Handledning för konsekvens­utredning

Ny förordning från 6 maj 2024

Tillväxtverkets handledning i konsekvensutredningsarbetet, samt erbjudande om råd och stöd i det arbetet, avser nu gällande förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regeringen har beslutat om en ny förordning (2024:183) om konsekvens­utredningar som träder ikraft den 6 maj 2024. Förordningen ska inte tillämpas för kommittéer och särskilda utredare som tillkallats före ikraftträdandet.

Ansvaret för metodutveckling, vägledning och utbildning i konsekvens­utredningsfrågor övergår från den 6 maj 2024 till Ekonomistyrningsverket.

Tillväxtverket kommer fortsatt att ge stöd till regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024.

Handledning för konsekvensutredning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, på ett departement eller inom kommittéväsendet. Den ger stöd för att utreda konsekvenserna av förslag till nya regler, eller ändrade regler. Den kan också vara användbar vid konsekvensutredning av andra typer av statliga ingripanden.

1. Problem och lösning

Grunden för konsekvensutredningen är en problem- och målformulering. Det kan därför vara bra att börja med att läsa detta avsnitt.

Problem- och målformulering

Nollalternativet

Alternativa lösningar

Finansiering

2. Rättsliga förutsättningar

I konsekvensutredningen ska de rättsliga förutsättningarna för förslaget framgå, inklusive lagstödet för att införa regler på det aktuella området. Redovisningen av de rättsliga förutsättningarna visar att förslaget ligger inom de gränser som andra lagar och regelverk ger.

Bemyndiganden och regeringens medgivande

EU-rätt och annan internationell rätt

3. Identifiera konsekvenser

När du har identifierat några alternativa förslag som du har rättsliga förutsättningar att gå vidare med, är det dags att börja att identifiera vilka som berörs av förslagen och vilka områden som är aktuella att utreda närmare.

Vem vill du nå?

Vad vill du säga?

Hur ska kommunikationen gå till?

4. Utred konsekvenser

Ett förslag kan beröra flera olika områden. I handledningen har vi utgått från dessa tre huvudområden för att på ett så heltäckande sätt som möjligt belysa vad för konsekvenser du kan behöva utreda.

Ekonomiska effekter

Miljömässiga konsekvenser

Sociala konsekvenser

5. Ikraftträdande och informations­insatser

Ett av de sista momenten i arbetet med konsekvensutredningen är att bedöma om särskild hänsyn behöver tas till tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser.

Samråd med berörda aktörer

Informera med eftertanke

6. Remiss

När förslaget med konsekvensutredning är ”färdigt” är det dags att skicka förslaget på remiss. Det ger myndigheter, organisationer och andra remissinstanser möjlighet att yttra sig över förslaget.

Vem ska få remissen?

Stäm av mot förordningar

7. Följ upp regler

Regler för företag ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. För att nå dit är det viktigt att regelgivare följer upp och utvärderar sina regler.

Utarbeta en uppföljnings­rutin

Prioritera regler att följa upp

Så följer du upp regler

Om handledningen

Denna handledning täcker in samtliga delar i Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). Handledningen gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024.

Handledningen beskriver hur du kan utreda konsekvenser för företag, miljön och sociala aspekter. Den ger också stöd i hur samråd med berörda aktörer och uppföljning av regler kan gå till.

Vi hjälper dig

Nya och ändrade regler kan ge oväntade effekter och påverka fler än du tror. Om att tänka till före och göra rätt från början genom att utreda vilka konsekvenser reglerna får, innan beslut fattas. Tillväxtverket erbjuder regelgivare utbildning, personlig rådgivning och återkoppling på texter.

Kontakt

Annika LeBlanc
Enheten Bättre regler, Rådgivning om en enskild konsekvensutredning
08-681 65 89
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se