Metodkatalog - strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning som område, och strategisk kompetensförsörjning som fält för utvecklingsprojekt mot små och medelstora företag, håller på att mogna. På marknaden idag finns ett antal metoder för att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Flertalet är fristående, medan andra är en del av andra processer eller program, exempelvis ett bredare affärsutvecklingsprogram.

Strategisk kompetensförsörjning kan definieras enligt fem kriterier och dessa används i rapporten som indelning av metoder i metodkatalogen. En tjänst behöver inte inkludera samtliga fem steg för att anses vara en tjänst inom strategisk kompetensförsörjning.

1. Verksamhetsplan, mål och strategi i relation till omvärldsanalys och företagsinterna strävanden
2. Kartläggning av kompetenskrav i relation till kritiska processer och arbetsuppgifter för att nå målen
3. Validering av det nuvarande kompetensläget i relation till fastställda kompetenskrav
4. Insatser för kompetensförsörjning genom kompetensutveckling, rekrytering eller organisering
5. Systematisk uppföljning genom en dokumenterad och i kvalitetsledningssystemet integrerad process för kompetensförsörjning

Tillväxtverket fick 2019 i uppdrag av regeringen att genomföra insatser under 2020–2025 för att möta målen i livsmedelsstrategin, N2019/03240/JL. Denna rapport är framtagen inom ramen för deluppdrag fyra, Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförandet av åtgärder.

Huvudsyftet är att skapa ett kunskapsmaterial kring strategisk kompetensförsörjning genom tydliggörande av begreppsstrukturer och en metodkatalog.

Metodkatalog Strategisk kompetensförsörjning

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0422
ISBN:
978-91-89730-10-6
Årtal:
2022