Enklare för livsmedelsföretag

Inom ramen för livsmedelsstrategin ska vi genomföra ett antal åtgärder. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedels­produktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Två personer står vid ett band

Ett av våra uppdrag är att samordna arbetet inom livsmedelssektorn. En annan del handlar om att utveckla området regler och villkor genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Vi kommer fortsatt att utveckla verksamt.se för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner.

På området Regler och villkor finns även ett uppdrag att genomföra en analys av livsmedelskedjans samlade regelgivning.

Insatser

Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelsskedjan

Tillväxtverket ska löpande genomföra analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan för att identifiera regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan. Tillväxtverket ska också identifiera eventuella brister i transparens och tillämpning av regelverken. Utifrån dessa analyser ska Tillväxtverket lämna förslag på förenklingar.

Uppdraget pågår mellan 2020 - 2025.

Kontakt: Stig-Dennis Nyström, fornamn-fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se och Annika LeBlanc, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förenkling genom utveckling av verksamt.se

Tillväxtverket ska genomföra regelförenklingar med fokus på hela livsmedelskedjan genom utveckling av webbtjänster på verksamt.se, inklusive Serverat, i linje med den så kallade värdemodell, de vill säga, ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakter som har föreslagits av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Digg för att ta tillvara deras kompetens och samt med andra berörda myndigheter som kan bidra med juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk verksamhetsutveckling.

Uppdraget pågår från 2020 - 2025.

Kontakt: Robert Kron, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förenkla processen för miljöfarlig verksamhet

Tillväxtverket har fått i uppdrag att mellan åren 2021–2026 ta fram tjänster för att effekt­ivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehand­läggning.

Axplock av resultat

Pilotprojekt vattenbruk

Tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. vilket gör att företagen inte behöver lämna samma uppgifter till olika myndigheter, och kan på så sätt spara tid. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk och odla fisk på land.

FörRätt - enklare riskklassning av livsmedel

Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som införs 2024. FörRätt ska göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommuner.