Utbildningsvägar och kompetens­behov i livsmedels­sektorn

WSP Advisory har i uppdrag av Tillväxtverket att genomföra en kartläggning av utbildningsvägar inom livsmedelssektorn. Uppdraget är en del av Tillväxtverkets arbete med genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin. Syftet med kartläggningen är att ge en fördjupad bild av utbildningsutbudet riktat mot livsmedelssektorn samt belysa hur utbudet möter sektorns behov.

Rapporten är uppdelad i två delar. Del ett omfattar kartläggning av utbildningsvägar inom livsmedelssektorn. I del två redovisar, diskuterar och beskriver författarna kompetensbehov samt utbildningsbehovet i livsmedelssektorn och tre fallstudier. Studien bygger på flera typer av källor: Dokumentstudier på forskningsrapporter, publikationer från myndigheter, nyhetsartiklar och hemsidor samt expertutlåtanden som exempelvis remissvar. Vidare har intervjuer genomförts med branschföreträdare, utbildningsanordnare och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt 27 företagare inom livsmedelssektorn

WSP Advisory har, på uppdrag av och i nära dialog med Tillväxtverket och en referensgrupp, genomfört och skrivit studien. Huvudförfattare är Pär Lindquist och Daniel Hallencreutz. Författarna från WSP Advisory står för sakinnehåll, slutsatser och rekommendationer.

Utbildningsvägar och kompetensbehov i livsmedelssektorn

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0360
ISBN:
978-91-88961-98-3
Årtal:
2021