Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning gäller regelgivare vars regelarbete påbörjats före 6 maj 2024. Läs mer på handbokens startsida.

7. Följ upp regler

Regler för företag ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. För att nå dit är det viktigt att regelgivare följer upp och utvärderar sina regler.

Här får du stöd i hur arbetet med uppföljning och utvärdering av regler kan gå till.

Utgå från ditt behov

Vägledningen är uppdelad i tre olika delar utifrån vilket behov du har:

  • Ta fram en rutin för uppföljning.
  • Göra prioritering mellan uppföljningsprojekt.
  • Följa upp regelverk.

Förutom att kontrollera att regler är ändamålsenliga är uppföljningen också framåtsyftande. Uppföljningen ger underlag för att utveckla och förbättra regler. Det finns ett grundläggande värde i att bedöma en regels effektivitet när den trätt ikraft. I själva verket är det först efter genomförandet som effekterna och konsekvenserna av en regel kan bedömas fullt ut. Regelbundna uppföljningar av befintliga regler behövs därför för att se till att reglerna fortfarande är nödvändiga, relevanta och passar för ändamålet.

Att tänka på

Innan du börjar kan det vara bra att fundera på följande:

Lyft frågor vidare

I uppföljningsarbete är det ganska vanligt att identifiera problem som snarare kan kopplas till regler högre upp i regelkedjan. Kom ihåg att förmedla detta vidare till den aktör det berör.

Beräkningsmetoder

Om du i din uppföljning av regeln bedömer att du behöver göra en utvärdering av effekter, så finns stöd att hämta om hur du kan gå till väga i Ekonomistyrningsverkets publikationer:

Vilka kompetenser behövs?

Se gärna över vilka kompetenser som kommer vara inblandade i uppföljningsprojektet. Kompetenser inom samhällsekonomi och juridik är funktioner som kan bidra till arbetet.

Inspireras av andra länder

Titta på andra länders uppföljningsstrukturer. Till exempel, hur gör andra sakområdesansvariga myndigheter i sin uppföljning? Börja med att kontakta de nordiska motsvarigheterna.

Det är viktigt att uppföljningen sker i dialog med verksamheten.

Följande information finns i detta avsnitt: