2. Det ska ni göra när ni beviljats stöd

När ni har beviljats stöd ansvarar ni själva för att följa beslut om stöd och gällande villkor.

Känner alla som arbetar i projektet till innehållet i beslutet om stöd?

Beslutet om stöd ställer upp villkor för projektet som alla inblandade bör känna till väl. Det är därför rekommenderat att ha ett startmöte för att gå igenom beslutet och arbetsformer för projektet.

Är ni inom projektet förberedda på det praktiska genomförandet?

Innan ni startar projektet bör ni utifrån projektets tid- och aktivitetsplan förbereda genomförandet av projektet. Beroende på projektets storlek så kan behov finnas av en mer detaljerad projektplan inklusive rutinbeskrivningar och annat som underlättar genomförandet av projektet.

Har projektet tillgång till den personal som behövs?

Innan projektet startar ska ni säkerställa att ni har den personal som behövs för att genomföra projektet. Ta reda på om de resurser ni behöver finns i er organisation eller om ni behöver rekrytera.

Bokför projektets kostnader, intäkter och finansiering

Ni ska bokföra projektets kostnader, intäkter och finansiering särredovisat så att det syns att kostnaderna, intäkterna och finansieringen har med projektet att göra.

Ska ni upphandla eller göra inköp inom ramen för projektet?

Om ni ska göra upphandlingar i projektet behöver ni förbereda dessa i god tid. Ta reda på om det finns någon kunnig i organisationen eller om ni behöver ta in extern hjälp för upphandlingen. Se över om det finns ramavtal i er ordinarie verksamhet som ni kan använda i projektet.

Ni som inte omfattas av upphandlingsregelverket ska göra era inköp på ett affärsmässigt sätt.

Rapportera löpande till Tillväxtverket

Ni som beviljats stöd från Tillväxtverket ska rapportera till oss under tiden ni arbetar med projektet och när ni avslutar det. Hur ofta ni ska rapportera och för vilka perioder framgår av ert beslut om stöd.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.