Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete (även kallat korttidspermittering) var ett av de största krisstöden under corona-pandemin. Det innebar att arbetsgivare kunde minska anställdas arbetstid utan att sänka lönen, och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Krisstödet är stängt, ordinarie stöd vid korttidsarbete går att söka hos Skatteverket

Korttidsarbete kunde sökas av företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem till följd av corona-pandemin. I praktiken innebar det att anställda gick ner i arbetstid under en period (permittering) med nästan bibehållen lön, samtidigt som staten gick in och gav ekonomiskt stöd. Syftet var företagen att genom permittering, istället för uppsägning, snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder.

Ett stöd till arbetsgivare för att täcka lönekostnader

Stöd vid korttidsarbete var ett stöd som riktade sig till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Stödet skulle användas till lönekostnader för arbetad tid. Med arbetsgivare menas juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattades av stödet var exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.

Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare

Det måste finnas centrala/lokala kollektivavtal eller egna avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar korttidsarbetet för att en arbetsgivare ska kunna permittera personal måste.

Olika nivåer för korttidsarbete

Arbetsgivare kunde permittera personal på 20, 40, 60 under december 2020 och upp till 80 procent av arbetstiden under perioden januari–september 2021. Staten stod för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela stödperioden, upp till ett lönetak om 44 000 kronor i månaden.

Rättigheter och skyldigheter

Stödet är ett rättighetsstöd, vilket innebär att alla som uppfyller villkoren fick stöd. Med stödet kommer också skyldigheter. De som beviljats stöd är skyldiga att följa villkoren och uppfylla kraven för rapportering av stödet. Om villkoren eller kraven inte uppfylls kan företaget bli återbetalningsskyldig delar av, eller hela stödet.

Insatser för kompetensutveckling

Under 2021 kunde arbetsgivare som ansökte om stöd vid korttidsarbete också ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som gick ner i tid hade då möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigjordes.

För att få ersättning för kompetensinsatser gällde följande villkor:

  • Den anställda måste vara korttidspermitterad under tiden för kompetensinsatsen.
  • De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal.