Regel om affärsmässighet

Om er organisation inte omfattas av upphandlingslagstiftningen ska ni göra era inköp på ett affärsmässigt sätt.

Vad innebär affärsmässigt?

Inköp på ett affärsmässigt sätt innebär att:

  • Konkurrensmöjligheter ska utnyttjas
  • Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt så att konkurrens sker på lika villkor.

Det ska inte finnas någon tvekan om att de kostnader ni tar upp i projektet är de mest kostnadseffektiva för projektet och därmed är en god hushållning med skattebetalarnas resurser. Kostnader är därför bara stödberättigande om de kan anses rimliga utifrån en bedömning av den relevanta marknaden.

Vad ska ni som stödmottagare dokumentera?

Ni ska dokumentera inköpet och det kan komma att kontrolleras av Tillväxtverket. För köpta tjänster innebär det att ni ska kunna visa någon form av underlag som visar att timkostnaden motsvarar en marknadsmässig kostnad för tjänsten. Detta kan utgöras exempelvis av en enklare form av marknadsundersökning som visar vilken timkostnad som är gällande på orten.

Regler om affärsmässighet reglerar köp under och över beloppet för direktupphandling. Ett köp får inte delas upp i flera mindre köp i syfte att kringgå reglerna.

  • Från 2020-01-01 till och med 21-12-31 är beloppet för direktupphandling 615 312 kronor enligt LOU.
  • Från 2022-01-01 till och med 2022-01-31 är beloppet för direktupphandlng 626 284 kronor enligt LOU.
  • Från och med 2022-02-01 är beloppet för direktupphandling 700 000 kronor enligt LOU.

Under direktupphandlingsgränsen:

  • För köp under beloppet för direktupphandlingsgränsen krävs ingen konkurrensutsättning.
  • Vid köp som överstiger 100 000 kronor ska ni som stödmottagare skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation så kan det finnas grund för att underkänna kostnaden.

Över direktupphandlingsgränsen:

  • Köp över beloppet för direktupphandling ska konkurrensutsättas.

Ni som stödmottagare ska ställa en skriftlig förfrågan till minst två potentiella leverantörer och samma underlag ska skickas till samtliga leverantörer. Förfrågan och svar från potentiella leverantörer ska vara skriftliga. Ni som stödmottagare ska skriftligen dokumentera vad parterna kommit överens om. Dokumentationen, som kan vara i form av mejl, ska innehålla parternas namn, pris, beskrivning av varan/tjänsten och tid för leverans. Saknas dokumentation kring detta så finns det grund för att underkänna kostnaden.

Koppling mellan stödmottagare och leverantör

Konkurrens på lika villkor ska uppnås. Anbud och anbudsgivare ska behandlas objektivt. Det innebär att om det finns kopplingar mellan er som stödmottagare och den leverantör ni valt att anlita kan det leda till att kostnaderna inte är stödberättigande, om ni inte kan visa på en objektiv behandling i inköpsprocessen.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket.