projektet är att både den nya kustnära delen och "gamla” Hallandsleden, med anslutande leder är uppmärkta enligt det nationella ramverket för vandring. Halland har då cirka 85 mil kvalitetssäkrad vandringsled att erbjuda invånare och besökare. Det ska bidra till ett ökat resande till Halland utanför högsäsong och till fler internationella besökare. Det ska också bidra till en ökad attraktivitet för Halland och kommunerna i regionen samt en ökad folkhälsa.

Projektet består av röjning, upprustning och uppmärkning av den befintliga Hallandsleden enligt riktlinjerna för det framtagna nationella ramverket för vandringsleder. Projektet inkluderar också färdigställande (röjning, spångning, uppmärkning enligt nationella ramverket för vandringsleder) av en vandringsled genom hela Halland längs den halländska kusten.

Beviljade medel: 2 843 823 SEK

Kontakt: Jonas Olsson, jonas.olsson@regionhalland.se

Södra Småland som en del av den sydsvenska vandringsdestinationen,

Region Kronoberg

Syftet med projektet är att ansluta södra Småland till den sydsvenska vandringsdestinationen genom att bygga ut serviceinfrastrukturen både fysiskt och digitalt. I projektet implementerar Destinationen Småland och berörda kommuner långsiktiga och strategiskt sammanhängande investeringar inom tre utvalda vandringsleder. Syftet är att skapa en ledinfrastruktur som bidrar till södra Sveriges attraktivitet som vandringsdestination. Satsningen binder samman strategiskt viktiga vandringsleder inom Kronobergs län med Nationalparken Åsnen och grannlän som Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Mål med projektet:

 • Bidra till områdets attraktivitet och locka besökare som är intresserade av friluftslivet och hållbar naturturism.
 • Skapa förutsättningar för landsbygdsföretagande och utökning av tjänster på landsbygden.

Projektet består av att tre av region Kronobergs vandringsleder ska uppgraderas enligt nationella ramverket med märkning samt faciliteter. Dessutom ska ett digitalt verktyg för regionens vandringsleder skapas enligt samma plattform som omliggande regioner.

Beviljade medel: 2 521 731 SEK

Kontakt: Magnus Hellgren, magnus.hellgren@kronoberg.se

Sammanlänkande broar på ARK56 – vandra i Blekinge Arkipelag, Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Syftet med projektet är en del i att vidareutveckla Blekinge Arkipelag som hållbar utomhusdestination 365 dagar om året, genom att skapa en längre, bättre och mer upplevelserik vandring i det befintliga lednätverket ARK56. En längre sammanhängande kustnära vandringsled genom hela Blekinge är den övergripande målsättningen för att attrahera friluftsutövare och naturturister som har bra vandring som reseanledning och för att ytterligare utveckla destinationens produktutbud.

Mål med projektet är bland annat att öka antalet besökare, stärka attraktionskraften för ARK56 och området samt skapa förutsättningar för nya produkter och samverkan.

Projektet består av att uppföra två längre hängbroar, där bron över Kohagesundet med sina planerade cirka 240 meter dessutom kommer att bli Sveriges och troligtvis även Skandinaviens längsta gångbro. Dessa broar sammanlänkar Allböleleden och Kohageleden på naturreservatet Eriksbergs stränder. Broförbindelsen och den sammanlänkade och längre vandringsetappen kommer att möta kraven och förväntningarna från såväl nationella som internationella vandrare.

Beviljade medel: 4 575 375 SEK

Kontakt: Magnus Broomé, magnus.broome@pointzero.se

Mountainbike

Skapa framtidens leder för alla på Stiftelsen Idre Fjäll, Stiftelsen Idre fjäll

Syftet med projektet är att med en mountaibike-bana erbjuda åtskilliga och varierande aktiviteter under flera säsonger till olika målgrupper.

Målet med projektet är att anlägga en delsträcka av en utförsled för mountainbike-cykling, anpassad för cyklister utan större träningsbakgrund, med mesta möjliga underhållningsvärde och minsta möjliga risker för olyckor och skador.

Projektet består i att anlägga:

 • Mountainbike-sträcka på ca 350 meter med en bredd på ca 4-5 meter, samt
 • start och samlingsplats på ca 50 kvm med enklare servicefunktioner (verktyg), till viss del tak, bänkar och bord, som också är anpassad för rullstolar.

Beviljade medel: 1 459 260 SEK

Kontakt: Andreas Danielsson, andreas.danielsson@idrefjall.se

Utveckling av mountainbike-leder i Dackestupet, Virserum, Hultsfreds kommun

Syftet med projektet är att komplettera och stärka upp anläggningen med ytterligare en typ av mountainbike-led som lockar en stor och bred målgrupp. Denna typ av led har saknats i området. Visionen är att få till en hållbar året runt-anläggning med hög kvalitet som kan bli exportmogen. Med sin unika fallhöjd för Kalmar län blir den ett viktigt besöksmål för regionen.

Målen med projektet:

 • Att åstadkomma ett brett utbud av leder som passar en större cykelmålgrupp.
 • Höjd kvalitet på anläggningen.
 • Ökad tillgänglighet för besökare.
 • Bidragit till att öka attraktionen till det regionala nätverket Biking South East.

Projektet består av att bygga 2200 meter flow trail (cykelled), 1200 meter grusad transportled och utveckla anläggningens service i form av cykeltvätt.

Beviljade medel: 952 387 SEK

Kontakt: Jenni Leppelt, jenni.leppelt@hultsfred.se

Jönköpings län knyter ihop och utökar sina ikoniska mountainbikeområden, Smålands Turism AB

Syftet med projektet är att utöka och bygga samman flera befintliga mountainbikeområden för att skapa fyra större noder inom region Jönköping.

Målet med projektet är på kort sikt: Ökade synergieffekter genom samarbete och utveckling av nya produkter vilket utjämnar säsongerna, skapar heltidsjobb och ökar investeringsviljan i områdena. Cyklister sprids ut. Fler lokala användare, tillgänglighet för boende. Enklare leder för alla nivåer. 1 miljon turister per år i regionen.

Gemensamt långsiktigt mål: Öka antalet cyklister i regionen (både tillresande och lokala). Fler nationella/Internationella tävlingar. Öka antalet gästnätter i regionen. Öka antalet arbetstillfällen inom besöksnäringen i regionen. Bred samverkan som ger långsiktiga förutsättningar. Fler nystartade entreprenörer inom destinationsnäringen

Projektet består i att på flera platser i länet utveckla leder/stigar för att binda samman befintliga cykeldestinationer.
- Värnamo kommun: länka MTB-leden från Kronobergs län in till centrala Värnamo förbi konstmuseet Vandalorum, Store Mosse Nationalpark tillbaka till Borge Outdoor. 6 mil MTB-led.
- Isaberg/Hestra området: sju nya spårcentraler, 13,7 mil MTB-leder som binder ihop Gislaved, Gnosjö och Tranemos cykelleder.
- Jönköping vill binda ihop IKHP på Huskvarnaberget med Gränna MTB och de MTB anläggningarna som finns längs vägen, 6 mil MTB-led samt skapa Bikepark vid Strutsabacken, Huskvarna.
- Mullsjö/Habo vill binda ihop Västgötaledens cykelväg med en MTB rundsväng. 12,7 km

Beviljade medel: 3 312 377 SEK

Kontakt: Johan Delfalk, johan.delfalk@smalandsturism.se

Vandring och mountainbike

Romboleden genom Lofsdalen - långsiktig förstärkning av besöksnäringen och företagande i landsbygden, Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening

Projektet syftar till att återskapa Romboleden i sin helhet, där organisationer och destinationer arbetar tillsammans för att välkomna tusentals besökare och öka tillväxten hos företag på landsbygden.

Målet med projektet är att rusta upp Romboleden längs den sträckningen som går genom Lofsdalen för att lägga grunden till investering av resterande ledsträckning. Dessutom att skapa en signaturled som gör det möjligt för både mountainbike och vandring. Signaturleden kommer bli ett eget varumärke och bidra till att marknadsföra Lofsdalen och hela Jämtland Härjedalen både nationellt och internationellt.

Projektet består av upprustningen av pilgrimsleden Romboleden. Upprustningen kommer längs långa sträckor innebära röjning och skyltning för vandring längs den gamla pilgrimsleden.

En sträckning på 4 km kommer innebära en grävd led för mountainbike och vandring som är tillgänglighetsanpassad för att passa alla. Den leden skapas för att bli sitt eget varumärke och på så sätt bidra till att marknadsföra Romboleden och hela destination Lofsdalen med ytterligare ett utflyktsmål på fjället. Därigenom lyfts hela Jämtland Härjedalen som upplevelsebaserad turistdestination både nationellt och internationellt.

Detta projekt fokuserar på Romboledens upprustning inom Lofsdalen.

Beviljade medel: 1 800 000 SEK

Kontakt: Helena Fjellgren, helena.fjellgren@lofsdalen.com

Investera i leder i Dalarnas landsbygd, Visit Dalarna AB

Investeringen i den turistiska ledinfrastrukturen ska skapa kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva vandrings- och mountainbikeleder som möter besökares och boendes behov och förväntningar.

Målet är att vandringsleder anläggs och/eller får en upprustning enligt ramverket för nationella leder samt att mountainbikeleder håller kvaliteten enligt Biking Dalarnas ramverk. Projektet ska resultera i att Dalarna blir en Sverigeledande destination inom hållbar vandrings och mountainbiketurism.

Projektet är ett samarbetsprojekt med 14 aktörer och består i skyltning samt anläggning av broar, slagbodar, rastplatser och spång. Utvecklingen av vandring- och mountainbike-leder kommer att göras i Fjätervålen, Grövelsjön, Grönklitt, Siljansleden, Säfsen, Sälen Hundfjället-Rörbäcksnäs, Vasaloppsarenan. samt leder i kommunerna; Falun, Orsa, Smedjebackens, Mora, Rättvik och Leksand.

Beviljade medel: 4 062 153 SEK

Kontakt: Johan Engström, johan.engstrom@visitdalarna.se

Kvalitetssäkrade leder i Värmland, Visit Värmland ekonomisk förening

Projektet syftar till att driva på utvecklingen av Värmland som en hållbar naturturistisk destination inom mountainbike och vandring. Genom ett ökat utbud av kvalitetssäkrade leder är målet att ytterligare stärka arbetssättet, rollfördelning och rutiner när det kommer till att arbeta systematiskt med långsiktigt hållbar, kvalitetssäkrad ledinfrastruktur. Samtidigt stärks Värmland som en attraktiv vandrings- och cykeldestination.

Projektet ska på kort sikt resultera i att samtliga leder som är en del av projektet ska vara godkända som antingen Biking Värmland led eller Värmlandsled inom ramen för projektets löptid. Projektet ska på lång sikt resultera i ett etablerat arbetssätt hos de deltagande kommunerna som innebär att man i allt arbete med ledutveckling framåt arbetar enligt dessa principer.

Projektet består i att anlägga vandrings- och mountainbike-leder som lever upp till nationellt ramverk för vandringsleder. Visit Värmland söker stödet dels genom enhetskostnad för röjning och märkning av vandrings- och cykelleder och dels genom tillhörande investeringar kopplat till lederna. Investeringarna består av Informations/entréskyltar, bänkar och bord, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten. Allt i syfte att göra lederna kvalitetssäkrade inom områdena Fysisk led, Organisering, Service, Upplevelse och Kommunikation.

Projektet genomförs i samverkan med 10 värmländska kommuner; Arvika, Hagfors, Munkfors, Torsby, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle, Filipstad och Kil där Visit Värmland har rollen av regional ledsamordnare och förvaltare av kvalitetssäkringssystemen och kommunerna är ledansvariga.

Beviljade medel: 5 898 595 SEK

Kontakt: Andreas Norum, Andreas.norum@visitvarmland.com

Trails of Västmanland - Expansion 2022-2024, Region Västmanland

Syftet med projektet är att möjliggöra för länets ledhuvudmän att tillsammans med lokala samarbetspartners utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva mountainbike- och vandringsleder utifrån deras områdens specifika behov. Utgångspunkten för projektet är praktisk utveckling på lokal nivå, på så sätt stärks förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt och av den regionala samverkan inom ramen för Trails of Västmanland.

De mätbara målen är att fyra ledhuvudmän (kommunerna Kungsör, Norberg, Sala och Skinnskatteberg) ska ha utvecklat nio nya eller befintliga mountainbike- och vandringsleder samt en flowtrail och ett teknikområde för mountainbike i enlighet med Trails of Västmanland och det nationella ramverket för vandringsleder.

Projektet består i att anlägga vandrings och mountainbike-leder som lever upp till nationellt ramverket för vandringsleder. Region Västmanland söker stödet dels genom enhetskostnad för röjning och märkning av vandrings- och cykelleder och dels genom tillhörande investeringar kopplat till lederna. Investeringarna består av informations/entréskyltar, grillplatser, vindskydd, andra informationsskyltar samt spång och diverse gräv och markarbeten.

Beviljade medel: 4 863 596 SEK

Kontakt: Henrik Wester, henrik.wester@regionvastmanland.se

Kottaberget flowtrails, Nora kommun

Syftet med projektet är att skapa ett nytt mountainbikeområde på Kottaberget i Nora kommun som bidrar till destinationsutvecklingen i länet. Det så kallade flow trail-området kommer vara unikt och primär besöksanledning för ett större område vilket skapar underlag för besöksnäringsföretag och arbetstillfällen under stor del av året.

Mål med projektet:

 • Bidra till destinationsutvecklingen genom att skapa ett centrum för cykling i Bergslagen där cykellederna är den primära besöksanledningen.
 • Kottaberget ska bli ett attraktivt friluftsområde som erbjuder aktiviteter för hela familjen, även för den som inte vill eller kan cykla.
 • Hitta ett långsiktigt arbetssätt och ledsträckningar för både vandring och cykel som gör att en stor naturturismsatsning fungerar ihop med ett fågelskyddsområde och där båda satsningarna gynnar varandra.
 • Utveckla nya metoder för att samköra en naturturismsatsning med ett aktivt skogsbruk som bidrar till lönsammare satsningar för både markägare och anläggare.

Inom projektet byggs sju flow trails (cykelleder), samt del av infrastruktur som parkering, väg och grusplan. I projektet ingår också att skapa en vandringsled till toppen av berget.

Total projektbudget: 2 822 000 SEK

Kontakt: Håkan Ceder, hakan.ceder@nora.se

Hållbara och säkrare leder på Kullahalvön, Länsstyrelsen i Skåne Län

Syftet med projektet är att möjliggöra hållbarare turistflöden samt bevara Kullahalvöns naturvärde och kulturarv. Samtidigt tillgängliggörs Kullahalvöns hela utbud av vandring och mountainbike-leder till en bredare målgrupp.

Projektets mål är att bidra till att Kullahalvön blir en hållbar helårsdestination med ett innovativt och sammankopplat ledsystem, som stärker den turistiska utvecklingen av hela Kullahalvön utifrån kedjan resa-bo-äta-göra.

Projektet består av fysiska förbättringsåtgärder och utvecklandet av digital infrastruktur. De fysiska åtgärderna avser märkning av led, stolpar, spångar, skyltställ och vägvisare på vandringsled om circa 55 km och mountainbike-led om circa 12 km.

Den digitala infrastrukturen avser att ta fram och integrera applösningar med ledernas fysiska miljö. Detta kommer ske med hjälp av storytelling och gamification genom QR-kod på ledbrickor.

Beviljade medel: 1 295 800 SEK

Kontakt: Jimena Castillo, jimena.castillo@lansstyrelsen.se

Kraftsamling Outdoor Skåne, Region Skåne

Projektet syftar till att öka attraktiviteten för Skåne som hållbar naturturismdestination med fokus på säkerhet och trygghet för besökare som blir alltmer ovana vid att i naturen.

Stödet ska bidra till att genomföra de nödvändiga investeringar som krävs för att leva upp till kriterierna i det nationella ramverket för låglandsleder och som idag inte möjliggörs genom ordinarie driftsbudgetar. Vilket omfattar utveckling av nya leder för att avlasta befintlig led och upprustning av Skåneleden och mountainbikeleder med bl.a. enhetlig markering, installation av informationsskyltar och förbättrad tillgång till vatten och toaletter.

Beviljade medel: 3 614 714 SEK

Kontakt: Helena Lensell, helena.lensell@skane.se

Beviljade projekt utlysning 2

Projekten är kategoriserade i geografisk ordning och utifrån om satsningen gäller vandring, mountainbike eller både och.

Vandring

Leder i Ekoparker Pite Älvdal, Kreativa byar i Norrbotten ekonomiska förening

Syftet med projektet är att utveckla en vandringsled i ekopark för att tillgängliggöra området för besökare, lokala, regionala, nationella och internationella och på så sätt främja folkhälsa, friluftsliv och landsbygdsutveckling.

Målet med projektet är att utveckla en ny led på 30 km enligt rekommendationerna i det nationella ramverket för vandringsleder.

Projektet består i:

 • röja och märka led
 • skyltning
 • framtagande av GPX-filer och skylttext
 • anlägga spång
 • spångbroar och bro
 • bänkar och rastplatser

Beviljade medel: 1 264 761 kronor
Kontakt: Birgitta Strömgren, birgitta.stromgren@kreativabyar.se

Ledutveckling Hemavan Tärnaby och Storuman 2023–2024, Storumans Kommunföretag AB

Syftet med projektet är utveckla närledssystemet i Hemavan Tärnaby och i Storuman och därmed förbättra destinationernas huvudsakliga reseanledning sommartid.

Målet med projektet är att sy samman ett nät av vandringskombinationer till en helhet av vandrings- och upplevelsealternativ enligt rekommendationer i nationella ramverket för långlandsleder och för leder i fjällmiljö.

Projektet består av förbättringar i lederna:

 • Fjällforsleden Hemavan, Tvärbäcksleden – informationsskylt, ny leddragning, skyltning, spångning, röjning och märkning samt trappa med räcken.
 • Kobåsleden Hemavan – spänger, skyltning.
 • Kvarnbäcksleden Hemavan– ny dragning vid ledstart, informationsskylt, ny bro, spångning, röjning och förbättringar vid fikaplats.
 • Vid kungsleden - vindskydd, dass, plankbro, plats för ved och fikaplats.
 • Pulktjärnsleden Hemavan– nygammal dragning, röjning, vindskydd, vedförråd, ny dragning vid brant ställe.
 • Ledstart Lapplandsleden, Björkforsleden Hemavan – ny parkering med toalettfacilitet, sopkärl och informationstavla.
 • Del av Lillbergsleden Tärnaby – röjning, informationsskyltar, vindskydd.
 • Kyrkstigen Storuman – ny ledstart, skyltning, spång.

Beviljade medel: 1 851 355 kronor
Kontakt: Katti Lundström, katti.lundstrom@storuman.se

Rusta pilgrimsleder, sydöstra Jämtlands pastorat, Sydöstra Jämtlands Pastorat

Syftet med projektet är att utveckla lederna i pastoratet till attraktiva, kvalitetssäkrade leder i enlighet med det nationella ramverket för leder, med helhetslösningar för resa-bo-äta-göra för vandraren som gynnar landsbygdsutvecklingen och folkhälsan

Målet med projektet är att skapa leder som är trygga för vandraren med bra grundförutsättningar så som dass, vindskydd och skyltning. Genom en kvalitetshöjning av leden, som nu mera sker samordnat i pastoratet och med Härjedalens pastorat, skall det leda till attraktiva, hållbara och fungerande leder ända in i Norge. Samverkan med andra ledsamordnare, som till exempel Helgonleden och Stråsjöleden, som knyter an till projektets leder, skall ge vandraren helheten i långa och vandringsbara leder.

Ett ytterligare mål är att skapa leder som bidrar till landsbygdsutveckling och ett stärkt näringsliv. Att företag, föreningar och nätverk längs lederna skall kunna dra fördel av vandrarna så att den ekonomi de generera ska bidra till livet på landsbygden längs lederna.

Projektet består i:

 • röja och märka 272 500 meter led.
 • byggnation av dass, slogbodar, små broar, spång och ny bro över Högån.
 • reparation av bro över Röjan samt färjelägen över Fageråssjön och Pån.
 • Montering av mindre skyltar och ledéntreer.

Beviljade medel: 3 612 191 kronor
Kontakt: Helena Strid, helena.strid@svenskakyrkan.se

Vandringsleder i destination Vemdalen

Syftet med projektet är att genom ett större och bredare utbud av vandringsleder stärka destinationen och locka fler att resa, bo och äta i Vemdalen samt att uppleva naturen på ett sätt som passar den enskilda individen. Detta förväntas gynna det lokala näringslivet och ge upphov till fler och längre arbetstillfällen för lokalbefolkningen.

Målet med projektet är att skapa en långsiktigt hållbar destination med leder som fortsatt kan bära ett högt besökstryck utan avsevärt slitage och negativa miljöeffekter genom att genomföra behövliga åtgärder vad gäller röjning, märkning, markarbete och skyltning av samtliga leder till en enhetlig nivå med hög kvalitet och tillgänglighet.

Projektet består i:

 • bygga spång och enklare broar.
 • utföra markarbeten (grävning och grusning)
 • sätta upp informationstavlor och vindskydd
 • röja och märka led.

Beviljade medel: 1 676 878 kronor
Kontakt: Carolin Hagstedt, Carolin.hagstedt@vemdalen.se

Investera i vandringsleder i Funäsfjällen 2023-24, Föreningen Västra Härjedalens Bygdesamrådsgrupp

Syftet med projektet är att bibehålla och skapa fler kvalitativa, hållbara och trygga leder för vandring som innebär en nationell och internationell besöksanledning samt bibehålla och skapa fler arbetstillfällen till besöksnäringen, andra näringar och andra arbetstillfällen.

Målen med projektet är att skapa hållbara leder som har långsiktiga förutsättningar för finansiering, förvaltning och utveckling, bidra till fler och växande företag på landsbygden, bidra till att stärka den Regionala utvecklingsstrategin i Jämtland/Härjedalen samt möjliggöra för en utvecklad turism samtidigt som höga natur- och kulturvärden bibehålls i ett långsiktigt perspektiv.

Projektet består i:

 • Rusta 12,6 mil Romboled som går genom Funäsfjällen med omnejd.
 • Förstärka fyra av områdets populära Guldturers mest utsatta sträckor som blivit särskilt påverkade under coronasomrarna, så att de är hållbara för en allt längre barmarkssäsong och högt besökstryck, bland annat genom att flytta sträckor till hållbarare mark.
 • Göra en av Funäsfjällens Kulturer mer intressant genom fysisk information om platsen och dess historia. Den är i anslutning till den alternativa sträckningen av Romboleden samt i anslutning till ett hotell samt nystartad caféverksamhet.

Beviljade medel: 1 980 000 kronor
Kontaktperson: Sara Klockervold, sara@klockervold.se

Romboleden, Västerås Stift

Syftet med projektet är att rusta upp Romboleden så att den av vandraren upplevs som attraktiv, säker och trygg. Syftet är även att besöksnäringen upplever Romboleden som en långsiktig och hållbar pilgrimsled som de kan bygga erbjudanden kring.

Målet med projektet är att all märkning, skyltning och information är utformad enligt nationellt ramverk för vandringsleders kvalitetskriterier och märkningssystemet för S:t Olav, nya informationstavlor finns vid alla ledéntreer, hänvisningsskyltar finns på valda platser, ledansvarigas förmåga att utveckla och förvalta den fysiska leden har säkerställts och Romboleden har en enhetlig och tydlig märkning som överensstämmer med information på digital karta.

Projektet består i följande aktiviteter/investeringar:

 • Märkning och röjning av fysisk led från Munktorp i Köpings kommun till Lillhärjåbygget i Härjedalens kommun.
 • Informationstavlor vid ledéntreer med information om hela Romboleden, där kulturhistoria, platsen och närmaste etapper beskrivs mer utförligt.
 • Översiktskartor till informationstavlor som beskriver de närmaste sträckorna samt en bild av hela leden.
 • Textbehandling, sammanställning av unik information till respektive informationstavla vid varje ledentré för ett gemensamt uttryck.
 • Skylthållare till informationstavlor.
 • Brevlådor till skylthållarna som ska sitta under informationstavlorna, för service till besökare/pilgrimer med broschyrer, stämpel, pilgrimspass och gästbok.
 • Informationstavlor till befintliga anslagstavlor utmed leden.
 • Hänvisningsskyltar utmed Romboleden.
 • Säkerställa att genomförandet av märkning och röjning sker enligt nationellt ramverk för vandringsleder.
 • Samordnad kvalitetssäkring av att genomförandet av märkning och röjning sker på ett likartat sätt enligt nationellt ramverk för vandringsleder.

Beviljade medel: 3 541 464 kronor
Kontaktperson: Eva Dellemyr, eva.dellemyr@svenskakyrkan.se

Vandringsleder Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg

Syftet med projektet är ökad vandringsturism i Gävleborgs län med utökad säsong och ökad tillväxt för naturturismföretagen.

Målet med projektet är att upprustningen enligt åtgärdsspecifikationer per kommun är genomförd.

Projektet består i att:

 • upprusta delar av Gästrikeleden, Hälsingeleden samt Kustleden i sju kommuner i Gävleborgs län, (samtliga fyra kommuner i Gästrikland: Sandviken, Ockelbo, Hofors, Gävle samt tre av sex kommuner i Hälsingland: Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn).
 • Åtgärder utförs längs lederna med grusning, spångning, skyltning och broar samt service i form av vindskydd, dass, bänkbord och eldstäder.
 • Totalt 14,4 mil led upprustas till ramverksstandard.

Projektet drivs i samarbete med kommunerna Sandviken, Ockelbo, Hofors, Gävle, Bollnäs, Ljusdal, Söderhamn

Beviljade medel: 2 846 728 kronor
Kontakt: Jennie Wahlborg, jennie.wahlborg@lansstyrelsen.se

Utveckling av leder och slingor i Roslagen, Östhammars kommun

Syftet med projektet är att öka kvalitén på leder och slingor i Roslagen i enlighet med det nationella ramverket för vandringsleder. Projektet vill förbättra förutsättningarna för entreprenörer att utveckla naturturism och att få fler boende och besökare att upptäcka och använda lederna.

Målet med projektet är att på kort sikt höja kvalitén på lederna i enlighet med det nationella ramverket för vandringsleder genom att rusta upp befintlig led (Upplandsledens etapper 10, 11, 11:1 samt Roslagsledens etapp 4–5, nyanlägga en led runt Stordammen (Upplandsleden 11) samt skapa en ny sträckning runt Gimodammen (Upplandsleden 11:1).

Mål på lång sikt är att skapa fler produkter och tjänster kopplade till vandringlederna, fler aktörer som nyttjar vandringslederna i sin paketering samt ett ökat antal erbjudanden på vår- och höstsäsong.

Projektet består i:

 • Östhammars kommun:
 • På Upplandsleden etapp 10, 11, 11:1 ska röjning och märkning av 20 km led enligt ramverksstandard ske.
 • Upprustning av rastplatser längs med etapperna med vindskydd, eldstäder, bänk, stockbänkar samt toalett.
 • Nya skyltar till ledéntreer och informationsskyltar med natur- och kulturvägledning längs med leden samt hänvisningsstolpar.
 • Anläggning av spång samt en bro.
 • 9,5 km ny vandringsled i anslutning till Upplandsleden etapp 11 (för att skapa rundslinga). Där sker även upprustning med spång, vindskydd, bänkbord och stockbänkar samt hänvisningsstolpar.
 • Österåkers kommun:
 • Roslagsleden etapp 4–5: röjning och märkning av 15 km led enligt ramverksstandard.
 • Upprustning av rastplatser med bänkbord, stockbänkar, vindskydd och torrtoaletter.
 • Nya skyltar till ledéntreer, informationsskyltar samt vägvisningsstolpar.
 • Anläggning av spång.

Projektet drivs i samarbete med Österåkers kommun.

Beviljade medel: 2 116 716 kronor
Kontakt: Daniel Andersson, daniel.andersson@osthammar.se

Vandring och turism i Fjärdhundraland, Upplandsstiftelsen

Syftet med projektet är att utveckla och höja vandringsupplevelsen längs delar av Upplandsleden som går genom Enköpings kommun.

Målet med projektet är att rusta och förbättra åtta olika etapper lämpliga för dagsturer.

Projektet består i att:

 • ta fram informationsskyltar utmed led
 • utveckla en programvara för att boka paketlösningar
 • anlägga spång
 • sätta upp vägvisare
 • ställa i ordning rastplatser och toalett
 • anlägga en bro på ca 18 meter
 • röja och märka led

Beviljade medel: 737 000 kronor
Kontakt: Karolina Vessby, karolina.vessby@upplandsstiftelsen.se

Stockholm Archipelago Trail, Visit Stockholm AB

Syftet med projektet är att anlägga en vandringsled, SAT Stockholm Archipelago Trail, på öarna längs båtlinjen Nord-Sydlinjens sträckning genom Stockholms skärgård som förlänger säsongen för besöksnäringen på öarna och skapar samverkan i närområdet

Målet med projektet är att etablera en 270 km lång led på 19 etapper/öar som kvalitetssäkras i enlighet med det nationella ramverket. Leden skapar en stark samverkan som ger hållbara förutsättningar för att kunna förlänga säsongen för naturintresserade besökare.

Målsättningen på lång sikt är en mer levande skärgård året runt. Stockholm Archipelago Trail kommer att vara en viktig reseanledning som stärker destinationen Stockholm Archipelago som en välkänd och attraktiv vandringsdestination 2026. Följderna ger en utökad tidtabell för båtlinjen NordSyd vilket ger fler möjlighet att vandra längre in på höst/vinter/vår för alla. Det ger fler affärer för skärgårdsföretagen vilket ger möjlighet att behålla personal och hålla öppet längre.

Projektet består i att:

 • röja och märka 270 km led på 19 etapper/öar genom Stockholms skärgård som följer sträckningen för Nord-Sydlinjens båtlinje.
 • Byggnation av infrastruktur i form av spänger, trappor, bänkar, broar, vindskydd, grillplatser och skyltar.
 • För att genomföra investeringarna tillkommer även båttransporter och entreprenadkostnader för att bygga investeringarna på plats av lösvirke.
 • För leden utvecklas programvara för digital infrastruktur.

Beviljade medel: 6 941 940 kronor
Kontakt: Marie Östblom, marie.ostblom@stockholm.se

Vandringsleder Gotland, Region Gotland

Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp över fortsatt utbyggnad av leder på Gotland och skapa längre och kortare leder med spridning över hela Gotland samt att stärka Gotlands attraktivitetsskapande faktorer och på så sätt bidra till att Gotland är en attraktiv plats att bo, leva, besöka och verka på – hela Gotland, hela året.

Målet med projektet är att bygga ut existerande leder som redan är etablerade, stödja ledernas arbete med kvalitetssäkring och servicefunktioner enligt det nationella ramverket och skapa ett sammanhang där kompletterande verksamheter inkluderas – utflyktsmål, äta, bo och shoppa.

Med 80 mil kust på Gotland är det långsiktiga målet att det ska gå och vandra relativt havsnära längs hela kusten. I dagsläget finns kustnära leder längs 12 mil. Under detta projekt tillkommer ytterligare 6 mil kustnära leder. Dessutom påbörjas leddragning som kommer att kunna bli till nödvändiga tvärleder.

Projektet består i att anlägga och uppgradera kvalitetssäkrade vandringsleder runt om på Gotland med investeringar i röjning och märkning av leder, nya spänger, stättor, informationsskyltar, markåtgärder samt uppgrusning.

Beviljade medel: 4 035 425 kronor
Kontaktperson: Marin Voest, martin.johansson-voest@gotland.se

Kvalitetshöjande insatser på Östgötaleden, Region Östergötland

Syftet med projektet är att med utgångspunkt från det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk vandringsled.

Målet med projektet är att prioritera och stärka svaga länkar för att tillgängliggöra leden och skapa förutsättningar för att fler vill och kan nyttja leden samt öka turistiska mervärden.

Projektet består i tre delar:

 • Vindskydd för att öka möjligheten till övernattning och förkorta dagsetapperna längs våra längre etapper.
 • Komposttoaletter vid strategiska platser som entréer och vindskydd/rastplatser i ledsystemet.
 • Stärkta entréer - Resterande behov av enhetliga skylthållare till etappkartor och annan viktig platsspecifik information produceras till startplatser och entréer.

Beviljade medel: 2 469 260 kronor
Kontakt: Anne Hederén, anne.hederen@regionostergotland.se

Ledsamverkan Billingeleden, Skövde kommun

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra Billingeleden enligt nationella ramverket för vandringsleder för att vandraren ska känna sig trygg på sin vandring och välja att komma tillbaka samt berätta om leden för andra.

Målet med projektet är på kort sikt en ny karta, ledmarkering och infrastruktur utmed hela Billingeleden samt att tre nya rundslingor för dagsetapper i norra, västra och östra delen av Billingeleden skapas.

Mål på längre sikt är att anslutas till Västkuststiftelsen lednätverk West Sweden Trails, att fler paketerade produkter tillsammans med besöksnäringen kopplade till vandring skapas, ökad turistekonomisk omsättning, ökat antal gästnätter i området samt sprida besökarna i området runt Billingen och generera en hållbar besöksnäring inom landsbygdsutveckling.

Projektet består av att:

 • kvalitetssäkra totalt 85 km Billingeled inklusive tre nya rundslingor.
 • servicestandarden längs leden höjs genom investeringar i form av bord, bänkar, infotavlor, klappgrindar, spänger och räcken, parkering, vindskydd, utedass och eldstäder enligt en åtgärdskarta

Skövde kommun är projektägare och driver projektet i nära dialog med Skara kommun.

Beviljade medel: 1 990 900 kronor
Kontakt: Aron Sandling, aron.sandling@skovde.se

Investera i leder i landsbygd, Region Jönköping

Syftet med projektet är att höja upplevelsen för besökaren på leden. På så sätt höjs antalet besökare på leden, både från närmiljön och turister, och leden blir en resurs för entreprenörer i området.

Målet med projektet är att kvalitetssäkra märkning och röjning enligt det nationella ramverket för vandringsleder för 25 av ledens 90 mil. Leden utrustas med ny infrastruktur i form av ledentréer, skyltar, vindskydd, grillplatser, bänkar, toaletter, spång och stätta. (även på platser utanför de 25 milen)

Mål på lång sikt är att öka antalet vandrare på leden, öka kännedom om leden och ge förbättrad vandringsupplevelse samt utveckla besöksmål, förankrat i den regionala besöksnäringsstrategin.

Projektet består i att

 • märka och röja 25 mil vandringsled i 9 av regionens 13 kommuner: Vaggeryd, Vetlanda, Tranås, Nässjö, Sävsjö, Aneby, Gislaved, Jönköping, Eksjö.
 • I återstående kommunerna Gnosjö, Värnamo, Mullsjö, Habo genomförs investeringar. Alla kommuner i regionen förses med ledentréer och info/kulturarvsskyltar.
 • Övriga investeringar på utvalda platser består av vindskydd, grillplatser, bänkar, toaletter, spång, stätta. Märkningen av leden förstärks med hänvisnings- och avståndsskyltar.
 • För leden utvecklas programvara för digital infrastruktur.

Beviljade medel: 6 008 284 kronor
Kontakt: Lisa Bergström lisa.bergstrom@rjl.se

Ledutveckling södra Småland, Region Kronoberg

Syftet med projektet är att ansluta södra Småland till den sydsvenska vandringsdestinationen genom att bygga ut ledinfrastrukturen. Projektet syftar också till att utveckla olika typer av leder för att bredda potentiella målgrupper. Projektet arbetar efter kvalitetskriterier som fastställts i det nationella ramverket för vandringsleder. En tydlig standard och riktlinjer för fortsatt strategisk samverkan och organisering i länet tas fram i parallellt projekt hos Naturvårdsverket. Samverkan sker mellan Region Kronoberg, Destinationen Småland och berörda kommuner.

Målet med projektet är att:
Utveckla två utvalda vandringsleder i enlighet med det nationella ramverket: Sigfridsleden i Växjö kommun och Östra Möckeln i Älmhults kommun.
Satsningen på lederna bidrar till regionens attraktivitet och lockar fler besökare intresserade av friluftslivet och hållbar naturturism. Insatsen ska bidra till att stärka befintliga besöksmål och öka möjligheterna till varierade aktiviteter.
Satsningen på naturturism skapar förutsättningar för landsbygdsföretagande och utökning av tjänster på landsbygden.

Projektet består i:

 • Sigfridsleden (hela leden är 88km) Växjö kommun:
 • fortsatt kvalitetssäkring på leden till ramverksstandard
 • bygga vindskydd med grillplats för övernattning
 • dra om sträckor genom skogsmark
 • anlägga rundslinga runt Asasjön i ledens norra del
 • skapa digital paketering av delsträckor.
 • 12,5km ledsträckning rustas i detta projekt
 • Östra Möckelnleden, Älmhults kommun:
 • förbättra skyltning i området genom att sätta upp infoskyltar och kartskyltar
 • införa ett 3-båtssystem med båtar och angöringsplatser för att kunna vandra runt hela leden.
 • skapa digital paketering av delsträckor.

Projektet drivs i samarbete med Växjö kommun och Älmhults kommun.

Beviljade medel: 929 352 kronor
Kontakt: Magnus Hellgren, magnus.hellgren@kronoberg.se

Storkrundan, Lunds kommun

Syftet med projektet är att utveckla en vandringsled mellan Hasslemölla och storkhägnet i Hemmestorp mölla. Detta för att möjliggöra för besökare, turister och boende att kunna se storkar i Biosfärområde Storkriket. Vidare är syftet att tillgängliggöra naturreservaten Ljungen och Klingavälsåns dalgång för människor så de får se och lära sig mer om det unika natur- och djurliv som finns i området (bland annat stork, kronhjort, och örn).

Målet med projektet är skapa en vandringsled enligt kriterierna i nationellt ramverk för vandringsleder samt att projektet ska bidra till destinationsutvecklingen av biosfärområde Storkriket i stort.

Projektet består i att utveckla vandringsled i ett område i Storkriket som ska kvalitetssäkras efter kriterierna i “Nationellt ramverk för vandringsleder”. Investeringarna består av:

 • röjning och märkning av vandringsled
 • större informationsskyltar vid tre noder
 • mindre informationsskyltar längs med leden
 • vilobänkar samt bord med bänkar
 • renovering av en bro
 • anlägga spång och monteras stättor längs med leden
 • markarbeten för att anlägga en del av leden på en gammal järnvägsbank.

Beviljade medel: 680 533 kronor
Kontaktperson: Anna-Karin Poussart, anna-karin.poussart@lund.se

Mountainbike

Investera i leder i Dalarnas landsbygd - del 2, Visit Dalarna AB

Syftet med projektet är att investeringen i den turistiska ledinfrastrukturen ska skapa kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva mtb-cykelleder som möter besökares och boendes behov och förväntningar. Att ledinfrastrukturen i sin tur ska ge entreprenörer en möjlighet att produktutveckla attraktiva natur- och kulturupplevelser och bli en motor för en hållbar utveckling för lokalsamhället.

Målet med projektet är att de i projektet prioriterade mtb-cykellederna anläggs och/eller får en upprustning så att de håller den kvalitet som Biking Dalarnas ramverk beskriver. Totalt är det inom 6 mtb-cykelområden som leder ska utvecklas.

Projektet består i:

 • Fjätervålen AB: Spång, entréskyltar/informationsskyltar exkl. stomme samt entréskyltar/informationsskyltar inkl. stomme, markarbeten på ny blå MTB-led.
 • Kläppen Ski Resort AB: Entréskyltar/informationsskyltar inkl. stomme, väganvisnings- och avståndsskyltar, ledutveckling (totalentreprenad) av kombiled.
 • Experience Säfsen AB: 1 Entréskyltar/informationsskyltar inkl. stomme, ledutveckling (totalentreprenad) uppfart grön led, nedfart grön led, nedfart blå/grön led och nedfart blå led.
 • Vansbro Kommun: Spång, entréskyltar/informationsskyltar exkl. stomme, entréskyltar/informationsskyltar inkl. stomme samt väganvisnings- och avståndsskyltar.
 • Grönklittsgruppen AB: Spång, bro med räcke över en bäck, väganvisnings- och avståndsskyltar, utökning av en flow trail samt cykelställ till cyklar för liftburen cykling.
 • Ik jarl Rättvik: Spång cykelled. Väganvisnings- och avståndsskyltar samt entréskyltar/informationsskyltar

Projektet är ett samarbetsprojekt.

Beviljade medel: 5 924 235 kronor
Kontakt: Johan Engström, johan.engstrom@visitdalarna.se

Utveckling till hållbara leder inom cykeldestinationen Nora kommun, Nora kommun

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra, utveckla och skapa hållbarare leder och ett teknikområde för att stärka cykeldestinationen Nora kommun och därmed skapa möjlighet för besöksnäringen att växa.

Målet med projektet är att skapa sju omdragna eller nya hållbara mountainbike-leder (xc-leder) som är anpassade efter cyklisternas behov, två åtgärdade xc-leder där kortare sträckor eller broar åtgärdats, ett teknikområde färdigt till 2024 samt två toaletter uppsatta.

Projektet består i att:

 • utöka cykelområde på Kottaberg/Pershyttan
 • skapa sju nya eller omdragna xc-leder för MTB
 • mindre åtgärder på ytterligare två xc-leder
 • skapa ett teknikområde för MTB
 • uppförande av toaletter i området

Beviljade medel: 1 767 052 kronor
Kontakt: Håkan Ceder, hakan.ceder@nora.se

MTB i Halland, Region Halland

Syftet med projektet är att skapa tre MTB-anläggningar inom Hallands skogsallmännings förvaltade skogsinnehav. Områdena blir testarenor för att inspirera andra skogsbrukare och entreprenörer som vill utveckla det egna skogsbruket för vidgad hållbar användning och mångbruk. Projekt ingår i Region Hallands långsiktiga plan att öka antalet besökare genom satsning på cykel och vandring för att ge fler reseanledningar, förlänga turistsäsong och öka andelen internationella gäster.

Målet med projektet är att utveckla ca 14km MTB-leder i tre områden och genom utförandet säkerställa ett kvalitetssäkrat regionalt ramverk för MTB-leder.
Samt att MTB-lederna ökar antalet besökare.

Projektet består i att:

 • anlägga MTB-område med flertalet upp och nerleder i olika svårighetsgrad i Plönningeskogen, Lia skog och Mästocka skog.
 • vid Mästocka skog anläggs även en startplats med parkering och informationsskylt.

Beviljade medel: 4 101 084 kronor
Kontakt: Staffan Johansson, staffan.c.johansson@regionhalland.se

Vandring och mountainbike

Hållbar ledutveckling i Umeåregionen, Umeå kommun

Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om de leder i Umeåregionen som anses ha störst potential att utvecklas och säkrar den långsiktiga hållbarheten genom insatser som gynnar och stärker utvecklingen av det lokala näringslivet. Syftet är vidare att parterna i projektet tillsammans skapar ett nätverk av säkra, trygga, leder med bra kvalitet och därmed blir en vandrings- och cykeldestination.

Samverkan sker mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm.

Målet med projektet är att utveckla leder för vandring och till viss del MTB. Utveckling i enlighet med det nationella ramverket.

Projektet ska fysiskt förbättra de leder med de största natur- och friluftsvärdena och potential för besöksnäringen med underlag, spångar, broar, skyltning, faciliteter (toalett, vindskydd) samt göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning.

Projektet består i:

förbättringsåtgärder på ca 335 kilometer led i kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm.

 • Umeå kommun: toaletter, tankar till toaletter, vindskydd, bänkar, grillringar, vedförråd, skyltunderlag till alla kommuner, grillkåta och gjutning av platta, tillgänglighetsramp.
 • Bjurholms kommun: kaminer, bord, bänkar, vindskydd, grillplatser, spång och rep som handledare, broar och informationstavlor
 • Robertsfors kommun: cykelservicestationer, MTB led, spänger och informationstavlor.
 • Vindels kommun: vedförråd, dass, informationsskyltar, träbänkar, entréskyltar, informationstavlor, spänger, entréskyltar med karta, informationsskyltar, informationstavlor.
 • Vännäs kommun: vindskydd, info/kartskyltar, eldstad, bänkar, bänkbord, informationsskyltar, informationstavlor.

Projektet är ett samarbetsprojekt.

Beviljade medel: 4 732 095 kronor
Kontakt: Johanna Palmlöf, johanna.palmlof@visitumea.se

Utveckling av vandring och MTB spår i Hallstahammar, Hallstahammars kommun

Syftet med projektet är att kvalitetssäkrade leder kompletterar reseanledningarna till området och ger turismföretagare möjlighet att paketera och utveckla produkter mot nya målgrupper och öka beläggningen på anläggningarna. Sammantaget stärker lederna platsens attraktionskraft.

Målet med projektet är att utveckla vandringsleder och MTB-led i enlighet med Hallstahammars kommuns attraktionsstrategi och det nationella ramverket för vandringsleder samt Trails of Västmanland. Hallstahammars kommun står som ledhuvudman och har avtal med markägare. Kartmaterial uppdateras samt faciliteter uppförs längs leden.
Mål på lång sikt är att förmågan att utveckla och förvalta leder för specifika målgrupper har stärkts. Samverkan med den regionala turismfunktionen inom ramen för Trails of Västmanland stärkts. Vidare ska Hallstahammar upplevas som konkurrenskraftig besöksdestination med unika upplevelser för besökaren och invånaren, vilket bidrar till regional utveckling och landsbygdsutveckling. Turismverksamheter kan använda de utvalda lederna för att utveckla nya produkter och tjänster.
Lederna ska bidra till ökad folkhälsa samt ökad tillgängligheten till natur och friluftsliv.

Projektet består i:

 • Vandringsled 1: Koppling till Bruksleden 6km. Röjning och märkning enligt ramverket för vandringsled. Utrustas med två grillplatser, en större och en mindre ledéntre med information och uppdaterat kartmaterial, spänger samt vägvisningskyltar. Även extra ledmarkering vid dubbelspår.
 • Vandringsled 2: Kvarnskogen 5,8 km. Röjning och märkning enligt ramverket för vandringsled. Samutnyttjar ledentrér från led 1. Spänger samt vägvisningskyltar.
 • MTB-led: Kvarnskogen- Bruksleden 5,5 km. Röjning och märkning enligt MTB-standard. Delvis parallell sträckning med vandringsled 1. Utrustas med egen ledentre med MTB-information, spänger samt vägvisningskyltar för MTB. Samutnyttjar grillplats, ledentréer, spänger och vägvisningsskyltar med led 1.

Beviljade medel: 445 355 kronor
Kontakt: Mari Högkvist, mari.hogkvist@hallstahammar.se

Utveckling av Bergs Gård MTB-arena, Magnus Jonsson - Bergs Gård

Syftet med projektet är att möta turisters ökade efterfrågan genom att utveckla fler leder, både vandrings- och cykelleder, samt servicen kring dessa leder för att bli en ännu bättre outdoor-destination i Södermanland.

Målet med projektet är att Bergs Gård ska vara en fortsatt stark aktör i regionen för rörligt friluftsliv och att besökare ska stanna kvar i området genom att ha mer och fler attraktiva aktiviteter.

Projektet består i:

 • Anläggning av en ny vandringsled – en rundslinga på cirka sex kilometer i anslutning till Sörmlandsleden.
 • Vindskydd
 • Anläggning av två tillgänglighetsanpassade MTB-leder (flowtrails) - en längre och en kortare.
 • Informationsskyltar/spårkartor.
 • Skyltning av MTB-leder.
 • Ett servicehus (som är öppet för alla) innehållandes cykeltvätt, reparationsverkstad för gäst, RWC-toalett och en dusch.

Beviljade medel: 1 825 050 kronor
Kontakt: Magnus Jonsson, bygg@bergsgard.se

Utveckling av hållbara och kvalitetssäkrade vandrings- och MTB leder i Västra Götaland, Västkuststiftelsen

Syftet med projektet är att inom ramen för det nationella ramverket genomföra kvalitetshöjande insatser och förbättringsåtgärder av fysisk led, både vandring och MTB, på såväl befintliga leder som ny ledsträcka.

Målet med projektet är att bidra till att stärka konceptet West Sweden Trails med ytterligare nät av hållbara och kvalitetssäkrade leder i Strömstad, på Sjuhäradsleden, Kinnekulleleden, Biosfärleden, Pilgrimsleden på Kinnekulle, Bohusleden i Kungälv och Kuststigen i Lysekil.

Projektet består i:

 • Sjuhäradsleden: Vindskydd, grillplats, etapptavlor och skyltställ.
 • Strömstad: grillgaller, parkbänk, picknicbord, informationsskyltar, ny ledsträcka på ca 1780 meter, röja och märka led.
 • Kinnekulleleden: Märkning av led 4 500 meter.
 • Biosfärleden: Märkning av led 2 200 meter.
 • Pilgrimsleden på Kinnekulle: Märkning av led 2 000 meter
 • Bohusleden i Kungälv: Dikning och upprustning av sträcka på ca 900 meter.
 • Kuststigen i Lysekil: Skyltar, skyltställ, röja och märka led; 75 150 meter totalt.

Projektet är ett samarbetsprojekt.

Beviljade medel: 1 861 636 kronor
Kontakt: Louis Monville, Louis.monville@vastkuststiftelsen.se

Guider och verktyg

Kontakt

turisminfrastruktur@tillvaxtverket.se

Antonio Tolj

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Oskar Ericsson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se