Avstämning och söka stöd för nya perioder 2021

Företag som sökt stöd under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska göra en avstämning. Avstämningen för korttidsstödet 2021 skiljer sig från det tidigare stödet under 2020.

Det går inte längre att söka det tillfälliga stödet till korttidsarbete hos oss

Sista dag att ansöka om det tillfälliga stödet till korttidsarbete för 2021 var 30 november.

Du som företag ska sammanställa hur de anställda korttidsarbetat under den period du tidigare sökt stöd för och för de perioder du vill ansöka om i avstämningen. Du kan alltså söka mer stöd för de månader som du inte sökt stöd för i ansökan och stämma av dem direkt.

Hur och när gör du din avstämning

När du ska göra din avstämning framgår i ditt beslut. Om avstämningen inte skickas in i tid är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd. Du har alltid 28 dagar på dig att göra din avstämning.

I stödet 2021 gör du en avstämning för hela perioden 1 december till 30 juni. Vilket i praktiken innebär att du kan ansöka om stöd för en ny period och stämma av den samtidigt. Observera att stödperioden juli–september stäms av och ansöks om i en separat ansökan.

Du kan läsa mer om ansökan juli–september här.

Avstämningen innebär att du lägger till avstämningsuppgifter:

 • lön under korttidsarbete,
 • ordinarie arbetstid,
 • arbetstid under korttidsarbete för hela stödperioden.
 • Du kan även uppdatera informationen från ansökan, exempelvis om ni ändrat arbetstidsminskningen eller någon anställd haft frånvaro.

Jag kan inte lämna in min avstämning inom utsatt tid

Om du inte har möjlighet att lämna in avstämningen inom utsatt tid kan du ansöka om anstånd.

Du kan endast ansöka om stöd i samband med din avstämning

I samband med avstämningen kan du söka stöd för de månader som du inte ansökt om stöd för i ansökan. Du som sökte stöd under mars eller april kunde till exempel inte söka stöd för juni i ansökan men kan nu lägga till den perioden i avstämningen. Observera att du söker och stämmer av perioden vid samma tillfälle.

Du kan söka retroaktivt men inte tidigare än ditt startdatum. Startdatum är första dagen du sökt stöd för någon anställd.

Bra att tänka på

 • Om du i samband med ansökan också sökte ersättning för stöd till kompetensinsatser ska du i avstämningen stämma av utfallet. Du kan då justera information som du tidigare lämnat. Du kan också ansöka om ersättning för kompetensinsatser om du inte gjort det.
 • Permitteringsnivåerna du kan välja är 20, 40, 60 och 80 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden.

Uppgifter som ska lämnas in i Min ansökan

 1. Uppgifter om ditt företag
  Du behöver inte lägga till ytterligare information.
 2. Bakgrundsfrågor ytterligare stöd
  Du som ska söka stöd i samband med avstämningen ska svara på några frågor om ditt företag. Stödet söker du i avsnitt 3.
 3. Avtal, anställda och stöd
  Här ser du information om de avtal, personer och det stöd du ansökt om i ansökan. Du kan justera informationen och om du vill ansöka om stöd för fler månader ska du också lägga till information här.
 4. Förlängning juli, augusti, september
  Tror du att du kommer behöva stöd under juli, augusti, september så anger du det här och får svara på några frågor om företagets ekonomiska svårigheter.
 5. Resultat
  En sammanställning av stödbeloppen från ansökan och avstämningen och aktuellt saldo.
 6. Förhandsgranska
  Möjlighet att kontrollera dina uppgifter innan du signerar och skickar in.
 7. Signera avstämningen med bankid och skicka in.

Mer om avstämningsuppgifter och söka stöd

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden i timmar som den anställda skulle arbetat om den inte deltagit i korttidsarbete.

Arbetstid under korttidsarbete

Fyll i totala antalet arbetstimmar som den anställda har arbetat under sitt korttidsarbete.

En frånvarodag ska inte påverka hur du räknar den anställdas arbetstid under korttidsarbete. Det vill säga om den anställda haft en frånvarodag (till exempel sjuk eller vård av barn) ska du räkna dagen som den var planerad enligt korttidsarbete.

Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under mars och april men inte under maj så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för maj månad.

Exempel 1:

En anställd har arbetat 6 timmar i stället för 8 timmar. Arbetstid under korttidsarbete för den dagen är 6 timmar.

Exempel 2:

En anställd har en ordinarie arbetstid på 40 timmar per vecka och korttidsarbetar i 4 veckor på avtalad nivå 1 - 20%. Ordinarie tid är 160 timmar och planerad arbetstid under korttidsarbete är 128 timmar.

Arbetstiden är planerad:

 • 8 timmar per dag måndag till torsdag
 • Minskad arbetstid på fredagar, 8 timmar

En torsdag under korttidsarbetet är den anställda sjuk. Du bortser från det när du räknar fram arbetstiden under korttidsarbetet och anger 128 timmar som det var planerat.

 Ordinarie månadslön

I avstämningen ska du ange den anställdas ordinarie månadslön för respektive stödmånad, det vill säga den lön som arbetstagaren skulle ha haft om hen inte hade deltagit i korttidsarbete. Löneförhöjningar som har gjorts efter jämförelsemånaden ska inte tas med.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet. Ange ordinarie lön även om ordinarie månadslön överstiger 44 000 kronor.

 Månadslön under korttidsarbete

I avstämningen ska du ange den anställdas månadslön under korttidsarbetet för respektive stödmånad.

Den utbetalda lönen är ordinarie lön minus den löneminskning som blir i enlighet med er avtalade nivå för korttidsarbete. Du ska fylla i lönen för den månaden som den betalades ut. Det gäller även om det exempelvis är efterskottslön för månaden innan.

Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vård av barn (vab) och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

Exempel:

En anställd har en ordinarie månadslön på 44 000 kronor.

Under en månad har den anställda korttidsarbetat på nivå 3, -60% minskad arbetstid. Du som arbetsgivare har planerat att betala ut 92,5% av lönen, 40 700 kronor.

Den anställda har varit frånvarande två dagar med vab och fått en löneminskning för det.

Du fyller ändå i “månadslön under korttidsarbete“ som det var planerat det vill säga 40 700 kronor.

 Frånvaro, till exempel sjukdom, vab och semester

Betald frånvaro:

Har du som arbetsgivare den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska den fyllas i under betald frånvaro, exempelvis:

 • Semesterdagar
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid
 • Annan frånvaro som inte räknas av lönen

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel har semester en del av en dag ska ingen frånvaro anges.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Obetald frånvaro:

Har du som arbetsgivare inte den huvudsakliga kostnaden för arbetstagarens frånvaro ska det fyllas i under obetald frånvaro:

 • Obetalda semesterdagar
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Obetald sjukfrånvaro
 • Vård av barn
 • Civil- eller värnpliktstjänstgöring
 • Studier
 • Vård av nära anhörig
 • Politiska uppdrag
 • Uppstart av eget företag
 • Annan frånvaro med löneavdrag

Endast hela frånvarodagar ska räknas med. Detta innebär att om du till exempel vabbar del av dag ska ingen frånvaro anges.

Sammanhängande frånvaro längre än en vecka ska fyllas i med vilodagar inräknat. Vilodagar är exempelvis lördag och söndag för en anställd som har sin ordinarie arbetstid måndag - fredag.

Följande frånvaro täcks inte av stödet för korttidsarbete:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Sjukfrånvaro som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Mer information och exempel om frånvaro

 Ledighet, till exempel permission, komp- eller flextid

Arbetstidsförkortning, permission, komp- och flextid ska räknas som närvaro i avstämningen. Eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställda. Semester som ges enligt semesterlagen räknas dock som frånvaro, eftersom semester är en lagstadgad förmån.

 • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt.
 • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.

Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och har samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

 Faktisk arbetstids- och löneminskning

Efter stödperiodens slut ska faktisk arbetstids- och löneminskning uppfylla nivåerna i dina avtal för respektive avtalsperiod. Gör den inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka stöd. Det här kontrollerar vi i din avstämning.

Faktisk arbetstidsminskning

Summan av den minskade arbetstiden, i timmar, delat med den ordinarie arbetstiden, i timmar. Faktiskt arbetsminskning visas i procent och är en genomsnittlig arbetstidsminskning för den sammanlagda tiden.

Faktisk löneminskning

Fyll i lönen som den anställda haft under korttidsarbetet. Om den anställda korttidsarbetat under del av månad, till exempel 16 mars - 31 mars, ska du ändå fylla i lönen för hela månaden.

Även om den anställda haft frånvarodagar som till exempel vab och det lett till löneavdrag ska du fylla i månadslönen som det var planerat.

 Ändra nivån för arbetstidsminskning

Det är möjligt att permittera på nivåerna 20, 40 och 60 procent är under december 2020 till juni 2021, medan 80 procent permittering är möjlig under januari–juni 2021. Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) kan man justera det befintliga avtalet med den nya överenskomna nivån eller ta fram ett nytt avtal.

Så beräknar vi stödbeloppet för avstämningsperioden

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Och där:

 • “del av månad” är lika med “dagar med korttidsarbete” delat med “dagar i månaden”.
 • ”närvarokvot” är “dagar med korttidsarbete” minus “frånvarodagar” delat med “dagar med korttidsarbete”.
 • siffran 98,6 % är beräknad utifrån att stödet ska motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Arbetsgivaren behöver utöver lönen även betala arbetsgivaravgifter på 31,42 procent och 75 % av (lön + arbetsgivaravgift) motsvarar 98,6 % av ordinarie månadslön (0,75 x 1,3142 = 0,98565 dvs 98,6 %).

Exempel:

 • Pernilla har sökt stöd från 1 februari till 30 april
 • Har en ordinarie månadslön på 22 240 kr
 • Har gått ner i arbetstid med 80% under februari och mars och 60% under april
 • Ska ha 15 semesterdagar i mars

Stoppar vi in dessa värden i formeln för stöd för en enskild månad enligt ovan får vi:

 • 1 februari - 28 februari (28 dagar):
  • 22 240 x (28/28) x 80% x (( 28 - 0 ) / 28) x 98,6% = 17 543 kr
 • 1 mars - 31 mars (31 dagar):
  • 22 240 x (31/31) x 80% x (( 31 - 15) / 31) x 98,6% = 9 054 kr
 • 1 april - 30 april (30 dagar):
  • 22 240 x (30/30) x 60% x (( 30 - 0 ) / 30) x 98,6% = 13 157 kr.

 Så här beräknar vi ytterligare sökt stöd

Ordinarie månadslön (max 44 000 per månad) x del av månad x avtalad nivå x närvarokvot x 98,6%

Exempel (fortsättning på ovanstående exempel):

 • Förutom den avstämda perioden om februari 1 februari – 30 april behövde Pernilla korttidsarbeta även 1 maj - 30 juni med 60 %
 • Pernillas ordinarie månadslön är 22 240 kr
 • Under maj var Pernilla sjuk 3 dagar och i juni hade hon 10 semesterdagar

1 maj - 31 maj (31 dagar):

22 240 x (31/31) x 60% x (( 31 - 3 ) / 31) x 98,6%= 11 884 kr

1 juni - 30 juli (30 dagar):

22 240 x (30/30) x 60% x (( 30 - 10 ) / 30) x 98,6% = 8 771 kr

 Dessa perioder kan du söka ytterligare stöd för vid avstämning

Du kan:

 • söka nytt stöd, men tidigast fyra kalendermånader bakåt i tiden från när du gör din avstämning.
 • söka nytt stöd för perioden fram till 30 juni som du inte tidigare sökt stöd för.

Exempel 1, söka retroaktivt

I ansökan sökte du stöd för

 • Ajmal mellan 1 december – 30 april

I avstämningen kan du:

Söka stöd för Ajmal under juni månad. Du kan även korrigera uppgifter om frånvaro, arbetstidsminskningsnivå eller ordinarie lön för Ajmal under december till april.

Exempel 2, startdatum

I ansökan sökte du stöd för

 • Emil mellan 1 april - 30 april och 15 - 31 maj.
 • Ida mellan 1 maj och 31 maj

I avstämningen kan du:

 • Söka stöd tidigast från 1 april, som är ditt startdatum.
 • Söka stöd för Emil mellan 1 -14 maj och söka stöd för Emil och Ida under juni månad.

 Kan du bli återbetalningsskyldig?

Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela stödperiodens slut uppfylla nivån i avtalet för att du ska ha rätt till stöd. När du gör din avstämning kommer vi att kontrollera detta. Har du rätt till stöd men fått för mycket stöd utbetalat kommer du behöva återbetala det du fått för mycket. Har du däremot inte rätt till stöd, till exempel om du inte gjort din avstämning i tid, kommer vi besluta om återkrav och du kan bli skyldig att betala tillbaka hela beloppet.

För att hålla dig inom gränserna för rätt till stöd är det viktigt att du uppdaterar avtalet om du ändrar nivån för korttidsarbetet.

Tillväxtverket kvittar belopp

Ytterligare ersättning för kostnader för kompetensinsatser kan kvittas (dras av) gentemot ett eventuellt återkrav av stöd för korttidsarbete. Det kan leda till att återkravet minskas i de fall återkravsbeloppet är högre än den ytterligare ersättningen du har rätt till. Det kan också leda till att det belopp som ska utbetalas minskas i de fall där den ytterligare ersättningen överstiger beloppet som återkrävs.

Ytterligare stöd för korttidsarbete eller preliminärt stöd för korttidsarbete som du har rätt till kan också kvittas mot återkrav av utbetald ersättning. Det kan leda till att återkravet minskas i de fall återkravsbeloppet är högre än det ytterligare stödet du har rätt till. Det kan också leda till att det belopp som ska utbetalas minskas i de fall där det ytterligare stödet överstiger beloppet som återkrävs.

Avstämningshjälp - om du använde beräkningshjälp vid ansökan

Om du i ansökan om korttidsstöd lämnade in beräkningshjälpen med uppgifter om varje anställda ska du nu i avstämningen använda vår avstämningshjälp för att göra samma sak.

Kompetensinsatser

Om du i samband med ansökan också ansökte om ersättning för kompetensinsatser ska du i avstämningen stämma av utfallet.

Du kan ändra tidigare uppgifter

Vid avstämning kan du vid behov ändra tidigare lämnade uppgifter. Till exempel om du ser att dina kostnader blivit lägre eller om de blivit högre än beräknat. Men du kan också ändra andra uppgifter om det är aktuellt.

Du kan ansöka om ny preliminär ersättning

Vid avstämning kan du ansöka om ny preliminär ersättning för kompetensinsatser retroaktivt och du ska samtidigt stämma av de kompetensinsatser som genomförts. Detta gäller för kostnader som du haft för kompetensinsatser mellan 1 januari 2021 och 30 juni 2021.

Moms (mervärdeskatt)

Vid avstämningen ska du fylla i om du har en momsfri verksamhet eller inte.

Om du bedriver en så kallad blandad verksamhet (både momspliktig som momsfri verksamhet) väljer du att kryssa för ”momsfri verksamhet” vid avstämningen så som du gjorde i ansökan.

När du redovisar de kostnader du haft för kompetensinsatser ska du inkludera momsen, förutsatt att det inte är moms som du har rätt att dra av.

Är kostnaderna för kompetensutveckling gemensamma för hela verksamheten, såväl den momspliktiga som den momsfria delen?

Då behöver du göra en uppdelning av den ingående momsen för att få fram hur stor del som är avdragsgill, och därmed möjlig att ta upp som ingående moms i momsdeklarationen.

För att avgöra hur stor del av den ingående momsen från sådana gemensamma kostnader som kan sökas tillbaka i momsdeklarationen behöver du fördela den ingående momsen enligt skälig grund. Det mest vedertagna sättet att göra detta på är att använda sig av en fördelningsnyckel baserad på omsättningen i den momsfria delen kontra den momspliktiga delen.

Den del av den ingående momsen från de gemensamma kostnaderna som du efter beräkningen inte kan söka tillbaka genom momsdeklarationen kan ingå i ansökan om ersättning för kompetensinsatser.

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda när du gör din avstämning.

Redovisa interna kostnader

Tillhör du en koncern som har särskilda rutiner där avräkning av kostnader och intäkter som uppstått mellan bolagen görs vid vissa förutbestämda tidpunkter om året ses sådana avräkningar och kvittningar som en betalning.

Den här typen av avräkning behöver dock ha skett innan du gör avstämning, eftersom dina kostnader ska vara bokförda och betalda vid avstämningen.

Underlag att ha tillgängligt vid avstämning av kompetensinsatsen

När du gör din avstämning ska du som arbetsgivare vara beredd på att Tillväxtverket kan be dig komma in med underlag som verifierar den kompetensinsats som genomförts under stödperioden.

Du ska kunna lämna ett beskrivande underlag på genomförd insats för varje arbetstagare. Du ska också kunna uppvisa underlag på att kostnaderna är bokförda och betalda.

Exempel på underlag är:

 • Avtal för kompetensinsatsen
 • Faktura och kvitton för de kostnader du sökt ersättning för
 • Programbeskrivning eller kursplan
 • Deltagarlista för utbildningen eller valideringen (verifierad)
 • Huvudbok från bokföringen som visar att underlagen är bokförda
 • Kontoutdrag som visar att de bokförda kostnaderna är betalda
 • Sammanställning och redovisning av samtliga kostnader som kompetensersättning begärs för.

Observera att du bara ska lämna in underlag om Tillväxtverket efterfrågar det.

Beräkning av slutlig ersättning för kompetensinsatser

När du lämnat in en komplett avstämning för dina kostnader gör Tillväxtverket en beräkning. Beräkningen utgår ifrån hur mycket du fått i preliminär ersättning och vad som sedan blev den faktiska kostnaden.

 • Har du fått en preliminär ersättning som är lägre än dina faktiska kostnader har du rätt till ytterligare ersättning motsvarande skillnaden mot den preliminära.
 • Har du fått en preliminär ersättning som är högre än dina faktiska kostnader är du skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan den preliminära och den faktiska.

Svara på bakgrundsfrågor om du ansöker ytterligare stöd

Om du har behov av ytterligare stöd för juni månad och fyllt i uppgifter för anställda behöver du besvara en del bakgrundsfrågor. Det gäller även för dig som vill söka ytterligare stöd för månaderna mars–maj om du inte gjort det tidigare. Du ska alltså inte göra någon separat ansökan om ytterligare stöd. Du behöver svara på samma typ av bakgrundsfrågor som vi ställde i ansökan.

Signera avstämning

För att lämna in avstämningen signerar du med ditt bankid, det räcker inte att bara spara de olika delarna. Lämnar du inte in avstämningen i tid kan du bli återbetalningsskyldig för hela beloppet.

När du lämnat in din avstämning

När du har gjort din avstämning kommer du få ett beslut när vi handlagt ditt ärende.

 • Om du fått beslut om att du är berättigad till ytterligare stöd kommer det resterande beloppet att betalas ut till dig.
 • Om avstämningen visar att du fått för mycket utbetalat stöd kommer det räknas av om du söker om ytterligare stöd för juni.

Ändra eller komplettera

Om du upptäcker något fel i din avstämning kan du komplettera med information om vad du vill rätta. Du kan komplettera ditt ärende i Min ansökan Länk till annan webbplats.. Observera att handläggningstiden förlängs avsevärt vid ändringar i avstämningen.

Gör inte en ny ansökan för att komplettera ditt ärende. Det kan påverka handläggningstiden.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga beslutet du fått ska det göras inom tre veckor. I själva beslutet finns information om hur du går till väga för att överklaga.

Göra återbetalning

Eventuell återbetalningsskyldighet framgår när du får beslut efter avstämning. Återbetalning ska ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Du kommer att få information kring hur du går till väga för att betala tillbaka det preliminära stödet i samband med att du får ditt beslut.