Att utveckla leder för mountainbike

Efterfrågan på att cykla mountainbike, mtb i naturen växer snabbt, både som friluftsintresse och reseanledning. Sverige som land har goda förutsättningar att locka inte bara nationella utan också internationella cykelgäster med detta intresse, förutsatt att det finns tillräckligt attraktiv cykling att erbjuda.

Denna rapport är framtagen för kommuner, regioner, destinationer och föreningar som vill skapa publikt tillgängliga mountainbikeleder som del av det ledbaserade friluftslivet eller som del av destinationsbyggen. Rapporten sammanställer praxis och kunskap insamlad bland landets aktiva aktörer. Den ger tips på tillvägagångsätt i avsaknad av ett nationellt ramverk på området.

Sammanfattning

Rapporten fokuserar på områdena organisering, fysiska leden, säkerhet, kommunikation, upplevelser och betallösningar. Den belyser också centrala aktörer som har intresse av hur framtida nationella riktlinjer utformas. Kunskapsinhämtningen har främst gjorts genom litteraturstudier och sökningar på internet och genom en landsomfattande enkät bland ledhuvudmän, markägare och ledbyggare. Några viktiga slutsatser från sammanställningen är:

  1. Det finns olika uppfattningar om en leds längd ska ingå i den tekniska graderingen.
  2. Ledbyggare uppfattar generellt att beställare har lite kunskap, medan beställarna anser sig ha tillräcklig med kunskap för att utvärdera ledbyggarnas arbete.
  3. Svensk ledutveckling och underhåll av mtb-leder fungerar inte utan ideella insatser.
  4. 70 procent av respondenterna tar in extern kompetens för stöd, kunskap och riktlinjer i arbetet med mtb-leder.
  5. Markägare vill ha en hög grad av professionellt hanterande av leder på sina marker med en tydlig huvudman som part samt ersättning för upplåten mark.
  6. Markägare upplever inte att kommunerna tar tillräckligt stort ansvar, samtidigt pekar ledbyggare ut kommuner som den vanligaste beställaren av leder.

Att utveckla leder för mountainbike - En nationell kartläggning

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0444
ISBN:
978-91-89730-32-8
Årtal:
2023