Ekonomiska svårigheter

Företag som ansöker om stöd till korttidsarbete 2021 ska i ansökan intyga om de har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter genom att svara på ett antal frågor.

Vad är tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

Stödet är till för de företag som är långsiktigt konkurrenskraftiga, men som drabbats av tillfälliga, allvarliga men övergående ekonomiska svårigheter.

Exempel på händelser bortom företagets kontroll som kan vara upphov till tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter:

 • plötsliga fall i efterfrågan
 • begränsningar i företagets tillträde till viktiga marknader, till exempel genom att oväntade tullar eller handelshinder införs
 • störningar i leveranser av viktiga varor
 • Covid-19.

Företaget ska vara livskraftigt

De ekonomiska svårigheter som nu drabbat företaget ska vara ett negativt trendbrott för företaget. Företaget ska vara livskraftigt och bör inte tidigare ha haft större ekonomiska svårigheter än vad som är normalt under en konjunkturcykel. Stödet ska inte ersätta ett företags behov av långsiktiga anpassningar av verksamheten, som till exempel omstrukturering och effektiviseringar.

Du som företagare behöver bedöma om det är sannolikt att verksamheten kan återgå till normal produktion och ordinarie arbetstider efter att de mest omfattande effekterna av omvärldshändelsen avtar. Covid-19 är ett exempel på en sådan omvärldshändelse. Exempel på bedömning av om verksamheten kommer kunna återgå till normal produktion skulle kunna vara om en restaurang kan förvänta sig att verksamheten kommer kunna fortsätta som normalt efter att restriktionerna för antal matgäster har upphört. Ett företag har inte rätt till stöd om omvärldshändelsen påverkat företaget på ett sådant sätt att det inte längre kan antas vara långsiktigt livskraftigt.

Hur kan jag visa att jag har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter?

För att kunna säga att svårigheterna är tillfälliga måste företaget ha en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Företag som bedrivit verksamhet längre än en konjunkturcykel kan ofta med hjälp av ekonomisk data se hur företagets ekonomiska utveckling sett ut över tid. Konjunkturcykel är alltså den period där det går att se både upp- och nedgångar i den allmänna ekonomin. Företaget behöver däremot inte ha haft en enbart positiv ekonomisk utveckling över tid. Det kan ha haft tillfälliga nedgångar eller vissa finansiella svagheter, så länge företaget är konkurrenskraftigt på lång sikt.

Nystartade företag kan använda sig av prognoser

Ett ganska nystartat företag kan ha svårare att påvisa att de ekonomiska svårigheterna endast är tillfälliga. Nystartade företag måste därför i högre utsträckning basera sin bedömning på antaganden och prognoser om hur verksamheten hade utvecklats om företaget inte hade drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter.

Hur de ekonomiska svårigheterna kan visa sig:

 • Minskad nettoomsättning – Nettoomsättning är intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt (moms), och annan skatt som är direkt knuten till omsättning.
 • Minskat rörelseresultat – Rörelseresultat är intäkter minus kostnader. Det visar företagets vinst eller förlust före räntor och skatter.
 • Försämrad likviditet – Likviditet används för att beskriva ett företags betalningsförmåga. Likvida medel är tillgångar som är direkt tillgängliga och kan användas omedelbart. Det kan exempelvis vara kontanter i företagets kassa och pengar på olika konton. Aktier och obligationer räknas inte som ett företags likvida medel.
 • Ökad skuldsättningsgrad – Skuldsättningsgrad är lån som löper med ränta delat med eget kapital, det vill säga företagets finansiella styrka.
 • Minskad orderingång – Orderingång är beställningar som kommit in till företaget under en viss period. I detta sammanhang avses det ekonomiska värdet av orderingången.

Exempel på vilken typ av underlag som kan lämnas för att visa på att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga

Här ger vi exempel på vad företag som får en begäran om komplettering från Tillväxtverket kan komplettera sin ansökan med. De underlag du skickar in ska visa hur just ditt företags situation har påverkats. Vilka underlag som ska skickas in kan därför skilja sig mellan olika företag, men det kan exempelvis handla om:

 • månadsrapporter
 • momsredovisning
 • balans och resultatrapporter
 • orderförändring
 • årsredovisning

Notera att detta endast är exempel och att du behöver välja de underlag som visar just ditt företags situation.

För att underlätta för företagen har Tillväxtverket tagit fram ett antal fiktiva exempel på vilka underlag som kan vara relevanta för att visa på ekonomiska svårigheter i olika situationer. Utöver underlagen i sig är det viktigt att företagen kortfattat kan beskriva på vilket sätt underlagen visar på ekonomiska svårigheter. Exemplen är inte heltäckande men kan förhoppningsvis bidra till ökad förståelse.

Exempel 1

Handlaren Anna har sett ett stort tapp i antal sålda klädesplagg under det senaste halvåret. Hon vill behålla sina två tillsvidareanställda eftersom hon bedömer att efterfrågan och kunderna kommer att komma tillbaka. Personalen och hon själv har gått ner i arbetstid och anpassat bemanningen till den lägre efterfrågan. Anna har lyckats minska sina utgifter genom att inte köpa in nya kläder att ha i lagret för att ersätta det hon sålt. Tack vare detta har hon tillräckligt med pengar för att kunna betala andra nödvändiga kostnader.

Vid begäran om komplettering skulle Anna kunna visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga genom att den minskade försäljningen utgör ett trendbrott. Detta kan hon styrka genom att till exempel redovisa omsättningen tre månader före och efter trendbrottet. Det kan även vara fördelaktigt för Anna att visa hur omsättningen sett ut varje månad under de tre senaste åren för att kunna se hur den minskade omsättningen förhåller sig till de normala upp- och nedgångarna. Relevanta underlag kan vara balansräkningar och momsdeklarationer. Anna kan även visa hur hennes lager har förändrats under samma period.

Exempel 2

Exempel 2a:

Resväskeförsäljaren Sten har sett ett stort tapp i försäljningen under det senaste halvåret vilket han ser beror på det minskade resandet på grund av pandemin. Den minskade omsättningen innebär att Sten inte längre har möjlighet att betala lönekostnaderna.

Sten vill behålla sina två anställda eftersom han bedömer att efterfrågan och kunderna kommer att komma tillbaka. Handlaren tar extra lån för att ha råd att behålla bemanningen. Personalen och han själv har minskat sin arbetstid till 40 procent för att anpassa bemanningen till den lägre efterfrågan.

Vid begäran om komplettering skulle Sten kunna visa att de ekonomiska svårigheterna är tillfälliga och att den minskade försäljningen (minskad nettoomsättning) utgör ett trendbrott. Genom att exempelvis redovisa omsättningen tre månader före och efter trendbrottet och med fördel även hur omsättningen sett ut varje månad under de tre senaste åren kan Sten tydligt redovisa uppgifter som även tar hänsyn till eventuell säsongsvariation. Underlag som kan skickas in är exempelvis momsdeklarationer och resultaträkningar. Sten kan även visa att skuldsättningsgraden har ökat genom att skicka in en balansräkning för tiden före trendbrottet och en aktuell balansräkning.

Exempel 2b:

Resväskeförsäljaren ovan har en arbetstidsminskning på 40 procent för att anpassa bemanningen till den lägre efterfrågan. I och med att människor börjar resa mer nationellt ser företaget att försäljningen återgår till normala nivåer och har därmed behov av att öka bemanningen för att kunna leverera. Behovet av stöd är alltså inte längre detsamma. Företaget ska då låta personalen återgå till ordinarie arbetstid och lön. Utöver det ska företaget i sin avstämning redovisa det faktiska utfallet.

Exempel 3

Exempel 3a:

Den lokala restaurangen hade före pandemin en trogen kundkrets som både åt i restaurangen och som hämtade mat. Efterfrågan förändrades radikalt i mars 2020 då det gick flera veckor med bara en bråkdel av ordinarie försäljning och därefter månader med betydligt lägre försäljning än normalt. Restaurangen fick säga upp de timanställda medarbetarna och nu återstår bara ägaren och en medarbetare. Ägaren har klarat av att hantera situationen tack vare att företaget sparat undan pengar från goda år till periodiseringsfonder. Ägaren har även gått ner i lön själv. På det sättet har ägaren kunnat betala lön för sin enda anställda och även betala de fakturor som kommit in.

Företaget har drabbats av restriktioner som reglerar restaurangens öppettider och antalet gäster som får vistas i lokalen. Vid begäran om komplettering för att visa på ekonomiska svårigheter skulle företaget kunna visa att det har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter i och med att intäkterna har minskat. Företaget behöver då visa hur omsättningen ser ut vid ansökningstillfället jämfört med hur den har sett ut tidigare år, exempelvis under en period om tre år fram till trendbrottet, och att minskningen har en tidsmässig koppling till pandemin. Exempel på underlag som kan skickas in är momsredovisning och resultaträkning. De pengar som fanns sparade i form av periodiseringsfonder har också minskat, vilket skulle kunna redovisas med hjälp av en aktuell balansräkning som visar den minskade likviditeten.

Exempel 3b:

En liknande restaurang på en annan ort ställde snabbt och relativt framgångsrikt om till att sälja hämtmat och började även transportera mat till sina kunder. Denna restaurang har bara en liten försäljningsminskning och har troligen inte tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter och därmed inte rätt till stöd.

Exempel 4

Exempel 4a:

En mindre researrangör har kraftigt minskad nettoomsättning till följd av pandemin och tillhörande restriktioner och ändrade resemönster. Företagets verksamhet gick bra innan och deras reseerbjudanden lockade många kunder, vilket syntes på företagets omsättning som legat relativt stabilt under de senaste tre åren. Antalet sålda resor ökade i januari-mars 2020, vilket gav ökade omsättningssiffror med viss eftersläpning, det vill säga april-juni 2020. När pandemin slog till slutade människor att resa i samma utsträckning och företaget sålde mycket få resor under april-juni. Totalt sett minskade därför antalet köpta resor liksom omsättningen under 2020 jämfört med föregående år samma period. Eftersom omsättningen minskade och personalen hade mycket lite att göra under april-juni permitterade arbetsgivaren personalen.

Vid begäran om komplettering för att visa på tillfälliga ekonomiska svårigheter skulle researrangören kunna styrka detta genom att visa hur företagets omsättning har sett ut under till exempel de senaste tre åren och att den aktuella omsättningsminskningen utgör ett trendbrott för företaget. Ett exempel på hur researrangören kan visa detta är att skicka in företagets momsdeklarationer. Därtill kan företaget presentera data kring sålda resor från resultaträkning. Av resultaträkningen framgår även företagets försämrade rörelseresultatet. Även om omsättningen inte minskat samtidigt som pandemin slog till, utan snarare ökat till följd av eftersläpning, kan företaget ha allvarliga ekonomiska svårigheter mot bakgrund av det tydliga trendbrottet i beställda resor som inträffat under april-juni 2020.

Exempel 4b:

En annan researrangör som var specialiserad på guidade vandringar i fjällen och uthyrning av stugor i Sverige har haft en annan utveckling där företagets försäljning bara påverkats marginellt efter att pandemin slog till. Eftersom försäljningen bara påverkats marginellt har denna researrangör inte allvarliga ekonomiska svårigheter. Detta företag har inte rätt till stöd och kan inte heller visa att det haft tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter.

Exempel 5

En leksakstillverkare utvecklar, tillverkar och marknadsför leksaker både i Sverige och internationellt. När pandemin slog till våren 2020 såg företaget en kraftig nedgång i efterfrågan vilket visade sig på att orderingången sjönk under april-juni 2020. Utöver minskad orderingång fick leksakstillverkaren svårigheter att leverera på de ordrar som inkom, eftersom företaget drabbades av längre leveranstider av material som behövs i tillverkningen

Vid begäran om komplettering skulle företaget kunna styrka sina tillfälliga ekonomiska svårigheter med data från resultaträkningen till exempel tre år tillbaka i tiden. Företaget kan även styrka inflödet av material som behövs i tillverkningen genom att till exempel visa minskade tillgångar i balansräkningen. Utöver detta kan det vara relevant att visa på kommunikation med leverantör kring de försenade leveranserna eller liknande och en beskrivning av hur det påverkar företagets förmåga att driva sin verksamhet.

Exempel 6

Den lilla konsultfirman med fyra anställda har oförändrad omsättning 2020 i jämförelse med 2019, eftersom en konsult var föräldraledig och en konsult var sjukskriven under 2019. Båda var tillbaka i tjänst 2020 vilket medförde att det var fler personer som bidrog till att dra in pengar till bolaget 2020 jämfört med 2019. Omsättningen per konsult har dock minskat kraftigt på grund av att uppdrag inte längre kommer in i samma utsträckning. Företagets största kund har dragit ner på sina inköp av konsulttjänster på grund av pandemin. Alla konsulterna har fast lön. Företaget har fortsatt lönekostnader att betala vilket leder till högre kostnader än intäkter. Företaget har tagit lån för att klara av att betala de löpande utgifterna och därmed har det ökat sin skuldsättning.

Vid begäran om komplettering skulle företaget exempelvis kunna visa att det har haft tillfälliga ekonomiska svårigheter genom att redovisa genomsnittlig fakturering per konsult tre månader före och efter trendbrottet. Det kan även vara fördelaktigt att visa hur faktureringen sett ut varje månad under de tre senaste åren för att kunna se hur den minskade omsättningen förhåller sig till de normala upp- och nedgångarna. Även en aktuell balansräkning är relevant för att visa att företaget ökat sin skuldsättning.

Exempel 7

Ett fastighetsbolag startade sin verksamhet i februari 2020 och tecknade då fleråriga avtal med sina hyresgäster, med en klausul om möjlighet att under de första sex månaderna säga upp avtalet. Trots att hyresgästerna flyttat in och påbörjat hyran av lokalerna så sade två av de tre hyresgästerna upp sina avtal i april eftersom de på grund av pandemin inte behövde så stora lokaler. Detta resulterade i uteblivna affärer för fastighetsbolaget. Företaget försökte, men lyckades inte, hitta några nya hyresgäster på grund av pandemin.

Vid begäran om komplettering skulle det nystartade fastighetsbolaget kunna visa att det har haft tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter genom att skicka in de kontrakt som fanns med hyresgästerna när företaget startade samt de skriftliga uppsägningarna av kontrakten. Även underlag som visar på att företaget försökt hitta nya hyresgäster till lokalerna är relevanta.

Om du kan – genomför åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft

Företaget ska ha genomfört tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Vilka åtgärder som är tillgängliga, det vill säga möjliga att genomföra, beror på förhållandena hos varje enskilt företag. Tillgängliga åtgärder kan till exempel handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen eller att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte är verksamhetskritisk. Det skulle kunna vara konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. För att avgöra om en arbetstagare är verksamhetskritisk, får du som arbetsgivare ta hänsyn till den personens roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp dessa.

Ekonomiska svårigheter du inte kan få stöd för

Som företag går det inte att få stöd för ekonomiska svårigheter som beror på något i den interna organisationen eller att ledningen har fattat felaktiga strategiska beslut. Det går inte heller att få stöd på grund av att arbetsgivaren har tappat en omfattande order till en konkurrent. Andra exempel på orsaker som inte ger rätt till stöd är faktorer kopplade till Brexit och brand. Brexit har varit känt en längre tid och brand får generellt anses utgöra en normal affärsrisk.