Skilj projektet från ordinarie verksamhet

Ni ska bara använda stödet för tillkommande aktiviteter, aktiviteter som normalt ingår i er ordinarie verksamhet kan därför inte ingå i projektet.

Ni som stödmottagare ska säkerställa att aktiviteter och kostnader i projektet är skilda från er ordinarie verksamhet.

För att en kostnad i projektet ska vara stödberättigande krävs därför att den är tillkommande. Det innebär att det är en kostnad som ni som stödmottagare inte skulle haft om inte projektets verksamhet direkt medfört att kostnaden uppstått.

Det är ett krav att projektets kostnader, intäkter och finansiering särredovisas i bokföringen.