Revisorsyttrande

Om ditt företag ansöker om korttidsstöd 2021 och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor.

Tänk på att revisorsyttrandet ska skickas in samtidigt som ansökan. Handläggningstiden riskerar att fördröjas avsevärt om revisorsyttrandet saknas.

Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar. Sociala avgifter ska inte räknas in i lönesumman.

Revisorsinspektionen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om auktoriserade och godkända revisorer, samt om registrerade revisionsbolag.

Observera att den totala lönesumman på minst 400 000 kr gäller för hela företaget, inte bara den eller de driftsenheter som omfattas av korttidsarbete. Du ska också bara lämna in ett revisorsyttrande per organisationsnummer.

Vad som ska finnas med i ett revisorsyttrande

Revisorn ska yttra sig om följande uppgifter i företagets ansökan:

  • om företaget har drabbats av ekonomiska svårigheter
  • hur de ekonomiska svårigheterna i så fall har visat sig
  • när de ekonomiska svårigheterna startade
  • om det finns ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi
  • orsaken till de ekonomiska svårigheterna
  • om orsaken till de ekonomiska svårigheterna ligger utanför företagets kontroll, eller om de beror på en omständighet som företaget kunnat styra över
  • om företagets ekonomiska svårigheter kan bedömas vara övergående
  • om företagets kostnader för personal ökat, minskat eller förblivit oförändrade i samband med de ekonomiska svårigheterna (utöver löneökningar i kollektivavtalsnivå)
  • om företagets kostnader för konsulter, inhyrd personal eller annan tillfällig personal ökat, minskat eller förblivit oförändrat i samband med de ekonomiska svårigheterna
  • om företaget eller något av företagets moderföretag som ingår i samma koncern har genomfört eller beslutat om någon värdeöverföring.

Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser. Att revisorn ska "granska och rapportera sina iakttagelser" är ett uttryck för att revisorns granskning ska följa standarden SNT 4400, uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information.

Mall revisorsyttrande

Tillsammans med FAR har Tillväxtverket tagit fram en mall för revisorsyttrande som du kan använda dig av. Du hittar mallen för revisorsyttrande (Rapport över faktiska iakttagelser ansökan om stöd vid korttidsarbete) på FAR:s webbplats. På FAR:s webbplats hittar du även andra mallar som kan användas för att reglera uppdraget mellan revisorn och ditt företag.

Mall revisorsyttrande

Stöd för kostnader för revisorsyttrandet

Du som behöver lämna ett revisorsyttrande i ansökan om korttidstöd får stöd även för den administrativa kostnad som uppkommit i och med ansökan. Du kan få stöd med högst 10 000 kr.