Följ upp och rapportera

Alla projekt som finansieras av Tillväxtverket ska följas upp. Ni som stödmottagare ska lämna information till Tillväxtverket som är relevant för uppföljningen.

Ni ska redan när ni ansöker om stöd beskriva på vilket sätt projektets resultat kommer att följas upp. Ni ska också beskriva hur ni har tänkt ta tillvara och sprida resultaten, så att de bidrar till kunskapsutveckling och lärande. I utlysningen kan det finnas specifika krav på uppföljning och rapportering.

Rapportera projektets resultat och effekter

I läges- respektive slutrapporteringen ska ni:

  • Beskriva utvecklingen av projektet i förhållande till projektplanen.
  • Redogöra för de genomförda aktiviteterna och deras utfall.
  • Beskriva hur aktiviteterna har lett till resultat som bidrar till att projektet når sina mål.
  • Rapportera utfallet för eventuella indikatorer.
  • Redogöra för oförutsedda resultat och effekter.

Insamling och hantering av deltagaruppgifter för Tillväxtverkets uppföljning

Ni ska även samla in och rapportera organisationsnummer (eller personnummer i det fall deltagare ännu ej startat företag), och e-postadress för de företag/potentiella företagare som deltar i projektets aktiviteter.

Rapportering sker löpande när ni ansöker om utbetalning av medel/lägesrapporterar. Vi dessa tillfällen ska ni bifoga en deltagarlista i Excell-format med information om deltagares organisationsnummer (eller personnummer i det fall deltagare ännu ej startat företag) och e-postadress.

Personuppgifter i verksamheter Tillväxtverket finansierar

Den som är ansvarig för en verksamhet – till exempel ett projekt – är också ansvarig för de personuppgifter som den behandlar i samband med verksamheten.

Den som får finansiering från Tillväxtverket för en verksamhet ansvarar med andra ord själv för att GDPR-säkra den verksamheten. Tillväxtverket kan inte ge stöd i detta arbete. Vi hänvisar till Integritetskyddsmyndighetens webbsida.

När personuppgifter kopplat till en verksamhet vi finansierar kommer in till Tillväxtverket, till exempel i samband med ansökan eller redovisning, är Tillväxtverket personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter hos oss och ska följa reglerna i GDPR.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.