Avsluta

Vill ni veta hur ett projekt, med delfinansiering från Tillväxtverket, ska avslutas?

Under det här avsnittet finns information som vägledning för hur ni avslutar ett projekt.

Goda råd för att avsluta ert projekt på ett bra sätt

 • Förbered att avsluta ert projekt i god tid före utsatt slutdatum.
 • Säkerställ att de informationskrav som gäller för projektet har uppfyllts.
 • Förbered er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport.
 • Det är viktigt att alla kostnader är betalda inom projektperioden.
 • Alla underlag till ansökan om utbetalning ska finnas.
 • Börja skriva slutrapporten i god tid innan den ska lämnas in.
 • Sammanställ utfallet av projektets eventuella indikatorer.
 • Reflektera över vad som har gått bra och vad som kanske inte har fungerat som det var tänkt.
 • Ta kontakt med er handläggare om ni har frågor och funderingar inför ert projektavslut.

Förbered er för slutredovisning

Under projektets sista månader ska ni förbereda för att slutredovisa ert projekt.

Inför slutredovisningen kan ni behöva:

 • samla in resultat
 • sprida resultat
 • utvärdera
 • analysera ert projekt för att kunna skriva er slutrapport

Utgå från de krav som framgår i ert beslut om stöd.

Ni ska skicka er slutredovisning till Tillväxtverket senast den dag som anges i beslutet om stöd.

Slutredovisningen består av er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport.

Krav att följa efter projektets slut

Även efter att ni avslutat ert projekt finns det krav om dokumentation och arkivering av ert projekt.

Tillväxtverket har rätt att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper, hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

Ni ska spara era handlingar i tio år.

Om er verksamhet omorganiseras eller ändras ska det framgå av arkiv- och dokumentationsplaner var originalverifikationer finns sparade.