Företagens regelkostnader

Ett mål för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då kan företagen använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet istället. Därför behöver regelgivare räkna på kostnader.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att de kostnader för svenska företag som följer av regler ska över tid minska som andel av BNP, och kostnadsutvecklingen ska vara lägre än i omvärlden.

Bakgrund förenkling

Tillväxtverket har sedan 2014 haft uppdraget att årligen följa utvecklingen av kostnaderna och analysera hur nya och ändrade regler påverkar dem. Sedan 2016 inkluderar uppdraget även att analysera andra kostnader och eventuell konkurrenspåverkan.

Tillväxtverket ansvarar för att genomföra insatser för ökad måluppfyllelse gentemot regeringens förenklingsmål och tar fram förslag på hur måluppfyllelsen kan öka. Tillväxtverket gör regelanalyser, tar fram konkreta förslag på förenklingar och ger stöd till regelgivare i konsekvensutredningar vid utformning av regler.

Så beräknar du företagens kostnader

I Tillväxtverkets beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Guider och verktyg

Rapporter

Tillväxtverket följer hur företagens kostnader och konkurrenskraft påverkas av nya eller ändrade regler Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag för förenklingsarbetet.

Tillväxtverket har lämnat förslag på hur metoden som används för att beräkna regelkostnader för företag kan vidareutvecklas för att möjliggöra uppföljning av regeringens nya kostnadsmål.

Kontakt

Steven Wall

Avdelning Förenkling, Bättre regler

08-681 92 64

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se