Mattila natur- och kulturförening - Värmland

Mattila natur- och kulturförening arbetar aktivt för en hållbar, levande Finnskog och ett hållbart samhälle. Genom att vårda och synliggöra platsens natur- och kulturmiljöer bygger föreningen broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Spång i naturens om leder fram till en sjö.

Foto: Mattila natur- och kulturförening.

Mattila är norra Värmlands äldsta turistanläggning och firade nyligen 60-årsjubileum. Det är en plats för rörelse, avkoppling, dialog och berättelser som berikar både kropp och själ. Här finns boende, mat och stora möjligheter till rörelse och upptäckter året runt. Mattila natur- och kulturförening stärker platsens attraktionskraft genom att synliggöra och ta vara på Finnskogens resurser.

Bevarar finnbygdens kultur till eftervärlden

Mattila är ett av de områden i Sverige som befolkades av finnar i slutet på 1500-talet till mitten av 1600-talet. När finnarna svedjade skogen för att kunna odla olika sädesslag förde det med sig egna finnbygdstraditioner. Dessa traditioner rörde bland annat odling, mat, kultur och berättelser och var fortfarande i bruk till långt in på 1900-talet. På senare tid så har intresset för finnbygdskulturens värde ökat. Mattila natur- och kulturförening startade i syfte att bevara de olika delarna till eftervärlden.

Föreningen arbetar aktivt med att föra ut kunskap och berättelser som är inspirerade av skogsfinnarnas livsstil. Deras kunskapsförmedling sker bland annat via guidningar, kurser och sociala medier. För att på ett enkelt sätt sprida information om områdets kulturella och naturmässiga värden har föreningen utvecklat appen Vägvisare Mattila. Under 2022 lanserade föreningen också bland annat Smaker av Finnskogen. Där tog föreningen i samarbete med Mattilas köksmästare Carl Jorander fram ett antal olika maträtter med inspiration från Finnskogen. I projektet ”Mattila med omnejd – på vandring mot framtiden” är riktvärdena ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet utifrån det skogsfinska arvet.

Samarbetar för att stärka platsens attraktivitet

Det sker ett målmedvetet arbete med att både vårda, bevara och tillgängliggöra områdets historia, kultur och naturvärden för de som lever, verkar, bor och besöker platsen. Föreningens arbete sker i nära samarbete med lokala personer som har kunskap om bland annat Finnskogen, personhistorier och den narrativa kulturen. Det finns även ett samarbete med akademiska resurser med kunskap om Finnskogens historia.

Mattila natur- och kulturförening deltar också i olika projekt och nätverk för att utveckla nya metoder och samverkan för Finnskogens turism och näringsliv. De arbetar tillsammans med ideella föreningar och småföretag för att stärka områdets konkurrenskraft och affärsmässighet.