Särskilda krav för samverkansprojekt

Ett samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna (stödmottagaren) har huvudansvaret för att genomföra projektet.

Samverkansprojekt som projektform ska bara användas om det bidrar till ett mervärde som inte kan nås genom flera separata projekt och om det finns ett ömsesidigt beroende mellan delprojekten. I annat fall ska arbetet utföras i enskilda projekt som samarbetar med varandra.

Om ni tror att er projektidé skulle passa som ett samverkansprojekt bör ni kontakta en handläggare på Tillväxtverket i ett tidigt skede, för att diskutera möjligheter och förutsättningar inför en eventuell ansökan. Det gäller särskilt om utlysningen är riktad specifikt till en viss typ av stödmottagare, exempelvis enbart till Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

Krav på samverkansprojekt

 • Den aktör som ska vara samverkanspart i ett projekt måste på egen hand kunna uppfylla de villkor Tillväxtverket ställer på stödmottagare.
 • Alla parter i projektet ska ta del av stödet. Ni som stödmottagare ansvarar för att fördela utbetalt stöd vidare till samverkansparterna.
 • Antalet parter ska styras av projektets syfte och mål. Tillväxtverkets erfarenheter och rekommendation är att antalet inte bör vara mer än 5.

Alla samverkansparter ska ingå ett samverkansavtal. Samverkansavtalet ska bifogas tillsammans med ansökan om stöd. Både stödmottagaren och samverkansparterna ska följa de villkor som finns i beslutet om stöd. Avtalet ska vara underskrivet senast vid tidpunkten för beslut om stöd. Ladda ner och använd Tillväxtverkets mall för samverkansavtal.

Det är inte tillåtet att organisera ett samverkansprojekt för att kringgå regler om offentlig upphandling och statsstöd.

Vid upphandling och köp i samverkansprojekt ska lagen om offentlig upphandling ( 2016:1145) samt (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) beaktas och samverkansparterna ska tillämpa samma krav inom projektet.

Direktupphandlingsbeloppet enligt LOU gäller för samtliga parter i projektet. Samverkansparterna får alltså inte var för sig köpa eller handla varor av samma slag för direktupphandlingsbeloppet utan samtliga upphandlingar och köp i projektet ska läggas samman.

Stödmottagaren är den part som:

 • lämnar in ansökan och ska hålla ihop hela projektet, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt och administrativt.
 • mottar beslutet om stöd och besluten om utbetalningar. Om det blir aktuellt med återkrav av utbetalt stöd ställs återkravet till stödmottagaren. I samverkansavtalet bör parterna därför reglera hur stödet ska fördelas och hur eventuella återkrav ska hanteras.
 • ska tydliggöra vilken eller vilka parter som ska genomföra upphandlingar eller köp. Stödmottagaren ska se till att den upphandlande parten har en ändamålsenlig organisation och den kompetens som krävs för att genomföra de planerade upphandlingarna eller köpen. Om upphandlingspart ändras ska detta kommuniceras till Tillväxtverket.
 • ansvarar för att alla kostnader i inlämnade ansökningar om utbetalning är i linje med beslutet om stöd, gällande förordningar och Allmänna villkor.
 • har det löpande ansvaret för att aktiviteterna i projektet ligger i linje med de aktiviteter som angetts i beslutet om stöd
 • ansvarar för kommunikationen mellan projektet och Tillväxtverkets handläggare. Stödmottagaren ansvarar för att sprida information vidare till samtliga parter i projektet.

När ni planerar ett samverkansprojekt är det viktigt att:

 • det finns ett aktivt ägarskap och projektet har en tydlig styrning med tydlig operativ ledning. Om parterna i ett samverkansprojekt lyder under olika regelverk och arbetssätt ställer det högre krav på projektets rutiner, såsom samverkan mellan offentliga och privata aktörer.
 • alla roller och funktioner i projektet är väl definierade och att rätt kompetens finns.
 • det finns en planeringsgrupp med en projektledare/projektkoordinator eller någon annan med mandat att representera stödmottagaren, samt delprojektledare och ekonomer från samtliga samverkansparter.
 • projektet och dess mål är väl förankrat hos alla samverkansparter
 • planera tidigt för implementeringen av projektets verksamhet och resultat.

Ett konkret tips är att projektledare och ekonom för er som stödmottagare gör en instruktion till samverkansparterna, som klargör för alla parter hur de ska administrera delprojekten och hantera ekonomin. Lägg gärna instruktionen som en bilaga till ert samverkansavtal.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.