Serverat - digital förenkling

Serverat är ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inom Serverat erbjuds företagen digital information och guidning på verksamt.se. Syftet är att förenkla företagens myndighetskontakter och minska och förenkla uppgiftslämnandet.

Att starta och driva företag kan kräva olika tillstånd, anmälningar, registreringar och liknande. För företag innebär det många myndighetskontakter och en hel del uppgiftslämnande på statlig och kommunal nivå. Företag kan uppleva problem som till exempel:

  • Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer måste jag kontakta?
  • I vilken ordning ska ärendena genomföras?
  • Vilka krav ställs på verksamheten och hur uppfyller jag dessa?
  • Hur söker jag tillstånd och vilka uppgifter behöver myndigheterna?
  • Finns det e-tjänster för att ansöka om olika tillstånd?
  • Varför behöver jag lämna samma och liknande uppgifter flera gånger?

Serverats två inriktningar

Serverat för företag – digitala guider och checklistor på verksamt.se

Serverat har utvecklat digitala guider för att starta företag inom restaurang- och besöksnäring. Där får användaren svara på frågor utifrån den egna situationen och det skapas en personligt anpassad checklista som ger en samlad bild över de olika tillstånd, anmälningar, registreringar och liknande som behövs för den planerade verksamheten.

Guiderna finns på verksamt.se och alla kommuner är valbara i guiderna. Respektive checklista innehåller enkla informationstexter och företagaren länkas vidare till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter för närmare information. Guiderna och checklistorna förvaltas av Tillväxtverket. Nyttoanalyser som Tillväxtverket har genomfört visar att företagare framför allt sparar tid när de använder checklistorna.

Serverat för kommuner och myndigheter – metod för utveckling av e-tjänster

Serverat har tagit fram en metod för utveckling av standardiserade nationella e-tjänster för kommunala tillstånd eller liknande. Metoden bygger på att en nationell myndighet i samverkan med kommuner och leverantörer av e-tjänsteplattformar och verksamhetssystem tar fram, ensar och förvaltar innehållet i standardiserade e-tjänster.

När kommunens e-tjänst har koppling till den Sammansatta bastjänsten för grunddata om organisationen (SSBTGO) kan företagaren återanvända och förifylla vissa grundläggande företagsuppgifter som finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Det leder bland annat till att kommuner kan lägga mindre tid på att kvalitetssäkrade data och för företagen innebär det att färre uppgifter behöver lämnas in.

Projektet FörRätt har använt och utvecklat Serverats metod för standardisering av e-tjänster för anmälan för registrering och ändring av livsmedelsverksamhet hos kommunen. Projektet drivs av Livsmedelsverket i samverkan med Tillväxtverket, kommuner och leverantörer av e-tjänsteplattformar och verksamhetssystem. Syftet är att göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommunerna. Intresset för e-tjänster som bygger på FörRätt är stort och driver på anslutningen av kommuner till SSBTGO.

Tillväxtverket vill använda och sprida Serverats metod till andra myndigheter och projekt som har samma ambitioner som Serverat och FörRätt.

Mål för förenklingspolitiken

Regeringen har fem mål för förenklingspolitiken. Ett mål är att andelen tjänster för företagens kontakter med det offentliga som är digitala och andelen enskilda ärenden som kan hanteras digitalt ska öka i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande och övriga myndighetskontakter – det långsiktiga målet är att företagen ska lämna en uppgift en gång och till ett ställe.

Serverats tidigare arbete och e-tjänster

Från och med 30 oktober 2023 är samtliga 290 kommuner automatisk valbara i Serverats guider och checklistor och det finns inte längre några anslutningskrav. Tidigare behövde kommuner uppfylla vissa krav för att räknas som anslutna till Serverat och därmed bli valbara i guiderna och checklistorna på verksamt.se och till och med 29 oktober 2023 anslöts totalt 88 kommuner till Serverat på det sättet.

Serverat tog tidigare fram och förvaltade underlag för utveckling av e-tjänster för vissa kommunala tillstånd och anmälningar. Underlagen för de e-tjänster som togs fram inom alkohol- och tobaksområdet förvaltas inte längre av Tillväxtverket. Från och med den 1 januari 2024 kommer Tillväxtverket inte heller att förvalta underlaget för e-tjänsten om livsmedelsanmälan.

Mer information

Kontakt

För frågor, synpunkter eller upptäckta fel i informationen i tillståndssidorna eller checklistorna på verksamt.se, kontakta redaktionen på verksamt.se. Likaså om det gäller länkarna till kommunens tillståndssidor eller e-tjänster.

verksamt@tillvaxtverket.se

För frågor eller synpunkter som rör den Sammansatta bastjänsten för grunddata om organisationer (SSBTGO) och vilka uppgifter som kan förifyllas från SSBTGO, kontakta Bolagsverket.

ssbt@bolagsverket.se

För frågor eller synpunkter som rör projektet FörRätt och FörRätts e-tjänster, kontakta Livsmedelsverket.

forratt@slv.se

För frågor om Serverats nuvarande eller tidigare arbete eller om minskat och förenklat uppgiftslämnande hos kommuner och andra myndigheter, kontakta Tillväxtverket.

serverat@tillvaxtverket.se