Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Vem kan få stöd?

Investeringsbidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

Så här mycket kan du få i stöd

Investeringsbidrag beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal, samt för inredning och utrustning.

Stöd kan även lämnas för utbildning av butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Stöd med högst 85 procent kan även lämnas för kostnader för samlokalisering med vissa andra typer av service, samt för investeringar som genomförs för att uppfylla krav som ålagts verksamheten genom föreskrifter i en lag eller förordning.

Sök stödet

Ansök om stöd via e-tjänsten Min ansökan.

Välj Söker du stöd till ditt företag och logga in innan du anger i vilken kommun investeringen gäller.