Faktisk löne- och arbets­tids­minskning

Hur vi räknar ut faktisk löne- och arbetstidsminskning i korttidsstöd 2021.

Observera att en avtalsperiod i 2021 bara får innehålla en arbetstidsminskningsnivå, medan de i 2020 fick innehålla flera nivåer. Beräkning av arbetstids- och löneminskning görs för varje avtalsperiod i 2021.

Notera även att en avtalsperiod kan bestå av delperioder med glapp emellan dessa där man kan korttidsarbeta på en annan nivå.

Exempel:

En stödmottagare har två avtalsperioder som löper från 1 januari till 30 juni, den ena med 20 procent arbetstidsminskning och den andra med 40 procent arbetstidsminskning. Om en enskild medarbetare har två delperioder på avtalsperioden om 20 procent arbetstidsminskning, den ena delperioden under januari och den andra delperioden under mars och däremellan korttidsarbetar på nivån 40 procent så ska de två delperioderna för januari och mars räknas samman när man beräknar arbetstids- och löneminskning.

Faktisk arbetstidsminskning

Faktisk arbetstidsminskning är den minskade arbetstiden delat med den ordinarie arbetstiden. Du räknar båda i timmar. När du gör din avstämning visas faktisk arbetstidsminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig arbetstidsminskning.

Faktisk löneminskning

Faktisk löneminskning är den minskade lönen den anställda haft under korttidsarbetet. När du gör din avstämning visas faktisk löneminskning i procent och är en tillämpad genomsnittlig löneminskning.

Gränser för rätt till stöd

I tabellen nedan ser du inom vilka gränser faktisk arbetstids- och löneminskning ska vara för att du ska ha rätt till stöd. Beräkning görs för varje avtalsperiod.

Tabell med gränser för arbetstids - och löneminskning

Gränser för arbetstids- och löneminskning

Avtalad arbetstidsminskning

Faktiskt arbetstidsminskning (som ger rätt till stöd)

Faktiskt löneminskning (som ger rätt till stöd)

20 %

20 - 100 %

3,5 - 4,5 %

40 %

40 - 100 %

5,5 - 6,5 %

60 %

60 - 100 %

7,0 - 8,0 %

80 %

80 - 100 %

11,5 - 12,5 %

Jag har fyllt i fel lön eller arbetstid

Mer information

Vi beskriver här vilka principer som vi utgår ifrån när beräkningen görs. Beräkning av stödbelopp påverkas också av om:

 • Den anställda korttidsarbetar under hela kalendermånader, till exempel från 1 januari till 30 juni.
 • Den anställda har samma nivå av arbetstidsminskning, till exempel 60%, under en hel månad.

Vårt val av beräkning och bedömning påverkas också av om:

 • den anställda var uppsagd under tiden för korttidsarbete
 • det funnits flera avtalsperioder under stödperioden
 • om vi behöver mer information för att kunna bedöma och beräkna
  faktisk löne- och arbetstidsminskning kontaktar vi dig

Så här räknar vi

Här kan du läsa om hur vi räknar ut arbetstid- och löneminskning.

Definitioner löneminskning

Ordinarie månadslön (kr)

Ordinarie månadslön är den regelmässigt utgående kontanta lön inklusive rörliga ersättningar som den anställda skulle ha haft under stödmånaden om hen inte deltagit i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och provision, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden.

Hur det beräknas: Beräknas av stödmottagaren och anges i Min ansökan i samband med avstämning. Du hittar en sammanställning av inrapporterade ordinarie månadslöner för samtliga arbetstagare i Min ansökan.

Avtalad arbetstidsminskning (%)

Den avtalade arbetstidsminskningen för en enskild arbetstagare och avtalsperiod. Avtalad arbetstidsminskning (%) kan vara 20, 40, 60 eller 80 procent (80 procent var endast möjligt januari till juni).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av arbetstidsminskningen för respektive arbetstagare och avtalsperiod i Min ansökan. 

Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%)

Anger hur mycket arbetstagaren i procent ska gå ner i lön för den aktuella avtalsperioden.

Beror på Avtalad arbetstidsminskning (%) enligt tabellen:

Löneminskning

Löneminskning

Avtalad arbetstidsminskning (%)

Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%)

20 %

4 %

40 %

6 %

60 %

7,5 %

80 %

12 %


Antal dagar med korttidsarbete

Antal dagar som arbetstagaren har korttidsarbetat på en specifik nivå under den aktuella månaden (både arbetad tid och arbetsbefriad tid).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Antal dagar med korttidsarbete för respektive månad beräknas utifrån start- och slutdatum för korttidsarbetet för den aktuella avtalsperioden.

Totalt antal dagar i månaden

Antal kalenderdagar i den aktuella månaden.

Andel av månaden med korttidsarbete

Anger hur stor del av en enskild månad som arbetstagaren har korttidsarbetat på en specifik arbetstidsminskningsnivå.

Hur det beräknas: Antal dagar med korttidsarbete/Totalt antal dagar i månaden. Om arbetstagaren har korttidsarbetat med flera arbetstidsminskningsnivåer under samma månad beräknas dessa för sig.

Ordinarie lön korttidsarbete (kr)

Den del av Ordinarie månadslön (kr) som stödet och löneminskningen beräknas på. Stödet och löneminskningen beräknas bara på lön upp till 44 000 kronor och på den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Hur det beräknas:

 • OM Ordinarie månadslön (kr) ÄR MINDRE ÄN 44 000 kronor:
  • Ordinarie månadslön (kr) x Andel av månad med korttidsarbete
 • OM Ordinarie månadslön (kr) ÄR STÖRRE ÄN 44 000 kronor:
  • 44 000 x Andel av månad med korttidsarbete

Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)

Summan av Ordinarie lön korttidsarbete (kr) över alla stödmånader för en specifik avtalsperiod. 

Hur det beräknas: Se i beskrivning ovan.

Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Den del av Ordinarie månadslön (kr) som stödet och löneminskningen inte beräknas på.

Hur det beräknas: Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr).

Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Summan av Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) över alla stödmånader för en specifik avtalsperiod. 

Hur det beräknas: Se i beskrivning ovan.

Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)

Den minsta tillåtna totala löneminskningen enligt avtal.

Hur det beräknas: SUMMAN AV Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) x Ordinarie lön korttidsarbete (kr) över alla stödmånader för en specifik avtalsperiod. 

Exempel:

 • Med en avtalsperiod med arbetstidsminskning på 20 procent blir Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) = 4 %.
 • Om Ordinarie månadslön (kr) är 50 000 kr och arbetstagaren har korttidsarbetat 15 av 30 dagar i första månaden (det vill säga precis halva månaden) och hela den efterföljande månaden så blir Ordinarie lön korttidsarbete (kr) enligt ovan: 44 000 x 0,5 + 44 000 x 1 = 66 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blir då 4 % x 66 000 kr = 0,04 x 66 000 kr = 2 640 kr.

Största tillåtna totala löneminskning (kr)

Den största tillåtna löneminskningen enligt avtal.

Om Ordinarie månadslön (kr) är mindre än 44 000 kronor och arbetstagaren har arbetat hela kalendermånader blir Största tillåtna totala löneminskning (kr) samma som Minsta tillåtna totala löneminskning (kr).

Om Ordinarie månadslön (kr) är större än 44 000 kronor och/eller arbetstagaren har arbetat delar av en kalendermånad är tillåten löneminskning från Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) och ett spann uppåt motsvarande Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr).

Hur det beräknas: Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Exempel:

 • I exemplet med ovan med Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blev summan 2 640 kr.
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr) får vi genom att lägga till Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) som är summan för båda månaderna av Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr). För månad 1 blir detta 50 000 kr – 22 000 kr = 28 000 kr och för månad 2 blir det 50 000 kr – 44 000 kr = 6 000 kr och summerar till 34 000 kr.
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir alltså 2 640 kr + 34 000 kr = 36 640 kr.

Månadslön korttidsarbete (kr)

Den planerade månadslönen för en enskild stödmånad, eventuell oplanerad frånvaro är inte inräknad. Avser alltid HELA MÅNADEN även om arbetstagaren bara korttidsarbetat under del av månaden. Beräknas genom att korrigera den faktiska lönen för eventuell frånvaro.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av Månadslön korttidsarbete för dina arbetstagare i Min ansökan.

Faktisk löneminskning enskild månad (kr)

Det beräknade utfallet för löneminskningen för den aktuella månaden. Det är den planerade löneminskningen som skulle uppstått om ingen frånvaro fanns. Vid eventuell frånvaro ska alltså korrigering göras för detta så att värdet speglar den tilltänkta löneminskningen utan frånvaro.

Hur det beräknas: Ordinarie månadslön (kr)Månadslön korttidsarbete (kr).

Totala faktiska löneminskningen (kr)

Summan av Faktisk löneminskning enskild månad (kr) över alla månader för en specifik avtalsperiod. 

Hur det beräknas: Se i beskrivningen ovan.

Faktisk löneminskning (%)

Det beräknade utfallet för den genomsnittliga löneminskningen för den sammanlagda perioden angivet i procent. Det är detta värde som ska stämma överens med Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%).

Beräknas:

 • OM Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = Totala faktiska löneminskningen (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)
 • OM Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = (Totala faktiska löneminskningen (kr)Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)
 • OM (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%).

Räkneexempel löneminskning

Räkna ut avvikelser från genomsnittlig löneminskning enligt avtal

För att räkna ut avvikelse från Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%), gör så här:

 • Utgå från samtliga stödmånader / delperioder för hela avtalsperioden
 • Räkna ut Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)
 • Vid behov, räkna ut Största tillåtna totala löneminskning (kr)
 • Räkna ut Totala faktiska löneminskningen (kr)
 • Räkna ut Faktisk löneminskning (%)
 • Räkna ut Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%)
 • Jämför Faktisk löneminskning (%) med Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%). Skillnaden dem emellan är avvikelsen från den lagstadgade löneminskningen.

Löneminskning - lön under 44 000 kronor - hela stödmånader

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön under 44 000 kronor och hela stödmånader.

 • Ordinarie månadslön (kr): 40 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två hela kalendermånader
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%:) 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 40 000 kr för respektive månad
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 80 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 3 200 kr
  • 4% x 80 000 kr = 3 200 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 3 200 kr (ingen skillnad mot Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) då vi har hela kalendermånader och Ordinarie månadslön (kr) mindre än 44 000 kr).
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod och en stödnivå)
 • Månadslön korttidsarbete (kr): 39 000 kr
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr): 1 000 kr
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 2 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 2,5 procent
  • eftersom Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blir formeln för Faktisk löneminskning (%):
  • Totala faktiska löneminskningen (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) =
  • 2 000 kr / 80 000 kr =
  • = 0,025 eller 2,5 procent vilket är mindre än riktvärdet för Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) om 4 procent.

Löneminskning - lön över 44 000 kronor - hela stödmånader

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön över 44 000 kronor och hela stödmånader:

 • Ordinarie månadslön (kr): 50 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två hela kalendermånader
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%): 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 44 000 kr för respektive månad
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 88 000 kr
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 6 000 kr per månad
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 12 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 3 520 kr
  • 4% x 88 000 kr = 3520 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 15 520 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) =
   = 3 520 kr + 12 000 kr = 15 520 kr
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod)
 • Månadslön korttidsarbete (kr): 43 000 kr
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr): 7 000 kr
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 14 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 4 procent
  • eftersom (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir per definition:
   • Faktisk löneminskning (%) = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) = 4 procent.

Löneminskning - lön under 44 000 kronor - del av stödmånaden

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön under 44 000 kronor och del av stödmånad.

 • Ordinarie månadslön (kr): 40 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två kalendermånader varav den ena månaden gäller för hela kalendermånaden och den andra månaden gäller för 15 av 30 dagar (det vill säga precis halva månaden).
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%): 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 40 000 kr för den hela stödmånaden och 20 000 kr för den halva stödmånaden.
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 60 000 kr
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)
  • 0 kr för den hela stödmånaden då lönen är under 44 000 kr och det är en hel stödmånad
  • 20 000 kr för den halva stödmånaden (Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr))
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 20 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 2 400 kr
  • 4% x 60 000 kr = 2 400 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 22 400 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) = 2 400 kr + 20 000 kr = 22 400 kr.
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod)
 • Månadslön korttidsarbete (kr):
  • 32 000 kr för den halva stödmånaden
  • 24 000 kr vardera för den hela stödmånaden
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr):
  • 8000 kr för den halva kalendermånaden
  • 16 000 kr vardera för den hela kalendermånaden
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 24 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 6,67 procent
  • eftersom Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir formeln för Faktisk löneminskning (%):
   • (Totala faktiska löneminskningen (kr)Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) =
    = (24 000 kr – 20 000 kr) / 60 000 kr = 4 000 kr / 60 000 kr = 6,67 % vilket är större än riktvärdet för Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) om 4 procent.

Definitioner arbetstidsminskning

Ordinarie arbetstid (timmar)

Den månatliga arbetstiden i timmar som den anställda skulle haft om hen inte deltagit i korttidsarbete. Gäller endast arbetstiden för den del av månaden som den anställda korttidsarbetat.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av ordinarie arbetstid för dina arbetstagare i Min ansökan.

Totala ordinarie arbetstid (timmar)

Summan av ordinarie arbetstid för de ingående månaderna under en avtalsperiod.

Hur det beräknas: SUMMAN AV Ordinarie arbetstid (timmar).

Frånvaro

Det antal HELA DAGAR under perioden som den anställda varit frånvarande utifrån skälen nedan. Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Som Frånvaro ska endast frånvarotid som inte räknats av från ordinarie månadslön tas med. För frånvarotid som räknats av från ordinarie månadslön justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Skäl som räknas som frånvaro:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Skäl som inte räknas som frånvaro:

 • Frånvaro som räknats av från den ordinarie lönen
 • Betald ledighet som inte är semester (till exempel arbetstidsförkortning, komptid, flextid och permission).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning över inrapporterad frånvaron för dina arbetstagare i Min ansökan.

Arbetstid korttidsarbete (timmar)

Den faktiska arbetstiden för en enskild stödmånad utan hänsyn tagen till eventuell Frånvaro. Gäller bara för den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Arbetstid korttidsarbete (timmar) kan beräknas genom att justera den faktiska arbetstiden för eventuell frånvaro. Det vill säga, eventuell frånvaro under den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat ska adderas till den faktiska arbetstiden i den utsträckning som det var tänkt att arbetstagaren skulle ha arbetat under den tid hen varit frånvarande.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av Arbetstid korttidsarbete (timmar) för respektive arbetstagare i Min ansökan.

Exempel:

En arbetstagare har arbetat 120 timmar under en månad med korttidsarbete. Arbetstagaren har samtidigt varit sjuk två dagar under samma månad och under dessa dagar skulle arbetstagaren enligt plan ha arbetat 6 timmar vardera dag.

Arbetstid korttidsarbete (timmar) blir då 120 timmar + 2 x 6 timmar = 132 timmar.

Arbetstidsminskning (timmar)

Den faktiska arbetstidsminskningen för en enskild stödmånad utan hänsyn tagen till eventuell Frånvaro. Gäller bara för den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Hur det beräknas: Ordinarie arbetstid (timmar)Arbetstid korttidsarbete (timmar).

Totala arbetstidsminskningen (timmar)

Summan av arbetstidsminskningarna för stödmånaderna under en avtalsperiod. 

Hur det beräknas: SUMMAN AV Arbetstidsminskning (timmar).

Totala arbetstidsminskningen (%)

Den procentuella arbetstidsminskningen för stödmånaderna under en avtalsperiod. 

Hur det beräknas: Totala arbetstidsminskningen (timmar) / Totala ordinarie arbetstid (timmar)

Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%)

Den minsta arbetstidsminskning procentuellt som arbetstagaren ska ha enligt avtal för en specifik avtalsperiod.

Hur det beräknas:

 • För korttidsarbetet under 2021 är Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%) samma som Avtalad arbetstidsminskning (%) för den aktuella perioden.

Exempel arbetstidsminskning

 Beräkning, Totala arbetstidsminskningen (%)

Om Totala arbetstidsminskningen (%) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%) så är inte perioden godkänd. Detta innebär att den anställda arbetat mer än tillåtet.

Någon övre gräns för arbetstidsminskningen finns inte. Det är med andra ord alltid tillåtet att arbeta 0 timmar.

Exempel:

Korttidsarbete på 20 procent under en och en halv månad. Ingen frånvaro.

 • Ordinarie arbetstid (timmar): 160 timmar
 • Total ordinarie arbetstid (timmar): 240 timmar
  • 1,5 månader x 160 timmar per månad = 240 timmar.
 • Arbetstid korttidsarbete (timmar)
  • Första månaden (halva månaden) med 20 procent arbetstidsminskning: 70 timmar
  • Andra månaden med 20 procent arbetstidsminskning: 110 timmar
 • Arbetstidsminskning (timmar):
  • Första månaden (halva månaden) med 20 procent arbetstidsminskning: 80 timmar - 70 timmar = 10 timmar
  • Andra månaden med 20 procent arbetstidsminskning: 160 timmar - 110 timmar = 50 timmar
 • Totala arbetstidsminskningen (timmar): 60 timmar
  • 10 timmar + 50 timmar = 60 timmar
 • Totala arbetstidsminskningen (%): 25 procent
  • = Totala arbetstidsminskningen (timmar) / Total ordinarie arbetstid (timmar) = 60 timmar / 240 timmar = 0,25 eller 25 procent
 • Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%): 20 procent
  • Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%) = Avtalad arbetstidsminskning (%) det vill säga 20 % i det här fallet.
 • I det här exemplet uppfyller alltså medarbetaren kravet på minsta arbetstidsminskning.