Hävning och återbetalning

Om ni som stödmottagare inte följer det som står i ert beslut om stöd kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka det stöd ni fått.

Tillväxtverket har rätt att upphäva ett beslut om stöd, helt eller delvis, om:

  • beslut om stöd har fattats på grund av att ni som stödmottagare lämnat oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter,
  • projektet inte bedrivs enligt de villkor som gäller för beslutet,
  • stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och ni som stödmottagaren borde ha insett detta,
  • förutsättningarna för stödet i övrigt ändras.

Återkrav av stöd

Ni kan bli skyldiga att återbetala en felaktig utbetalning i upp till tio år från det beloppet betalades ut. Vid en återbetalning är ni även skyldiga att betala ränta enligt räntelagen (1975:635).

Om ni skulle få stöd utbetalt för en kostnad som ni inte har rätt att få stöd för (en ej stödberättigande kostnad) kommer Tillväxtverket att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta ansvarig handläggare på Tillväxtverket.