Värde­överföringar

Vad som gäller för värdeöverföringar vid ansökan om stöd till korttidsarbete under 2021.

För stöd som mottas under perioden 1 december 2020–30 september 2021 enligt de nya stödreglerna gäller följande:

Den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som trädde ikraft den 15 februari 2021 innehåller en lagreglering gällande vinstutdelning och andra värdeöverföringar. Denna reglering innebär att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödperioden, två månader före första stödmånaden till sex månader efter sista stödmånaden, verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.

Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen, gäller vad som anges om värdeöverföringar även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Det finns inget hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § 1 st. 4 punkten aktiebolagslagen. Detta innebär att berörda företag därför kan lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.