Projektstart tidigast vid ansökan om stöd

Stöd kan beviljas tidigast från det datum då er ansökan kommit in digitalt till Tillväxtverket. Det innebär att projektet kan starta tidigast detta datum.

Det är bara kostnader som har uppkommit under projektperioden som är stödberättigande. Projektperioden är start- och slutdatum för projekt som du beviljas i ditt beslut om stöd. Kostnader som uppstår före startdatum är inte stödberättigande och kan inte räknas in i projektbudgeten, till exempel kostnader för att skriva ansökan eller aktiviteter som påbörjats innan projektets startdatum.

Projektets startdatum kan tidigareläggas tidigast till det datum ansökan om stöd kom in till Tillväxtverket och endast vid särskilda omständigheter. Ta kontakt med din handläggare i så fall.

Skilj projektets kostnader från den ordinarie verksamheten

Ni ska kunna särskilja projektets kostnader från kostnader i den ordinarie verksamheten. Projektets totala kostnader och intäkter ska direkt kunna utläsas i er projektredovisning. Det gör ni genom att upprätta en separat projektkod. Ni ska följa gällande bokföringsregler.

Ni som väljer att upparbeta kostnader i ett projekt som ännu inte har beviljats stöd gör det på egen risk.