Servicebidrag

Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Stödet beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

Vem kan få stöd?

Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

Så här mycket kan du få i stöd

Servicebidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Stöd som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år, inklusive eventuellt driftsstöd. Stöd lämnas för sammanlagt högst tre år.

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Söka servicebidrag

Stödet söks hos din region.