2. Krav på projektet

Ett projekt som finansieras av Tillväxtverket omfattas av ett antal grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av de generella krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet. Ytterligare krav kan framgå av utlysningen.

Krav och villkor

Ni som söker stöd ansvarar för att ta del av de regler som gäller.

I utlysningen beskrivs de specifika krav och villkor som gäller.

Ni tar enklast del av kraven genom att läsa all information som finns under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta tillsammans med de specifika krav som framgår i den enskilda utlysningen.

Projektet ska uppfylla utlysningens mål

Projektets aktiviteter ska bidra till att uppfylla de specifika mål som finns beskrivna i den utlysning ni söker stöd inom. Varje utlysning har mål och strategier som ert projekt ska bidra till för att kunna få stöd.

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån hur väl projektet möter dessa mål och strategier. Ju mer relevant projektet är för målen desto större är chansen att få stöd.

Medfinansiering av projekt

Ert projekt ska i de flesta fall medfinansieras av fler finansiärer än Tillväxtverket. Hur stor andel som kan finansieras av Tillväxtverket framgår av den specifika utlysningen.

Projektstart tidigast vid ansökan om stöd

Stöd kan beviljas tidigast från det datum då er ansökan inkommit digitalt till Tillväxtverket. Projektets startdatum kan alltså inte kan vara tidigare än datumet för inkommen ansökan.

Informera om Tillväxtverkets finansiering av projektet

Det ska vara tydligt att projektet är finansierat av Tillväxtverket. Ni ska därför i er externa kommunikation informera om att projektet är delfinansierat av Tillväxtverket, använd gärna Tillväxtverkets logotyp.

Följa upp och rapportera

Hur projektet ska följas upp och om ni ska arbeta med utvärdering och lärande styrs av kraven i utlysningen.

Följ reglerna för kostnader

Projektverksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär att de nationella medlen ska användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt. Alla åtgärder för att genomföra projektet ska genomföras till lägsta möjliga kostnad. De kostnader ni tar upp i er budget ska följa reglerna för kostnader.

Följ reglerna för offentlig upphandling och andra inköp

Om ni omfattas av upphandlingsskyldighet enligt någon av lagarna om offentlig upphandling i er ordinarie verksamhet ska ni följa dessa även i er projektverksamhet.

Om ni inte omfattas av upphandlingslagarna ska era inköp ske på ett affärsmässigt sätt. Det innebär att konkurrensmöjligheter ska utnyttjas och att anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens på lika villkor uppnås.

Följ EU:s regler för statsstöd

EU:s statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag. Om ert projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter Tillväxtverket upp särskilda villkor som ni ska följa när ni genomför projektet. De kan begränsa till exempel vilka kostnader ni kan få stöd för och även innebära att de företag som gynnas av ert projekt måste vara med och medfinansiera projektet.

Rätt att granska

Om er ansökan blir beviljad har Tillväxtverket rätt att granska och följa projektarbetet hos er som stödmottagare.

Särskilda krav för samverkanprojekt

Det är i vissa fall möjligt att genomföra projekt tillsammans med flera parter gemensamt, som ett så kallat samverkansprojekt. Samverkansprojekt är en typ av projekt omfattas av särskilda regler och som måste organiseras på ett speciellt sätt.