3. Krav att följa när projektet beviljats stöd

När projektets beviljats stöd för nationella projektmedel förbinder ni er till att följa ett antal regler. Det här avsnittet innehåller de formella krav som ställs på er som stödmottagare när ni ska genomföra ert projekt.

Håll er uppdaterade genom att ta del av informationen kontinuerligt och sprid den i er projektorganisation.

Följ reglerna för offentlig upphandling eller inköp på affärsmässigt sätt

Arrangera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och inköpen på ett rätt sätt.

Informera om att projektet fått stöd från Tillväxtverket

Ni ska informera om det stöd ni fått från Tillväxtverket när ni informerar om projektet offentligt.

Tillväxtverkets rätt att granska

Tillväxtverket har rätt att granska och följa projektarbetet hos er som stödmottagare.

Arbeta mot projektets mål

När ni genomför ert projekt ska ni utgå från ert beslut om stöd. I det finns era mål samt de aktiviteter ni ska genomföra för att uppnå dem.

Skilj projektet från er ordinarie verksamhet

Ni som stödmottagare ska säkerställa att aktiviteter och kostnader i projektet är skilda från ordinarie verksamhet.

Följ reglerna för kostnader

De kostnader som Tillväxtverket beviljats stöd för framgår i budgeten ert beslut om stöd. Alla kostnader i ert projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. De kostnader ni redovisar när ni ansöker om utbetalning ska följa reglerna för kostnader.

Informera om ändringar i projektet

Ni ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna för projektet ändras, om ni vill avbryta projektet eller om andra ändringar som kan få betydelse för projektet.

Rätt att granska

Tillväxtverket har rätt att granska och följa projektarbetet hos er som stödmottagare.

Genomförandekrav för samverkansprojekt

Genomför ni ett samverkansprojekt omfattas ni av särskilda krav.

Hävning och återbetalning

Om ni som stödmottagare inte följer det som står i ert beslut om stöd kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka det stöd ni fått.