Frånvaro korttids­arbete

Vad som räknas som frånvaro och hur du redovisar det i ansökan om korttidsarbete under 2021. Du som sökt stöd till och med 30 juni 2021 redovisar även uppgifterna i en separat avstämning.

Har du som arbetsgivare den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska den fyllas i under betald frånvaro, exempelvis:

 • Semesterdagar
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid
 • Annan frånvaro som inte räknas av lönen

Har du som arbetsgivare inte den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska det fyllas i under obetald frånvaro:

 • Obetalda semesterdagar
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Obetald sjukfrånvaro
 • Vård av barn
 • Civil- eller värnpliktstjänstgöring
 • Studier
 • Vård av nära anhörig
 • Politiska uppdrag
 • Uppstart av eget företag
 • Annan frånvaro med löneavdrag

Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta. Observera att obetald respektive betald frånvaro anges separat.

Anställda som varit frånvarande under jämförelsemånaden

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss. Om du ansökt om stöd för perioden fram till 30 juni och vill komplettera med arbetstagare ska du fylla i Excel-filen Rapportering av giltig frånvaro, och skicka in via kompletteringsformuläret i Min ansökan. Observera att om du söker för stödperioden juli–september ska du lämna in underlaget i samband med ansökan.

Giltiga frånvaroskäl:

 • sjukskrivning
 • betald semester som arbetstagaren har rätt till enligt semesterlagen
 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • vård av nära anhörig
 • sjukdom
 • tjänstledighet för:
  • fackliga uppdrag
  • studier
  • civil- och värnplikt
  • politiska uppdrag
  • uppstart av eget företag.

Tillväxtverket godtar dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda, däribland att den anställda har varit anställd under jämförelsemånaden och återvänt från sin frånvaro till samma tjänst och sysselsättningsgrad (eller lägre). Det går också att få stöd för nyanställd som anställdes i jämförelsemånaden med efterskottslön.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.

Mer om frånvaro

Så redovisar du frånvarodagar

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel vabbar eller har semester en del av en dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras i stället den ordinarie arbetstiden.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag–fredag.

Exempel 1:

Amir korttidsarbetar 1 maj–30 juni och har tio semesterdagar med start från måndag 7 juni till och med fredag 18 juni. Hans ordinarie arbetstid är måndag till fredag.

Följande frånvarodagar ska du summera för Amir under juni:

 • Tio semesterdagar (måndag-fredag 7–11 samt 14–18 juni)
 • Fyra vilodagar (lördag–söndag 12–13 samt 19–20 juni)
 • Totalt: 14 dagar

Exempel 2:
Stinas arbetstid enligt ordinarie schema är måndag–fredag, åtta timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Stina åtta timmar per dag, två dagar per vecka (tisdag och onsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På onsdag blir Stina sjuk och är tillbaka nästkommande arbetsdag, tisdagen veckan efter.

Det blir en dags sjukfrånvaro.

Exempel 2 frånvaro

Exempel frånvaro korttidsarbeteMån

Tis

Ons

Tor

Fre

Lör

Sön

Arbetstid ordinarie schema

8

8

8

8

8Planerad arbetstid vid korttidsarbete

0

8

8

0

0Arbetad tid vecka 1

0

8

sjuk

0

0Arbetad tid vecka 2

0

8

8

0

0Exempel 3:
Tobias arbetstid enligt ordinarie schema är måndag–fredag, åtta timmar per dag. Vid korttidsarbete arbetar Tobias åtta timmar per dag, två dagar per vecka (onsdag och torsdag, det vill säga omfattas av 60% korttidsarbete).

På torsdag blir Tobias sjuk och är sjuk under de permitterade dagarna och även nästkommande onsdag men är tillbaka på arbetet på torsdag.

Sjukfrånvaron blir sammanhängande och ska redovisas som sju dagars frånvaro.

Exempel 3 frånvaro

Exempel frånvaro korttidsarbeteMån


Tis


Ons


Tor


Fre


Lör


Sön


Arbetstid ordinarie schema

8

8

8

8

8Planerad arbetstid vid korttidsarbete

0


0


8


8


0
Arbetad tid vecka 1

0

0

8

sjuk

sjuk

sjuk

sjuk

Arbetad tid vecka 2

sjuk

sjuk

sjuk

8

0Redovisa frånvaro för föräldralediga och deltidssjukskrivna

Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent.

Exempel 1:

Anställd som är föräldraledig på deltid.

 • Stina har en tillsvidareanställning på 100 procent.
 • Under de månader arbetsgivaren ansöker om stöd för korttidsarbete är det planerat att Stina ska vara föräldraledig 25 procent.
 • Stina tjänar vanligtvis 40 000 kronor i månaden men under föräldraledigheten får hon ut en lön som motsvarar 75 procent, det vill säga 30 000 kronor i månaden. Stöd för korttidsarbete utgår då ifrån lönen 30 000 kronor i månaden och en närvarokvot på 100 procent. Däremot beräknas arbetstiden utifrån 75 procent och om Stina permitteras på nivå 3 (60 procent arbetstidsminskning) ska hon arbeta totalt 30 procent.

Önskemål hos den anställda som är föräldraledig att gå upp till ordinarie sysselsättningsgrad inför permitteringen får avgöras i dialog med arbetsgivaren. Ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt.

Exempel 2:

Anställd som är deltidssjukskriven när korttidsarbetet påbörjas.

Exempel 1 gäller även i detta fall.

Under korttidsarbetet bedömer Försäkringskassan då arbetsförmågans nedsättning i förhållande till arbetets omfattning före korttidspermitteringen och arbetsgivaren söker då korttid enligt ovanstående. Tidigare angavs det felaktigt att närvarokvoten ska justeras. Eventuella fel det har genererat justeras vid avstämningen.

Exempel 3:

Anställd som blir sjukskriven på deltid efter att arbetsgivaren har infört korttidsarbete.

Om den anställda blir sjuk under pågående korttidspermittering och ska arbeta deltid bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån den omfattning som hen skulle ha arbetat under korttidsarbetet.

Stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket fortgår då enligt ursprunglig plan och behöver inte justeras. Om arbetstiden förändras under en pågående deltidssjukskrivning är det viktigt att den anställde meddelar detta till Försäkringskassan. Vid helsjukskrivning utgår inget stöd för korttidsarbete och stödet korrigeras vid avstämningen.