Medfinansiering av projektet

Ert projekt ska i de flesta fall medfinansieras av fler finansiärer än Tillväxtverket. Hur stor andel av projektkostnaden som Tillväxtverket kan finansiera framgår av utlysningen.

Medel från Tillväxtverket

Hur stor andel av projektkostnaden som Tillväxtverket kan finansiera genom nationellt stöd varierar mellan program/insats. I utlysningen framgår hur hög den maximala finansieringsgraden är för just ert projekt .

Om ert projekt omfattas av "Förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken" gäller generellt att Tillväxtverket maximalt kan finansiera 50 procent av projektets totala kostnader.

Medfinansiering

Projektets medfinansiering kan komma från er själva eller från en annan aktör. Både offentliga och/eller privata aktörer kan medfinansiera ert projekt. Medfinansieringen kan bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

I ansökan ska ni för varje medfinansiär specificera:

 • om finansiären är offentlig eller privat.
 • om finansieringen är i kontanta medel eller i form av bidrag i annat än pengar.

Om bidrag i annat än pengar ingår i projektbudgeten ska ni bifoga ett underlag som visar hur ni beräknat medfinansieringen.

Om projektet har en finansiär som bidrar med både kontant finansiering och bidrag i annat än pengar ska ni redovisa dessa finansieringsposter separerade från varandra.

Offentlig medfinansiering

Offentlig medfinansiering innebär att projektet får kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från en offentlig organisation eller offentligrättsligt organ på nationell, regional eller lokal nivå.

För offentlig kontant medfinansiering, ange i beskrivningen från vilket anslag den kommer (Reg.tillväxt, Övr.nat.anslag, Övriga medel). Om du inte vet vilket anslag som ska användas, skriv: vet ej. Tillväxtverket behöver få in uppgiften avseende vilken typ av anslag medfinansieringen kommer ifrån för att Tillväxtverkets uppföljning ska bli korrekt. Nedan beskrivs de  anslag som är valbara och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.

Reg.tillväxt (Regionala tillväxtåtgärder)

 • 1:1 anslaget

Övr. nat. anslag (Övriga nationella anslag)

 • Näringslivsanslaget (1:5 anslaget), exempelvis:

merparten av Tillväxtverkets nationella program,

 • andra insatser med egna dedikerade medel som hanteras av Tillväxtverket,
 • kultur och naturvård samt
 • bygdemedel.

Övriga medel

 • Medfinansiering från kommuner, landsting, övriga kommunala och landstingskommunala samt övriga statliga och utländska medfinansiärer.
 • Medfinansiering från länsstyrelsernas egna ramanslag.
 • Medfinansiering från kommunala samverkans- (KSO) och regionala självstyrelseorgan (RSO) där pengarna inte kommer från 1:1 anslaget, dvs kommunala och landstingskommunala medel som KSO och RSO själva förfogar över.

Privat medfinansiering

Privat medfinansiering innebär att projektet får kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från en privat aktör.

Kontant medfinansiering

Kontant medfinansiering är när projektet får kontanta medel, antingen från er som stödmottagare eller från en annan aktör.

Om ni som stödmottagare själva ska finansiera en del av projektet genom att bidra med er egen personal som utför tid i projektet ska ni alltid ta upp även den medfinansieringen som kontant medfinansiering. Motsvarande kostnadspost ska ni ta upp i kostnadsslaget personal. Denna princip gäller även eventuell arbetad tid som en samverkanspart bidrar med.

Bidrag i annat än pengar

Bidrag i annat än pengar är när projektet får något av värde (ej kontanta medel) från en annan aktör än er som stödmottagare.

Det kan exempelvis vara när medfinansiären tillhandahåller:

 • personal som utför en tjänst/arbete i projektet (arbetstid)
 • lokaler, utrustning eller material som projektet behöver

Mer information om hur ni ska beräkna värdet av bidrag i annat än pengar finns på sidan Det här kan ni få stöd för.

För att Tillväxtverket ska räkna arbetad tid som bidrag i annat än pengar ska arbetsinsatsen tydligt tillföra projektet något. Medfinansiärens insats ska aktivt bidra till att genomföra projektet. Ett aktivt bidrag kan till exempel vara en arbetsinsats som projektet annars hade varit tvungna att köpa in som en tjänst. 

Arbetad tid som ska utföras av stödmottagarens egen personal eller av personal hos en samverkanspart ska inte redovisas som bidrag i annat än pengar. Den ska redovisas som kontant medfinansiering och i kostnadsslaget personal.

Bidrag i form av deltagarersättningar

Det framgår av utlysningen om ni kan använda bidrag i annat än pengar i fjorm av deltagarersättningar som medfinansiering i ert projekt. Deltagarersättning är ersättning för en projektdeltagares tid när det är fråga om ett aktivt deltagande i projektets verksamhets som bidrar till hela projektets resultat.

Ett företag betalar deltagarens ersättning

 • När en person deltar i en insats går arbetsgivaren miste om personens arbetstid; det blir ett produktionsbortfall. Om arbetsgivaren står för kostnaden för produktionsbortfallet kan motsvarnde värde redovisas som en kostnad i projektet.

Arbetsförmedlingen betalar deltagarens ersättning

 • Samma princip gäller för den som är arbetslös, förutsatt att personen har någon typ av ersättning kopplad till arbetslösheten.

Om ni tar upp medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar i er budget ska ni också ta upp motsvarande summa som en kostnad i budgeten. Bidrag i annat än pengar ökar allstå omslutning på kostnadsbudgeten, men kostnaderna finansierar sig själva.

Planera projektets finansieringsbudget

Läs mer om hur ni kan planera för projektets finansieringsbudget på sidan "planera projektet innan ni ansöker".

Har ni en medfinansiär som också ska vara leverantör till projektet?

Ni ska då visa att medfinansiären/leverantören inte fått en otillbörlig konkurrensfördel, läs mer om kraven på offentlig upphandling och andra inköp senare i avsnittet.

Intäkter

Intäkter under pågående projekt

Om ni får in intäkter under projektets gång som ni inte tagit upp som förväntad finansiering i er budget ska ni reodovisa dem som intäkter.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.