Livskraftiga landsbygder

Vi ska stärka och samordna genomförandet av den nationella landsbygds­politiken. Målet är livskraftiga landsbygder. Det vill vi nå med hjälp av kunskap, nätverk och stöd till särskilda projekt.

Flicka ler och ger "high five"

Mål

Målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter

Tillväxtverket insatser ska stärka utvecklingen mot de landsbygdspolitiska målen. Det övergripande målet är livskraftiga landsbygder med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Till detta kommer tre delmål:

  • Landsbygdernas förmåga att ta till vara förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar, samtidigt som miljömålen nås. Landsbygderna bidrar till en positiv utveckling av Sveriges ekonomi.
  • Landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna samt till att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls.
  • Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna.

Både landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken syftar till att skapa hållbar utveckling i alla delar av landet. Här hittar du centrala utgångspunkter för vårt arbete:

Vad är landsbygder?

Idag finns ett antal definitioner av landsbygder, som ger svar på vad som är landsbygder och hur många som bor här. Du kan till exempel med stöd av SCB hävda att bara 13 procent bor i landsbygder, eller med hjälp av FN att hela 76 procent i Sverige gör det.

Läs mer om hur vi på Tillväxtverket definierar landsbygder:

Arbetssätt

Landsbygder är ett tillsammansarbete

Så arbetar vi för att stärka och samordna genomförandet av den nationella landsbygdspolitiken.

  • Vi arbetar tillsammans i ett nätverk med andra myndigheter för att bli bättre på att möta möjligheter och utmaningar i både landsbygder och städer.
  • Vi erbjuder ett metodstöd för att stärka landsbygdsperspektiv hos kommuner, regioner och myndigheter. Metodstödet består av tre delar, en vägledning, ett antal verktyg och lärande exempel.
  • Vi arbetar med analys och kunskapsutveckling, ofta tillsammans med andra aktörer. En bred kunskapsutveckling är avgörande för att nå målen för landsbygdspolitiken – både för att stärka Tillväxtverkets egna insatser och för att bygga kunskap från lokal till nationell nivå.
  • Vi arbetar för att synliggöra landsbygders villkor och förutsättningar, bland annat genom initiativet Landsbygdsveckan som vi genomförde tillsammans med SLU och Landsbygdsnätverket under maj 2023.
  • Vi har uppdraget att följa upp och analysera genomförandet av landsbygdspolitiken.
  • Vi ger stöd till områden som behöver utvecklas, till exempel digitalisering, besöksnäring och näringsliv. Där finns många småföretag som är så viktiga för livskraftiga landsbygder.

Insatser

Kontakt

Carin Persson

Landsbygdsuppdrag
08-681 65 22

Evelina Selander

Landsbygdsuppdrag
08-681 94 65

Per Johansson

Landsbygdspolitik
08-681 93 38

Per-Olof Remmare

Näringslivsinsatser
08-681 94 92

Gunnar Lindberg

Indikatorer och uppföljning
08-681 93 17

Wolfgang Pichler

08-681 9172
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se