Kapacitet att genomföra projektet

Ni som ansöker om stöd ska kunna visa att ni har tillräcklig operativ, ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra projektet.

Tillväxtverket gör en bedömning av dessa tre förmågor i samband med handläggning av er ansökan om stöd. Syftet är att i ett tidigt skede förebygga sådana problem som annars kan uppstå när ni genomför projektet.

De uppgifter ni lämnar i er ansökan kommer att ligga till grund för Tillväxtverkets bedömning. Om kompletterande information behövs kontaktar Tillväxtverket er för att ställa frågor och eventuellt begära in underlag.

Operativ förmåga

Tillräcklig operativ förmåga innebär att ni kan genomföra projektets planerade aktiviteter på ett korrekt och effektivt sätt för att nå projektets mål. Operativ förmåga kännetecknas av att ni har:

 • En tydlig projektlogik.
  Det ska finnas en logik i projektet, det vill säga en tydlig koppling mellan utlysningens mål och projektets aktiviteter och förväntat resultat. Projektets aktiviteter i er ansökan ska ha en tydlig koppling till önskat utfall på kort sikt och effekter på lång sikt.
 • Ett tydligt projektupplägg.
  Roller och funktioner är utredda och tydligt beskrivna i projektet. Det ska gå att koppla de roller som finns inom projektet till projektets genomförande, det vill säga till projektets aktiviteter. Om ni ska driva ett samverksanprojekt ska ni också visa hur organisationen ser ut mellan parterna i projektet. Ni ska i ansökan därför beskriva hur ni planerar att organisera projektet för att genomföra projektets aktiviteter.
 • Lämplig bemanning av projektet.
  Bemanna projektet med relevant kompetens utifrån de aktiviteter som projektet ska genomföra. Av er projektbudget ska det framgå att ni avsatt resurser för nödvändig bemanning utifrån de aktiviteter ni planerar att genomföra. Detta är särskilt viktigt om projektet ska göra inköp eller upphandla.

Ekonomisk förmåga

Tillräcklig ekonomisk förmåga innebär att ni har den ekonomiska bärkraften som behövs för att kunna driva ett projekt. Det innebär att ni har

 • Likviditet för att kunna finansiera projektets kostnader i väntan på att stödet betalas ut.

Tillväxtverket kontrollerar er ekonomiska bärkraft genom att vid behov göra en kreditupplysning. Er ansökan kommer att avslås om ni har skatteskulder. Om ni har betalningsanmärkningar så kommer en kontroll ske av att de är betalda.

Driv projektet kostnadseffektivt

Alla nationellt finansierade projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att medlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla åtgärder ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Detta gäller för både handläggningen och genomförandet av projekten. Syftet med det är att medlen ska användas på ett riktigt sätt och att projekten ska fokusera på att uppnå sina resultat.

Utgifter som med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte stödberättigande.

Administrativ förmåga

Tillräcklig administrativ förmåga innebär att ni kan rapportera och redovisa de kostnader som ni kommer upparbeta i projektet för att genomföra projektaktiviteterna. Rapporteringen och redovisningen ska följa kraven i utlysningen och de allmänna villkoren. Det innebär exempelvis att ni:

 • Har rutiner för korrekt rapportering.
  Ni ska kunna säkerställa att endast kostnader som är stödberättigande och hör till projektet ingår i den redovisning som ni lämnar in.
 • Kan särredovisa projektets kostnader.
  Använd en separat projektkod eller motsvarande i er bokföring. Särredovisningen ska göra det möjligt för er att ta ut en huvudbok som visar alla kostnader och intäkter i projektet samt en resultatrapport för projektet.
 • Tidsrapporterar på ett tillförlitligt sätt.
  Om ni använder er organisations eget tidredovisningssystem som underlag för att avrapportera arbetad tid ska det gå att särskilja den tid som ni redovisar i projektet från den ordinarie verksamheten. I annat fall ska ni använda Tillväxtverkets mall för Tidredovisning.

Läs mer om kraven på att följa upp och rapportera och kraven som gäller för att kostnader ska vara stödberättigande i projektet.