Transport­bidrag

 • Stänger 30 september 2024
 • Jämtland
 • Norrbotten
 • Västerbotten
 • Västernorrland

Transportbidrag kan sökas av dig som förädlar produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Nytt ansökningsförfarande

I den nya ansökan fyller ni i transportraderna i en Excel-fil. För att förbereda er inför ansökan:

Förslag på att minska bidragsnivåer för uttransporter med fem procentenheter

Vem kan söka?

Företag med produktionsverksamhet i de fyra nordligaste länen.

Vad kan ni söka för?

Transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning inom tillverkningsindustrin.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Mellan 5-45 procent av godkänd transportkostnad. Maximalt 15 miljoner per kalenderår.

Vad handlar erbjudandet om?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Mer information

Vem kan söka?

Transportbidrag kan sökas av tillverkande företag med produktionsverksamhet i de fyra nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Vad kan ni söka för?

Uttransportbidrag

Bidrag kan sökas för transporter från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av varor och produkter som har genomgått en betydande bearbetning.

OBS! Vissa varor är undantagna.

Intransportbidrag

Inom vissa näringsgrenar kan bidrag även sökas för transporter till Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län. Detta gäller transporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Transportbidraget varierar mellan 5-45 procent av godkänd transportkostnad och baseras på i vilken kommun företaget har sin produktionsverksamhet.

Ett produktionsställe kan få maximalt 15 miljoner kronor i transportbidrag per kalenderår.

När kan jag söka?

Ansökan om transportbidrag lämnas in två gånger per år.

För transporter utförda 1 januari – 30 juni är sista ansökningsdag den 30 september samma år.

För transporter utförda 1 juli – 31 december är sista ansökningsdag 31 mars nästkommande år.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

 • Transporten ska vara längre än 401 km.
 • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.
 • Fraktkostnaden ska vara skälig och beroende av avstånd och vikt. Kostnaden ska anges i faktura från transportör eller speditör. Fraktfaktura ska vara ställd till det företag som söker transportbidrag.
 • Om transportavståndet inte uppgår till 401 kilometer, men transporten delvis har utförts inom finskt eller norskt område, får den finska eller norska sträckan tillgodoräknas. Transportbidrag får dock endast lämnas för den del av transporten som har utförts inom svenskt område.

I ansökan får inkluderas frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten. I exemplen nedan listar vi några av de vanligaste kostnaderna och om de är bidragsberättigade eller inte.

Exempel på kostnader som är bidragsberättigade:

 1. drivmedels- och bunkertillägg,
 2. farledsavgift,
 3. Gotlandstillägg,
 4. inrikes hamn- och terminalavgifter,
 5. kapacitetstillägg,
 6. omlastningskostnader för vidaretransport,
 7. ortstillägg,
 8. pallavgifter,
 9. tillägg under transport på grund av godsets speciella beskaffenhet, till exempel vikt, längd, temperatur, ömtålighet eller farligt gods,
 10. valutatillägg,
 11. varuavgift,
 12. mobilitetstilägg.

Exempel på kostnader som inte är bidragsberättigade:

 1. avisering,
 2. expeditionsavgift,
 3. expressfrakt,
 4. faktureringsavgift,
 5. mottagarfrakt,
 6. vikt och volymkontroll.

Administrativa avgifter, som inte är vikt- och avståndsrelaterade, är inte bidragsberättigade. Med transportkostnad menas skälig kostnad som anges i fraktsedel eller motsvarande handling och som är beroende av transportavståndet inom landet, godsvikt och godsslag samt frakttillägg och andra avgifter som kan hänföras till själva transporten.

Generellt är inte pakettjänster bidragsberättigade eftersom dessa inte har en avståndsbaserad frakttaxa, vilket är en grundförutsättning till att kunna söka för transporter.

Transportbidraget regleras av följande regelverk:

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

När ansökan kommit in till Tillväxtverket får du en bekräftelse via e-post.

Målsättning för vår handläggning:

 • Alla ansökningar ska vara beslutade inom tre månader efter sista ansökningsdag.
 • Genomsnittlig handläggningstid är 30 dagar.
 • Vi är tillgängliga via telefon under vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00.
 • Frågor bevarar vi samma dag eller så snart som möjligt, beroende på frågans karaktär.

Internationella transporter

Landkod

Vid internationella transporter ska du ange vilket land varan transporteras till/från, med hjälp av en kod.

Beräkningsverktyg vid internationella transporter

Vid internationella transporter ska du räkna ut kostanden för den svenska sträckan med hjälp av beräkningsverktyget ABIT - Avstånd och beräkning av internationella transporter.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

Ansökan gör du sedan digitalt via tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats.. När ansökan är inskickad får ni en bekräftelse inom ett par timmar via e-post med ett ärendenummer.
Observera att ni ska fylla i och beräkna era transportkostnader i nedan Excel-fil i den nya ansökan. Om ni saknar tillgång till Excel använd Google Kalkylark.

Transportkostnader

Använd den här mallen för att beräkna och rapportera in era transportkostnader.

Fullmakt från firmatecknare

Ansökan om transportbidrag och blanketten med företagsuppgifter ska undertecknas av behörig firmatecknare. Firmatecknaren kan dock ge en annan person fullmakt att skriva under.

SNI-kod

SNI-kod ska alltid anges på ansökan. Koden beskriver den verksamhet ett företag bedriver och är standard för svensk näringsindelning.

SNI-koden står på företagets momsregistreringsbevis.

Du kan söka efter företagets SNI-koder på SCB:s webbplats.

Du kan även ringa Statistiska Centralbyrån på telefon: 019-17 62 40.

Fraktgrundande vikt

I ansökan ska alltid den fraktgrundande vikten för en transport anges. Denna kan skilja sig från verklig vikt.

Varukod

Du ska ange vilken typ av varor som transporteras, med hjälp av en kod.

CFAR-nummer

I ansökan ska du ange CFAR-nummer. CFAR-numret anger var ditt arbetsställe är beläget. Du hittar nummret hos på SCB:s webbplats.

Hamnkod

Vid sjötransporter, eller om en transport gått via en hamn, ska du ange en hamnkod.

Legotillverkning

Sker er tillverkning av er produkt utanför era egna lokaler anser Tillväxtverket att ni har en legotillverkare. Vill ni söka transportbidrag för frakt ni har betalat från annat företags arbetsställe inom transportbidragsområdet ska ni fylla i dokumentet "Sammanställning av legotillverkare". Grossist ses inte som legotillverkare.

ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

Adress: Tillväxtverket, Tingsbacka, 938 31 Arjeplog
E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00

Evelina Lestander
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 40

Elin Sixtensson-Lundberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 94 82

Malin Carlberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 93

Helén Sundqvist
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 671 09 03

Malin Larsson-Stenvall
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 97 42

En lastbil kör på en väg