Enklare att starta och driva företag

Att göra det enklare att starta och driva företag är ett område som Tillväxtverket fokuserar lite extra på. Här ger vi en samlad övergripande bild av arbetet.

Mål

Tillväxtverkets mål är att företagens tillväxt, konkurrenskraft och omställningsförmåga främjas av regelverken. Vi arbetar för måluppfyllelse av regeringens fem mål för förenklingspolitiken:

 • De samlade regelverken ska utgå från proportionalitet och vara utformade så att de bidrar till att främja svenska företags tillväxt, konkurrenskraft samt innovations- och omställningsförmåga.
 • De kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden.
 • Förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande i fler ärendekategorier.
 • Förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.
 • Andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Bakgrund

Företagen efterfrågar tydliga och förutsägbara regler som säkerställer att Sverige står sig konkurrensmässigt gentemot andra länder. De senaste åren har flera komplexa regelverk tillkommit som är svåra att tillämpa, vilket får stora konsekvenser för företagen.

Företagens villkor och verklighet

I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2023 säger en stor majoritet av de små och medelstora företagen att de vill växa. Samtidigt svarar 26 procent att lagar och myndighetsregler är ett stort hinder för tillväxt hos små och medelstora företag.

Vanliga problem som företagen ser kopplat till regler och myndighetskontakter är bland annat:

 • långa handläggningstider hos myndigheter
 • mängden uppgifter att lämna till myndigheter
 • avgifter och kostnader för att följa regler.

Problemområden

Genom kvalitativ undersökning av företagens upplevelser och behov har vi identifierat olika problemområden för företag kopplat till regler, uppgiftslämnande och myndighetskontakter. Bland annat:

 • En djungel av information
 • Måste upprepa samma information till flera myndigheter
 • Måste själv jaga efter status och återkoppling
 • Reglernas egentliga syfte är okänt.

Arbetssätt

Tillväxtverket arbetar proaktivt, enhetligt och långsiktigt, på nationell och internationell nivå, för att påverka utformningen och tillämpningen av regelverk.

 • Vi tar fram metoder och ger rådgivning för att säkra stabila och effektiva strukturer, och stödjer aktörer genom hela policycykeln - från utformning till implementering av nya regler.
 • Vi arbetar användar- och behovsdrivet utifrån ett företagsperspektiv och samverkar ofta nära med andra myndigheter och organisationer.
 • Vi ger stöd direkt till företag genom den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se och stöttar även andra myndigheter i deras arbete med att förenkla för företag.

Insatser

Det pågår insatser på kommunal, regional och nationell nivå samt på EU-nivå för att främja företagens konkurrenskraft och minska negativa effekter av regler.

Arbetet med att förenkla för företag handlar om att skapa mer träffsäkra regler som uppnår sina syften och minimerar negativa effekter, att stärka företagens möjligheter att följa befintliga regelverk och att företagens kontakter med myndigheter blir enklare.

Exempel på hur Tillväxtverket främjar detta arbete:

Samlad information, digitala lösningar och minskat uppgiftslämnande

 • Ge samlad myndighetsinformation till företagare på verksamt.se.
 • Erbjuda och utveckla information och tjänster för enkla digitala myndighetskontakter och enklare uppgiftslämnande, till exempel tillståndsguider för branscher med många tillstånd på verksamt.se.
 • Bidra aktivt till en utvecklad gemensam digital infrastruktur i Sverige och ökad användning av data för att kunna erbjuda företagen ett enkelt kundmöte med smarta tjänster.
 • Ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
 • Bidra till minskat uppgiftslämnande och lika tillämpning av regler på kommunal nivå genom samverkan mellan nationella myndigheter och kommuner, till exempel genom projekten Serverat och FörRätt.

Stöd och kunskapsspridning

 • Ge stöd till regelgivare när regler ska tas fram eller ändras, så att konsekvensutredningarnas kvalitet förbättras.
 • Sprida kunskap om företagens upplevelser av regler.
 • Delta i det internationella arbetet med att förenkla för företag.

Uppföljning och analyser

 • Genomföra regelanalyser, till exempel av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan, och lämna konkreta förslag på förenklingar.
 • Följa upp företagens kostnader till följd av nya eller ändrade regler.
 • Följa upp handläggningstider, bemötande och service hos ett urval av myndigheter.

Inom Tillväxtverket finns även ett oberoende beslutsorgan, Regelrådet, som granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Tillväxtverket bistår med personal för Regelrådets arbete.

Vissa av våra insatser bedrivs löpande utifrån uppgifter i Tillväxtverkets instruktion medan andra genomförs med anledning av olika regeringsuppdrag.

Rapporter

Vårt arbete, till exempel genomförande av olika regeringsuppdrag, resulterar ofta i rapporter som innehåller rekommendationer och förenklingsförslag. Några av rapporterna, till exempel delrapporter från pågående uppdrag, finns att ta del av via länkarna under Insatser.

Tillväxtverket samlar regeringsuppdrag som har slutrapporterats under föregående och innevarande år på en gemensam plats.

Guider och verktyg

Vissa av våra insatser resulterar i guider, verktyg och liknande som andra myndigheter kan använda i sitt förenklingsarbete.

Nätverk och samverkan

Här redovisas några av de nationella samarbeten och internationella initiativ och projekt med anknytning till förenkling för företag där Tillväxtverket ingår.

Nationellt

Internationellt

Remisser

Tillväxtverket har bland annat lämnat synpunkter på betänkandet från den statliga utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60).

Kontakt

Henrik Tegehed
Enhetschef på Bättre regler
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

För frågor som rör Tillväxtverkets arbete med reglers utformning, stöd i konsekvensutredningsarbete, företagens kostnader, internationellt arbete och Regelrådet.

Åsa Talamo
Enhetschef på Enklare myndighetskontakter
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

För frågor som rör Tillväxtverkets arbete med tillämpning av regler, minskat och förenklat uppgiftslämnande, handläggningstid, bemötande och service.

Anders Nyberg
Enhetschef på Digital kommunikation
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

För frågor som rör samlad myndighetsinformation samt utveckling av information och tjänster på verksamt.se.

Artiklar om förenkling