Komplettera i korttids­arbete 2021

Om det har blivit fel, du har glömt något eller Tillväxtverket efterfrågar mer information i ansökan eller avstämning kan du behöva komplettera ditt ärende.

Tänk på att det är viktigt att du lämnar in rätt uppgifter. Om du behöver ändra eller komplettera något i din ansökan eller avstämning gör du detta i Min ansökan Länk till annan webbplats..

Om Tillväxtverket ber dig komplettera din ansökan

Det är viktigt att lämna in alla uppgifter som ska in i ansökan om stöd till korttidsarbete. Om vi saknar information för att kunna fatta beslut i ditt ärende kommer vi be dig att komplettera det. Var noga med att all efterfrågad information kommer med i inskickad komplettering. Ofullständigt underlag förlänger handläggningstiden avsevärt, men det kan också leda till att ett beslut tas på befintligt underlag.

Hur går en komplettering till?

 • Du får ett meddelande till din e-post om att vi saknar information från dig. Hela informationen om vad vi saknar och hur du kompletterar finns på mina sidor i Min ansökan.
 • Du har två veckor på dig att lämna in de uppgifter vi efterfrågar från det att begäran om komplettering skickats. Om du har problem med att komplettera med de efterfrågade uppgifterna inom tidsgränsen så bör du begära längre kompletteringstid. Du måste då ange varför du behöver förlängd kompletteringstid. Detta gör du direkt i Min ansökan Länk till annan webbplats..
 • När de två veckorna har gått kan vi handlägga ärendet. Observera att om du inte har begärt förlängd svarstid så kommer ärendet efter denna tid att handläggas, även om komplettering inte skickats in.

Vanliga orsaker till komplettering

 • Det saknas avtal helt eller de avtal som bifogats saknar obligatoriska uppgifter som behövs för att avtalet ska anses uppfylla de krav som ställs på avtal om korttidsarbete.
 • Det saknas revisorsyttrande. Om du har en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i jämförelsemånaden ska du lämna ett revisorsyttrande vid ansökan.
 • Du behöver visa att företaget drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Om allvarliga ekonomiska svårigheter
 • Du har svarat på en ansökansfråga på ett sätt som indikerar att du inte har rätt till stöd.
 • Arbetstagare som du söker stöd för saknas i arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden eller för en stödmånad.
 • Löneavvikelser där till exempel
  • den ordinarie lön som du har angett för en anställd är för hög i förhållande till redovisad lön i arbetsgivardeklarationen för jämförelsemånaden eller för en stödmånad.
  • en anställd endast har ersättning från Försäkringskassan. Du behöver då komplettera med löneuppgifter.

 Vad händer när kompletteringen är inskickad?

När du har skickat in alla de uppgifter som efterfrågas vid en begäran om komplettering kan handläggare hantera ditt ärende och skicka ut beslut. Om du inte skickar in något underlag inom tidsgränsen kommer Tillväxtverket ta beslut utifrån det underlag som inkom vid ansökan.

Var noga med att skicka in ALL efterfrågad information när du kompletterar. Om underlaget är ofullständigt kan det leda till ännu längre handläggningstid eller att ett beslut tas på befintligt underlag.

Om du har pågående ärenden i både stöd för korttidsarbete 2020 och 2021 är det viktigt att du säkerställer att informationen skickas in i rätt ärende.

Övriga frågor och svar om komplettering

Ändra uppgifter i ansökan

Om du upptäcker något fel i din inskickade ansökan innan du fått beslut, så ber vi dig fylla i webbformuläret som du hittar i Min ansökan Länk till annan webbplats. med information om vad du vill rätta.

Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i ansökan.

Om du söker stöd i förskott och sedan ändrar eller får nya förutsättningar kommer du kunna justera detta i samband med avstämningen. Du behöver inte göra något just nu, utan kan vänta på information om hur avstämningen kommer gå till.

Om du ändrar i nivån för arbetstidsminskningen behöver du ersätta befintliga avtal med nya. Arbetsgivare som har giltiga avtal kan senare justera exempelvis stödnivå eller avtalsperiod genom att skriva nya retroaktiva avtal som ersätter de befintliga. Justeringar kan göras fram till och med 31 juli. Observera att du måste ha avtal på plats senast 29 mars och att nya avtal inte kan skrivas retroaktivt för perioder före detta datum.

Komplettera anställda som varit frånvarande under jämförelsemånaden

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter om detta till oss. Det kan du göra även om du lämnat in slutavstämning. Om du vill komplettera med arbetstagare ska du fylla i Excelfilen (Rapportering av giltig frånvaro) och skicka in den via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.

Om du behöver komplettera löne- eller arbetstidsminskning efter avstämning

Om vi saknar information från dig om löne- och arbetstidsminskning efter din avstämning får du ett övervägande om återkrav. Du har då möjlighet att komplettera informationen så att Tillväxtverket kan fatta beslut i ditt ärende.

Fyllt i fel lön eller arbetstid i avstämning

Om du fyllt i fel eller på annat sätt behöver komplettera din avstämning med rätt information, ska du göra det i kompletteringsformuläret via Min ansökan. Om det gäller en arbetstagare räcker det med att du uppger den information du vill ändra i meddelanderutan. Gäller det flera arbetstagare ska du använda avstämningshjälpen. Komplettera endast med information för arbetstagare som behöver rättas till.

Komplettera underlag kompetensinsatser efter avstämningen

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda. Om du vid avstämning inte har hunnit få din faktura och inte hunnit bokföra och betala dina kostnader behöver du ange det vid avstämningen.

Du behöver då komplettera ditt ärende med denna uppgift senast den 30 september 2021 för att inte bli återbetalningsskyldig för den ersättning du fått. För kompetensinsatser under juli-september behöver du komplettera senast 3 januari 2022.

Du skickar in uppgifterna via kompletteringsformuläret som du når via ditt ärende i Min ansökan. Kontrollera att du skickar in kompletteringen via rätt ärende om du har flera aktiva ärenden i Min ansökan. Välj alternativet "Vad gäller din komplettering?" eller "Jag vill ändra min ansökan/avstämning".

Om du lämnar in en avstämning som behöver kompletteras kommer vi även att avvakta med att betala ut avstämt korttidsstöd till avstämningen för kompetensinsatser är kompletterad och klar.