God likviditet

Ni som ansöker om stöd behöver ha god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som uppfyller kraven för stödberättigande kostnader.

Det innebär att ni som stödsökande måste ha tillräcklig egen betalningsförmåga för att kunna finansiera projektets kostnader i väntan på att stödet ska betalas ut. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet.

Det finns dock möjlighet till förskott under vissa förutsättningar.

Förskott kan beviljas till organisationer med svag likviditet

Om er organisation har svårigheter med att hålla en tillräcklig likviditet under projekttiden har ni möjlighet att ansökan om förskott på det beviljade stödet.

För projekt som omfattas av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken är förskottsbeloppet begränsat till maximalt 50 procent av det beviljade stödet och aldrig mer än 400 000 kronor. Maxbeloppet gäller för hela projektperioden. Om ni har beviljats 400 000 kronor vid projektstart kommer ni inte att kunna beviljas ytterligare förskott under projektperioden.

För övriga projekt framgår det av utlysningen om det är möjligt att söka förskott.

Det är ingen given rättighet att få förskott. Tillväxtverket gör enskilda bedömningar och fattar enskilda beslut i varje ansökan om förskott.

Ansökan om förskott

Ni ansöker om förskott i den elektroniska tjänsten Min ansökan i samband med ansökan om stöd. Det går även att ansökan om förskott senare. I så fall fyller ni i blanketten Ansökan om förskott och skickar den per e-post (underskriven och inskannad) eller per vanlig post (i original).

I ansökan anger ni vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motiverar varför ni behöver förskottet.

Tillväxtverket kan begära in ytterligare uppgifter från er som är nödvändiga för prövning av er ansökan om förskott. Det kan till exempel vara information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet, underlag från kreditupplysningsföretag eller intyg om skuldfrihet som visar att ni inte har skulder hos Skatteverket eller Kronofogden.

Avräkning av förskott

Förskottet ska avräknas enligt den plan som fastställs vid beslut om förskott. Förskott ska vara helt avräknat senast vid projektets slututbetalning. Om det i samband med slututbetalningen inte återstår tillräckligt mycket outbetalt stöd för att kunna avräkna återstoden av förskottet kommer Tillväxtverket att återkräva motsvarande del av det redan utbetalda stödet.