Transportbidrag

Transportbidrag kan sökas av företag som förädlar produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Bidraget ska lindra de nackdelar företagen har på grund av långa avstånd.

Transportbidraget i korthet

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

  • Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.
  • Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.
  • Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.
  • Transporten ska vara längre än 401 km.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år. Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Sök transportbidrag

Förslag om minskning av transportbidraget

I regleringsbrevet för 2024 fick Tillväxtverket i uppdrag att:

”Göra en översyn av prognosmodellen för transportbidraget för att öka utgiftsprognosernas tillförlitlighet. Tillväxtverket ska även föreslå en minskning av bidragsnivåerna för uttransporter för transportbidrag för att driftstödet ska vara i enlighet med EU:s lagstiftning om gruppundantag från statsstödsreglerna (GBER)”.

Detta uppdrag har nu redovisats och slutrapport är inskickad till Regeringskansliet.

Tillväxtverket föreslår en minskning av bidragsnivåerna för uttransporterna med fem procentenheter.

En minskning av fem procentenheter skulle likställa stödnivån för uttransportbidraget med stödnivån för intransportbidraget. Förslaget till sänkning av uttransportbidragets bidragsnivå går även i linje med resultatet i det senaste regeringsuppdraget som Tillväxtverket hade 2023. Där analyserades merkostnader för transport av varor i stödområdet för transportbidraget. Denna analys indikerade att uttransporter inte längre medför högre merkostnad än intransporter.

Analysen visade även att transportkostnadssituationen för företag i bidragsområdet generellt sett är sämre än för företag utanför bidragsområdet. Företag i bidragsområdet har en merkostnad för transporter jämfört med företag utanför bidragsområdet.

Beslut om bidragsnivåer för transportbidraget fattas av regeringen. Tillväxtverket kan inte svara på om regeringen kommer fatta beslut om förändrade stödnivåer för uttransportbidraget.

Om Tillväxtverket ges ny information om bidragsnivåer för transportbidraget kommer det publiceras på denna webbsida.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

08-681 91 00
arjeplog@tillvaxtverket.se