Stöd för serviceutveckling

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och drivmedelstationer i landsbygder.

Tillväxtverket har en samordnande roll kring stöden till kommersiell service. Vi fördelar
också medel till regionerna så att de i sin tur kan ta beslut om stöd i större utsträckning. Du ansöker om stöden hos den region där ditt försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel finns.

 • Korrosionsskydd för drivmedelsstationer

  Stöd till korrosionsskydd för drivmedelsstationer kan lämnas för att bygga om eller byta ut rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska.

 • Servicebidrag

  Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

 • Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

  Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta landsbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

 • Investeringsbidrag

  Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.