Statistik om kompetens­försörjningen i livsmedelssektorn

Tillväxtverket fick 2019 regeringsuppdraget att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin. Denna rapport ingår i deluppdraget Analys av kompetensförsörjningsbehov och genomförande av åtgärder, där huvudsyftet är att stärka livsmedelssektorns kompetensförsörjning.

Tillväxtverket har gjort en specialbeställning från SCB av statistik som berör kompetens-försörjningen i livsmedelssektorn och dess delsektorer. Statistiken omfattar bland annat de vanligaste yrkena och utbildningarna hos de förvärvsarbetande i livsmedelssektorn samt uppgifter om pensionsavgångar och matchning mellan yrke och utbildning med mera.

Sammantaget kan man konstatera att livsmedelssektorn utgör en relativt stor del av det svenska näringslivet. Den består av delsektorer som inbördes är relativt olika när det gäller företagsstruktur och förhållande mellan omsättning och förädlingsvärde. Andelen småföretag är större än i näringslivet i stort och förädlingsvärdet är mindre än vad man skulle kunna förvänta sig utifrån sektorns storlek.

Statistik om kompetensförsörjningen i livsmedelssektorn

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0361
ISBN:
978-91-89255-00-5
Årtal:
2021