Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

Livsmedelssektorn är en samhällskritisk sektor och utgör en betydande del av näringslivet, med cirka 300 000 anställda och ett förädlingsvärde på cirka 200 miljarder kronor. Sektorn har stor potential, men också utmaningar, inte minst för att lyckas attrahera och behålla medarbetare med relevant utbildning till sektorns olika företag.

Denna studie visar att attraktiviteten är särskilt låg för kvinnor i flera av sektorns mansdominerade yrken som enbart kräver gymnasieutbildning. De kvinnodominerade yrkena i livsmedelssektorn är färre och de har en motsvarande utmaning, låg attraktivitet bland män.

Statistiken om kompetensförsörjningen i Livsmedelssektorn som redovisas i denna rapport visar att:

  • Det finns en tydlig mansdominans inom flera av de vanligaste och mest överrepresenterade utbildningsgrupperna och yrkena inom Primärproduktionen och Livsmedels­industrin.
  • Bland de förvärvsarbetande inom Primärproduktionen och Livsmedelsindustrin som har en gymnasieutbildning som högsta utbildning, arbetar kvinnor i många fall i mindre utsträckning i matchande yrken när utbildningsgruppen är mansdominerad. Bland de universitets- och högskoleutbildade är könsfördelningen ofta jämnare och skillnaderna i matchad förvärvsgrad små.
  • Inom Livsmedelshandeln och Restaurang är könsfördelningen i de vanligaste och mest överrepresenterade utbildningsgrupperna relativt jämn. Här ser vi inte heller några stora skillnader i matchad förvärvsgrad mellan könen. Undersöker vi de vanligaste yrkena framträder dock en tydlig könsobalans.

I regeringens strategi för livsmedelssektorn Länk till annan webbplats. är målet att den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom. En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för att lyckas uppnå visionen.

Bakgrund till rapporten

Tillväxtverket fick 2019 fem uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin. Denna studie är framtagen inom ramen för deluppdrag fyra Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförandet av åtgärder.

Attraktiv och jämställd livsmedelssektor

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0399
ISBN:
978-91-89255-70-8
Årtal:
2022