4. Så får ni det stöd ni har beviljats

Ni ansöker i den elektroniska tjänsten Min ansökan för att få det stöd ni har beviljats utbetalt. I det här avsnittet läser ni om vilka krav som ställs på er ansökan.

Gör er ansökan i e-tjänsten Min ansökan

En ansökan om utbetalning ska alltid innehålla:

  • lägesrapport eller slutrapport inklusive rapportering av aktivitetsindikatorer
  • ekonomisk redovisning

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig företrädare

Er ansökan om utbetalning ska vara undertecknad av en person som är behörig att företräda er som stödmottagare. Den som är behörig ska därför skriva under ett signeringsunderlag som ni sedan ska skanna in och skicka med e-post till Tillväxtverkets kontor.

Då ska ni skicka er ansökan om utbetalning

Ni söker stödet i efterhand. Det betyder att ni först betalar projektets kostnader, sedan får ersättning. Har ni svag likviditet kan ni ansöka om förskottsutbetalning. I beslutet om stöd står det vilka datum ni kan ansökan om utbetalning.

Om inte något anges i beslutet om stöd så gäller följande för när ni ska skicka er ansökan om utbetalning av stöd till Tillväxtverket:

  • Er första ansökan om utbetalning ska ni skicka senast sex månader efter projektperiodens första dag.
  • Under projektets genomförande skickar ni löpande in ansökningar om utbetalning, minst var sjätte månad.
  • Er sista ansökan om utbetalning ska ni skicka in senast på projektperiodens sista dag.

Så lång ska perioden för ansökan vara

Om inte annat anges i beslutet om stöd så ska en ansökan om utbetalning omfatta en projektperiod om minst en och högst sex månader.

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan om utbetalning

Så här ser processen ut för hur Tillväxtverket handlägger en ansökan om utbetalning.

Tillväxtverket kontrollerar ansökan och beslutar om stöd

Tillväxtverket kontrollerar er ansökan för att sedan ta beslut om att betala ut stöd. Om någon del av ansökan behöver kompletteras kommer Tillväxtverket att kontakta er. Det kan handla om uppgifter i läges- eller slutrapporten och/eller i den ekonomiska redovisningen.

Normalt har ni 14 dagars svarstid på kompletteringen till Tillväxtverket. Om ni har frågor om kompletteringen eller om ni behöver förlänga svarstiden ska ni kontakta Tillväxtverket.

Stödet betalas ut

När alla krav är uppfyllda och Tillväxtverket bedömer att era aktiviteter och kostnader är stödberättigande kommer stödet att betalas ut. Om några av de kostnader som ni ansökt om utbetalning för inte godkänns kommer Tillväxtverket att motivera detta i beslutet om utbetalning.

Om ni vill överklaga beslutet om utbetalning

Möjligheten till överklagande varierar mellan nationella stöd. Om ert beslut om utbetalning går att överklaga framgår det och en beskrivning av hur överklagan sker av ert beslut.