Kompetensförsörjning inom livsmedelskedjan

För att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja ska vi analysera och bidra till kompetensförsörjningsinsatser.

En kvinna skakar hand med en person

Uppdraget ska genomföras i två steg:

  1. Steg 1 är att analysera och ge förslag på åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn.
  2. Steg 2 ska bidra till kompetensförsörjningsinsatser för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Med utgångspunkt i analysen i steg 1 ska Tillväxtverket, genom dialog med berörda myndigheter och andra aktörer, bidra till utveckling och etablering av relevanta utbildningar och andra kompetensförsörjningsinsatser. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med näringen, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Arbetssätt

Tillväxtverket har gjort en specialbeställning från SCB av statistik som berör kompetensförsörjningen i livsmedelssektorn och dess delsektorer. Statistiken omfattar bland annat de vanligaste yrkena och utbildningarna hos de förvärvsarbetande i livsmedelssektorn samt uppgifter om pensionsavgångar och matchning mellan yrke och utbildning med mera.

Vad är strategisk kompetensförsörjning?

Strategisk kompetensförsörjning är en ledningsprocess som integrerar företagets affärsstrategi med en kompetens-/personalstrategi för att minimera kompetensbrist, öka anpassningsförmågan och stärka konkurrenskraften.

Resultat

Digital utbildning för kött-och charkföretag

Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag syftar till att skapa möjlighet för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som vill arbeta i branschen får tillgång till utbildning.

Pilotprojektet lanserades i februari 2022.

Attrahera mera

Attraktionskraft är en viktig fråga inom livsmedelssektorn, Region Skåne var projektägare för piloten ”Attrahera mera”. Projektet har utvecklat en metod och en branschföreläsning för hur livsmedelssektorns olika yrken kan visas för ungdomar inför deras kommande val av utbildningar. IUC Syd/Arbetsmarknadskunskap håller i branschföreläsningar kontinuerligt.

Pilotprojektet var klart i mars 2021.

Utvecklingsprojekt inom strategisk kompetensförsörjning

Sju företagsfrämjare arbetar med att utveckla metoder/tjänster inom strategisk kompetensförsörjning för att hitta anpassade sätt att hjälpa små företag inom livsmedelsindustrin till att börja arbeta strategiskt med sin befintliga personal och potentiella personal.

Utvecklingsprojekten blir klara till årsskiftet 2023-2024.

Förslag till ett automations- och digitaliseringslyft för små företag i livsmedelsindustrin

MITC, Mälardalen Industrial Technology Center utarbetar ett förslag till ett automations- och digitaliseringslyft utifrån perspektiven; Tillväxtverkets Robotlyft, Digitaliseringslyft, intervjuer med företrädare inom olika områden, koncepttestning hos företag med mera.

Slutrapport blir klar till den 31 oktober 2023.

Publikationer

Kontakt

Minna Rydgård

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se