Arbeta mot projektets mål och rapportera

När ni genomför ert projekt ska ni utgå från ert beslut om stöd. I beslutet står vad projektet ska uppnå och vilka aktiviteter ni ska genomföra för att nå dit. Där framgår också hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder.

Projektets aktiviteter är den konkreta verksamheten som ska genomföras för att uppnå projektets syfte samt effekter för målgruppen på kort och lång sikt.

Ni ska löpande rapportera till Tillväxtverket så att Tillväxtverket kan följa upp ert projekt både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Båda delarna av rapporteringen gör ni i samband med ansökan om utbetalning.

Ansöka om utbetalning

När ni ansöker om utbetalning ska ni skicka in läges- eller slutrapport och ekonomisk redovisning.

Läges- och slutrapporter

Det är ett krav att ni som stödmottagare ska fylla i och skicka in lägesrapporter kontinuerligt under hela projektperioden. Detta ska ni göra i samband med ansökan om utbetalning. Vid er sista ansökan om utbetalning ska ni istället skicka in en slutrapport.

Syftet med rapporterna är att stämma av och följa upp att projektet genomförs enligt beslutet om stöd. En lägesrapport ska också kunna kopplas till de redovisade kostnaderna i ekonomirapporten. I lägesrapporterna ska ni också ni också löpande rapportera utfall och resultat av era aktiviteter. Lägesrapporteringen sker dels direkt i e-tjänsten Min ansökan samt med blanketten Lägesrapport Länk till annan webbplats..

Tillväxtverket godkänner rapporteringen i dialog med er som stödmottagare. Om det saknas uppgifter eller annan information som är av betydelse kan det innebära att ni behöver komplettera lägesrapporteringen.

Ekonomisk redovisning

Syftet med den ekonomiska redovisningen är att verifiera att projektets kostnader är stödberättigande och att medfinansiering har erhållits innan utbetalning sker. De redovisade kostnaderna ska kunna kopplas till de aktiviteter som ni redogör för i lägesrapporten. Om det saknas uppgifter eller annan information som är av betydelse kan det innebära att ni behöver komplettera den ekonomiska redovisningen.

Om förutsättningarna för ert projekt ändras ska ni informera Tillväxtverket snarast.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.