Lagar och regler fortsatt utmanande trots förbättringar

Företagen möter fortsatt utmaningar när det gäller lagar och myndighetsregler. Problemen har minskat sedan 2020, men hinder kvarstår, särskilt regler kring att ha anställda och långa handläggningstider hos myndigheter. Däremot är mängden uppgifter som ska lämnas in till myndigheter inte längre ett lika stort problem.

Resultaten, baserade på enkätsvar från små och medelstora företag, visar att lagar och regler fortsätter att påverka tillväxt och konkurrenskraft, men också att allt färre företag upplever lagar och regler som ett tillväxthinder.

Ett av fyra företag uppger att lagar och regler är ett betydande hinder, vilket är en minskning med två procentenheter sedan 2020. Samtidigt uppger 39 procent att regler inte utgör något hinder alls, vilket är en ökning från 36 procent 2020.

Stor skillnad mellan branscher

Branschtillhörighet är avgörande för hur företagen upplever regler. Jordbruk, skogsbruk och fiske samt Energi och vatten har högst andel företag, 45 procent, som upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder. Även Hotell och restaurang upplever stora problem, med 38 procent.

Förändringar över tid kan till exempel kopplas till nya eller ändrade regler, förbättrad service hos myndigheter och förändringar i omvärlden.

Regler kring anställda och skatt mest betungande

När det gäller specifika områden är regler kring anställda och skatte- och momsregler mest betungande för företagen att hantera, med 16 respektive 14 procent av företagen som upplever dessa som mycket krävande. Andelen har dock minskat jämfört med tidigare undersökningar, vilket kan bero på att flera myndigheter, inte minst Skatteverket, har förbättrat sin service till företag

Långa handläggningstider vanligaste problemet

Långa handläggningstider hos myndigheter är det vanligaste problemet, 21 procent av företagen upplever det som ett stort hinder. Inom branschen Energi och vatten är siffran hela 36 procent. Långa handläggningstider påverkar företagets start, introduktionen av nya produkter eller tjänster, och kan i förlängningen även leda till att verksamheter förläggs utomlands istället för i Sverige.

Myndigheter arbetar idag aktivt för att förenkla för företagen genom att arbeta för kortare handläggningstider och bättre service. Enligt olika mätningar syns positiva förbättringar hos bland annat Skatteverket, Bolagsverket, Försäkringskassan och kommunerna.

Inom vissa områden upplever företagen en positiv utveckling 2023 jämför med 2020 exempelvis har ett av de största hindren, mängden uppgifter som ska lämnas till myndigheter, minskat.

Insatser pågår för att förenkla för företagen

Insatser på lokal, nationell och EU-nivå pågår för att minska negativa effekter av regler och stärka företagens konkurrenskraft. Tillväxtverket främjar detta arbete genom att:

 • ge samlad myndighetsinformation och digitala verktyg på verksamt.se,
 • stödja Förenklingsrådets arbete med att ta fram konkreta förslag på hur befintliga svenska regelverk kan förenklas för företag och hur det kan bli enklare att följa reglerna,
 • bidra till minskat uppgiftslämnande och lika tillämpning av regler på kommunal nivå genom samverkan mellan nationella myndigheter och kommuner,
 • följa upp företagens kostnader till följd av nya eller ändrade regler, till exempel nya eller ändrade krav på uppgiftslämnande,
 • sprida kunskap om företagens upplevelser av regler och myndighetskontakter samt följa upp myndigheters arbete för att förenkla för företag, exempelvis genom regeringsuppdraget att följa upp mål för förenklingsarbetet på 30 statliga myndigheter,
 • tillsammans med andra myndigheter driva innovationsenheten One stop myndighetsshop som syftar till att hjälpa företag med innovationer inom livsmedelsområdet där det inte finns några befintliga regler eller osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas på deras verksamhet.

Om Företagens villkor och verklighet 2023

 • Cirka 22 200 små och medelstora företag (0–249 anställda) har kontaktats. Drygt 6600 har besvarat enkäten.
 • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.
 • Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.
 • Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.
 • Undersökningen genomfördes under perioden januari 2023 till april 2023.

Kontakt

Amanda Skog

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se