Stöd för serviceutveckling

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelstationer i landsbygder.

Tillväxtverket har en samordnande roll kring stöden till kommersiell service. Vi fördelar
också medel till regionerna så att de i sin tur kan ta beslut om stöd i större utsträckning. Du ansöker om stöden hos den region där ditt försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel finns.

  • Servicebidrag

    Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

  • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

    Stödet är ett långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i utsatta landsbygder, där kommersiella aktörer har begränsade möjligheter att bidra till god tillgång till kommersiell service.

  • Investeringsbidrag

    Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.