1. Så läser ni Tillväxtverkets beslut om stöd

När ni har beviljats stöd för ert projekt kommer ni att få ett beslut skickat till er. Ni ska genomföra projektet enligt det innehåll och de villkor som anges i beslutet. Av beslutet framgår ert projekts verksamhet, den godkända kostnadsbudgeten och finansieringsplanen med mera.

Följ allt som står i beslutet, det fungerar som villkor för stödet ni fått. Detta gäller oavsett om beslutet stämmer överens med er ansökan eller inte.

Tycker ni att något i beslutet är oklart och om ni inte hittar svaret här i Handbok för nationella projektmedel är ni välkomna att kontakta er handläggare. Information om vem som handlägger ert projekt hittar ni sist i beslutet.

Högst upp på förstasidan i beslutet står projektets ärende-id. Det här numret ska ni ange när ni har kontakt med Tillväxtverket. Ni ska även ange ärende-id när ni rapporterar och när ni ansöker om utbetalning.

Förklaringar till varje rubrik i beslutet

Beslut om stöd

Under rubriken Beslut om stöd kan ni se hur stor andel av projektets stödgrundande kostnader ni har beviljats stöd för och det maximala stödbeloppet. Detta anges i form av en procentsats och ett högsta belopp i kronor. Observera att ni inte kommer att få mer stöd än det belopp som står i beslutet, oavsett hur stora kostnader projektet har.

  • Procentsatsen visar hur stor del av projektets faktiska kostnader ni har beviljats stöd för.
  • Högsta beloppet visar hur mycket stöd Tillväxtverket har beviljat att betala ut i kronor.

Kostnader, utöver projektets budget, som uppstår vid genomförandet av projektet svarar du som stödmottagare för.

Stöd betalas ut endast under förutsättning att Tillväxtverket erhåller erforderliga medel från regeringen.

Här anges även vilket regelverk beslutet grundar sig på.

Motivering av beslut

Under denna rubrik finns en motivering till varför ert projekt har beviljats stöd och hur Tillväxtverket har bedömt projektet.

Projektperiod

Här ser ni vilken projektperiod ni beviljats stöd för, med start- och slutdatum. Enbart kostnader som uppkommit inom projekttiden är stödberättigande.

Projektbeskrivning

I avsnittet Projektbeskrivning beskrivs den verksamhet som ni fått godkänt att bedriva i projektet. Det är viktigt att ni läser beskrivningen eftersom den kan skilja sig från den ursprungliga projektansökan.

Tid- och aktivitetsplan

Här beskrivs den projektplan ni ska följa i projektet.

Budget (kostnads- och finansieringsplan)

I detta avsnitt hittar ni en sammanställning av projektets beviljade kostnader och finansiering. Observera att budgeten i beslutet kan skilja sig från budgeten i er ansökan.

Av kostnadsbudgeten framgår det vilka kostnadsslag ni har beviljats stöd för i projektet. Det är kostnaderna inom dessa kostnadsslag ni ska redovisa i er ansökan om utbetalning.

Finansieringsplanen visar projektets finansiering från Tillväxtverket samt offentlig och privat finansiering. Finansieringen är uppdelad i kontant finansiering och bidrag i annat än pengar. Bidrag i annat än pengar kan till exempel vara lokalkostnader och arbetsinsatser.

Rapportering och begäran om utbetalning

I avsnittet hittar ni viktig information om hur ni ska rapportera projektet. Till exempel står det när ni ska skicka in er första och sista ansökan om utbetalning till Tillväxtverket.

Det är viktigt att ni redan från början sätter er in i vad som ska ingå i en ansökan om utbetalning. Det underlättar ert arbete när det är dags att rapportera.

Allmänna villkor

I avsnittet framgår vilka allmänna villkor som gäller för projektet. Det är viktigt att ni tar del av villkoren och följer dem. Om ni inte följer villkoren kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, helt eller delvis.

Särskilda villkor

I detta avsnitt står de villkor som gäller för just ert projekt. Det är viktigt att ni tar del av villkoren och följer dem. Om ni inte följer villkoren kan det bland annat leda till att beslutet om stöd upphävs, helt eller delvis.

Rapportera utfall av indikatorer

Under rubriken Rapportera utfall av indikatorer finns en tabell som visar indikatorer för vilka resultat ni förväntas uppnå genom projektet. Resultaten grundar sig på de uppgifter ni har lämnat i er ansökan och på handläggarens bedömning.

I slutrapporten lämnar ni sedan en utförligare redogörelse av era uppnådda resultat och hur ni bidragit till långsiktiga effekter.

Beslut som är möjliga att överklaga

Möjligheten till överklagande varierar mellan nationella stöd. Ett överklagande ska hanteras enligt förvaltningslagen (2017:900) och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Om ert beslut om stöd kan överklagas framgår det och en beskrivning av hur överklagan sker av ert beslut.

Om ni har fått ett avslagsbeslut

Om ni har fått avslag på er ansökan har ni alltid möjlighet att söka igen när en ny utlysning öppnar. Ni kan utläsa i beslutets motivering eller få återkoppling från er handläggare vad det var som gjorde att ni inte beviljades stöd.

Om ni inte följer det som står i beslutet

Om ni inte följer det som står i beslutet kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka de pengar ni fått.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.