Informera om ändringar i projektet

Ni som stödmottagare ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna för projektet ändras, om ni vill avbryta projektet eller om andra ändringar som kan få betydelse för projektet. Informationen ska göras skriftligen.

Beskriv kortfattat vilka förutsättningar som ändrats, eller vad ni önskar ändra på, och vilka konsekvenser det kan få för genomförandet av projektet. Ange också hur mål, aktiviteter, budget och eventuella indikatorer kommer att påverkas.

Krav på att ändringarna är godkända

Vissa ändringar förutsätter att ni först får ett godkännande av Tillväxtverket och att beslutet om stöd ändras innan ni genomför ändringen. Det gäller följande ändringar:

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids- och aktivitetsplan. En väsentlig budgetändring är om kostnaderna i ett enskilt kostnadsslag överskrider budgeten med mer än 20 procent. Om ändringen avser ett belopp under 50 000 kronor behövs dock inget formellt ändringsbeslut utan ett godkännande från ansvarig handläggare är tillräckligt.
 • ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering,
 • väsentliga ändringar i projektorganisationen,
 • om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person,
 • väsentliga ändringar av samverkansavtal, eller
 • vid annan ändring av betydelse för projektets genomförande

Vanliga ändringar som kräver Tillväxtverkets godkännande är förlängning av projekttiden, ändring av aktiviteter genom att någon aktivitet ställs in och någon annan tillkommer, ändring av medfinansiering och ändring av budgeten.

Ändringar där det inte krävs något godkännande

Om ändringen avser något av de som anges nedan krävs det inget godkännande från Tillväxtverket, men ni ska ändå snarast informera Tillväxtverket skriftligen om ändringen:

 • stödmottagares namn
 • stödmottagares adress
 • stödmottagares plusgiro eller bankgiro
 • behörig företrädare för stödmottagare, eller
 • andra uppgifter som har betydelse i projektet.

Mindre budgetändringar ska ni kommentera i läges- eller slutrapporten. En mindre ändring är när budgeten för ett kostnadsslag överskrids men med mindre än 20 procent, eller om det överskridande beloppet understiger 50 000 kr.