Genomföra och rapportera

När ni har blivit beviljade stöd är det dags att starta igång projektet. Avsnittet innehåller information om sådant ni förbinder er till när ni får stöd, och som ni därför måste veta när projektet börjar. Det innehåller också information om hur, när och vad ni ska rapportera till Tillväxtverket för att visa hur ni använder ert stöd. Besök sidorna kontinuerligt för att ta del av senaste uppdateringar.

1. Så läser ni Tillväxtverkets beslut om stöd

När ni har beviljats stöd för ert projekt kommer ni att få ett beslut skickat till er.

Förklaringar till varje rubrik i beslutet

Beslut som är möjliga att överklaga

Om ni har fått ett avslagsbeslut

Om ni inte följer det som står i beslutet

2. Det ska ni göra när projektet beviljats stöd

När ni har beviljats stöd ansvarar ni själva för att följa beslut om stöd och gällande villkor. 

Känner alla till innehållet i beslutet?

Är ni förberedda på det praktiska genomförandet?

Har projektet tillgång till den personal som behövs?

Bokför projektets kostnader, intäkter och finansiering

Ska ni upphandla eller göra inköp inom ramen för projektet?

Rapportera löpande till Tillväxtverket

3. Krav att följa när projektet beviljats stöd

När projektets beviljats stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler.

Arbeta mot projektets mål och rapportera löpande

Skilj projektet från ordinarie verksamhet

Informera om ändringar i projektet

Genomförandekrav för samverkansprojekt

Hävning och återbetalning

4. Så får ni det stöd ni har beviljats

Ni ansöker i den elektroniska tjänsten Min ansökan för att få det stöd ni har beviljats utbetalt.

Gör er ansökan i e-tjänsten Min ansökan

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan om utbetalning

Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning

5. Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

Tillväxtverket har rätt att följa upp ert projekt genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

Så länge ska ni spara projektets handlingar

Handlingarna omfattas av offentlighetsprincipen