Regler för korttidsarbete 2021

För att beviljas stöd vid korttidsarbete måste företaget uppfylla vissa villkor. Här nedan kan du läsa mer om villkoren för stöd vid korttidsarbete 2021.

Det går inte längre att söka det tillfälliga stödet till korttidsarbete hos oss

Sista dag att ansöka om det tillfälliga stödet till korttidsarbete för 2021 var 30 november.

Grundläggande villkor för stöd

 • Arbetsgivaren måste vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och när ansökan om preliminärt stöd prövas.
 • Stödet gäller för arbetsgivare som är juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma samt vissa offentliga aktörer kan inte få stödet.
 • Företaget måste ha drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför dess kontroll​.
 • Det går endast att få stöd för arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren under hela eller en del av jämförelsemånaden med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden och för vilka arbetsgivaren för stödmånaden var skyldig att betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen.
 • Företaget måste ha gjort insatser för att minska kostnader för arbetskraft​
 • Företaget får inte vara på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning​.
 • Företaget får inte ha skatte- och eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Preliminärt stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
 • Företaget måste ha avtal om korttidsarbete med de anställda​.
 • Arbetstiden och lönen måste minska i enlighet med avtalet om korttidsarbete.
 • Arbetsgivaren, eller någon med betydande inflytande i verksamheten, får inte ha näringsförbud.
 • Företaget får inte under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställa eller besluta om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna.

Viktigt att veta inför ansökan om korttidsstöd

Så mycket kan du få i stöd

Permitteringsnivåerna är fortsatt 20, 40 eller 60 procent. Under januari–september kan du också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden.

Så mycket kan du få i stöd

Så mycket kan du få i stöd

Nivå

Minskad arbetstid

Minskad lön

Arbetsgivare

Stat

Minskad kostnad arbetsgivare

1

20%

4%

1%

15%

-19%

2

40%

6%

4%

30%

-36%

3

60%

7,5%

7,5%

45%

-53%

4*

80%

12%

8%

60%

-72%

*Nivå 4 med 80 procent korttidspermittering kan sökas för perioden 1 januari–30 september 2021.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånad är den referensmånad som används för ansökan och för att veta vilka personer som är aktuella för stöd.

För stödperioden juli–september 2021 är jämförelsemånaden april 2021 för samtliga sökande.

För stödperiod fram till 30 juni:

 • Om du inte har sökt stöd 2020 kommer din jämförelsemånad för korttidsarbete 2021 (december 2020–juni 2021) att vara september 2020.
 • För dig som sökt stöd under 2020 kommer jämförelsemånaden vara den månad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020.

Revisorsyttrande – för företag med lönesumma över 400 000 kr

Om ditt företag ansöker om korttidsstöd för första gången under 2021 och har en lönesumma på minst 400 000 kr under jämförelsemånaden april, ska du i ansökan bifoga ett yttrande från en revisor. Yttrandet ska vara skriftligt undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Lönesumman är summan av de ersättningar som företaget redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare, även de arbetstagare som inte korttidsarbetar.

Revisorsinspektionen Länk till annan webbplats. hittar du mer information om auktoriserade och godkända revisorer, samt om registrerade revisionsbolag.

Vad som ska finnas med i ett revisorsyttrande

Revisorn ska yttra sig om följande uppgifter i företagets ansökan:

 • om företaget har drabbats av ekonomiska svårigheter
 • hur de ekonomiska svårigheterna i så fall har visat sig
 • när de ekonomiska svårigheterna startade
 • om det finns ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi
 • orsaken till de ekonomiska svårigheterna
 • om orsaken till de ekonomiska svårigheterna ligger utanför företagets kontroll, eller om de beror på en omständighet som företaget kunnat styra över
 • om företagets ekonomiska svårigheter kan bedömas vara övergående
 • om företagets kostnader för personal ökat, minskat eller förblivit oförändrade i samband med de ekonomiska svårigheterna (utöver löneökningar i kollektivavtalsnivå)
 • om företagets kostnader för konsulter, inhyrd personal eller annan tillfällig personal ökat, minskat eller förblivit oförändrat i samband med de ekonomiska svårigheterna
 • om företaget eller något av företagets moderföretag som ingår i samma koncern har genomfört eller beslutat om någon värdeöverföring.

Stöd för kostnader för revisorsyttrandet

Du som behöver lämna ett revisorsyttrande i ansökan om korttidstöd får stöd även för den administrativa kostnad som uppkommit i och med ansökan. Du kan få stöd med högst 10 000 kr.

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Du som företagare kan få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden i och med korttidsarbete. Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter det nu är i, utan att också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Avtal och avtalsmallar - korttidsarbete och kompetensinsatser

För att kunna ansöka om korttidsarbete behöver det finnas avtal med arbetstagarna. Du behöver även avtal för kompetensinsatser om du vill införa det.

Förutsättningarna för avtal och ladda ner avtalsmallar

Företaget

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet och är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket under jämförelsemånaden och som även är registrerad som sådan när ansökan om preliminärt stöd prövas.

Stödet gäller inte:

 • Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund.
 • Aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet.

Tillfälliga och allvarlig ekonomiska svårigheter

För att få stöd behöver företaget visa att det finns tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utom arbetsgivarens kontroll​. Ett sådant exempel är utmaningar i verksamheten kopplade till Covid-19.

Om vad allvarliga ekonomiska svårigheter innebär

Får inte vara på obestånd

Ett grundkrav för att kunna få stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd menas att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Åtgärder för att minska arbetskraftskostnader

Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader.

Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska alltså arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdas roll och funktion i verksamheten.

Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen görs i varje enskilt fall och det är upp till företaget att påvisa att rätten till stöd föreligger.

 Vinstutdelning och andra värdeöverföringar

Regler för värdeöverföring gäller retroaktivt för stödmånader från 1 december 2020. Företaget får inte under perioden från två månader före den första stödmånaden, under stödmånaderna eller till sex månader efter den sista stödmånaden besluta om eller verkställa:

 • vinstutdelning
 • gottgörelse
 • förvärv av egna aktier
 • minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Det gäller också om ett sådant beslut fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma period.

Samma regler för värdeöverföringar gäller samtliga moderföretag om företaget ingår i en koncern. Moderbolagets moderbolag omfattas i förekommande fall också av begränsningar. Däremot omfattas inte systerbolag.

Utländska koncerner kan omfattas, om företagen upprätthåller förbindelse med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningen.

Koncernbidrag betraktas inte som en värdeöverföring och är inget hinder för att ha rätt till korttidsstöd.

Arbetstagarna

Stödet omfattar endast de som var anställda vid jämförelsemånaden.

Deltidsanställda

Stödet gäller även för deltidsanställd personal. Minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Exempel: deltidsanställd med arbetstid enligt avtal 50 procent (20 timmar) per månad, korttidsarbete om 60 procent.

I anställningsavtalet framgår att Kalle ska arbeta 50 procent, 20 timmar per månad och att lönen är 200 kronor per timme. 20 timmar motsvarar en ordinarie lön om 4 000 kronor (200 kronor/timme x 20 timmar = 4 000 kronor).

När Kalle ingår korttidsarbete med 60 procent av de 20 timmar hoa förväntas arbeta blir arbetstiden under korttidsarbetet per månad 8 timmar. Kalles lön minskar med 7,5 procent av 4 000 kronor, det vill säga 300 kronor. Lön under korttidsarbetet blir 3 700 kronor.

Det stöd som utgår för Kalle är 4 000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 2 366 kronor.

Timanställda

Timanställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka), eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Exempel: timanställd med arbetstid enligt avtal 40 timmar per månad, korttidsarbete om 60 procent.

I anställningsavtalet framgår att Stina ska arbeta 40 timmar per månad och att lönen är 200 kr per timme. 40 timmar motsvarar en ordinarie lön om 8 000 kronor (200 kronor/timme x 40 timmar = 8 000 kronor).

När Stina ingår korttidsarbete med 60 procent av de 40 timmar hon förväntas arbeta blir arbetstiden under korttidsarbetet per månad 16 timmar. Stinas lön minskar med 7,5 procent av 8 000 kronor, det vill säga 600 kronor. Lön under korttidsarbetet blir 7 400 kronor.

Det stöd som utgår för Stina är 8000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 4 733 kronor.

Provanställda

Arbetsgivaren kan få stöd även för provanställda så länge arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att arbetsgivare måste ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft.

Visstidsanställda

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

Tidigare var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget slopas under 2020. Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj kommer fortsatt att omfattas av stödet 2021 under samma villkor som under stödet 2020. Även perioden 1 dec 2020–30 september 2021 är en undantagsperiod i detta hänseende.

Varslad eller uppsagd personal

Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal. Uppsagd personal fortsätter att omfattas av stödet 2021 under samma villkor som under stödet 2020. Även perioden 1 dec 2020–30 september 2021 är en undantagsperiod i detta hänseende.

Anställda som är ägare av det egna bolaget

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda som det betalar arbetsgivaravgifter för. Då ensamföretagare med enskild firma och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag inte är anställda i sin verksamhet kan vi inte lämna stöd till dessa.

Om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan ditt företag få stöd för dig som ägare, om du är anställd. Stödet kräver alltså en organisationsform där du som ägare kan vara anställd.

Ordinarie lön för beräkning av stödet

Löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden ingår inte i den ordinarie lönen. Det innebär att lönehöjningar som skett efter jämförelsemånaden, och personal som anställts efter jämförelsemånaden, inte omfattas av stödet.

Du kan däremot göra kollektivavtalade löneökningar eller löneökningar i nivå med kollektivavtal i den bransch ditt företag verkar.

Arbetsbefriad tid

Arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden.

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar arbetstagarna fritt över den arbetsbefriade tiden om inte annat är bestämt i lokala avtal, till exempel när det gäller kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.

Arbeta mer än den avtalade tiden

Arbetsgivaren får normalt inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Stödet avser kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden.

Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagare arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan dock permitteringen avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen.

Byta omfattning eller återgå till normal arbetstid

Man kan ändra korttidsarbetets omfattning, vilket ska regleras i avtal med arbetstagarna. Om nivån för arbetstiden ändras kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån eller ta fram ett nytt avtal. Finns det inte längre behov av korttidsarbete kan man avsluta sitt avtal och återgå till ordinarie arbetstid och lön.

Lagen om stöd om korttidsarbete

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen om stöd om stöd vid korttidsarbete.

Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering. Med anledning av den rådande corona-pandemin antogs ändring i lagen den 2 april 2020.