Genomförandekrav för samverkansprojekt

I det här avsnittet kan ni läsa om de krav som gäller under genomförandet av samverkansprojekt.

Vill ni veta mer om förutsättningarna för att genomföra ett samverkansprojekt, läs under Planera på sidan Särskilda krav på samverkansprojekt.

Följ reglerna för stödberättigande kostnader

För samverkansprojekt gäller samma grundläggande krav för stödberättigande kostnader som för andra projekt.

Kostnaderna ska vara betalda av och bokförda hos stödmottagaren eller någon av samverkansparterna i projektet.

Samverkansparter får inte göra påslag på de kostnader som är godkända i beslutet om stöd.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader kan vara stödberättigande för alla parter i projektet. Av beslutet om stöd framgår vilka parter som har beviljats indirekta kostnader samt om procentsatsen skiljer sig åt mellan parterna.

Moms

Moms kan vara en stödberättigande kostnad för en part enbart om det fastställts i beslut om stöd.

Ansökan om utbetalning

Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att sammanställa underlaget till ansökan om utbetalning.

Er ansökan om utbetalning ska innehålla en läges- eller slutrapport för periodens verksamhet samt en ekonomirapport för stödmottagarens och samverkansparternas kostnader. Kostnaderna ska redovisas under det kostnadsslag som de avser.

Alla parter ska redovisa för samma period så att kopplingen mellan kostnader och redovisade aktiviteter blir tydlig.

Vid ansökan om utbetalning ansvarar ni som stödmottagare för

  • att sammanställa alla parters underlag
  • att projektet endast tar upp stödberättigande kostnader. Det innebär att ni måste kontrollera att alla parters redovisade kostnader är i linje med beslutet.
  • att upprätta och skicka in ansökan om utbetalning i e-tjänsten Min ansökan
  • att betala ut stöd till parterna efter att ni erhållit projektets utbetalning från Tillväxtverket

Tillväxtverket rekommenderar att ni fastställer tydliga redovisningsrutiner för projektet, så att ni i god tid inför en ansökan om utbetalning får in de underlag ni behöver från samverkansparterna.

Lägesrapport och slutrapport

Den rapportering ni gör i läges- och slutrapporter ska avse aktuell rapporteringsperiod och omfatta hela projektverksamheten som genomförts hos er och hos alla samverkansparter.

Alla parters aktiviteter, mål och resultat ska finnas med. Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att alla parter levererar det material som behövs inför varje ansökan om utbetalning.

Ekonomisk rapportering

Varje samverkanspart redovisar sina kostnader i projektet till er som stödmottagare. Denna redovisning till er ska bestå av huvudbok, resultatrapport och verifikationsunderlag.

Samverkansparter ska alltså inte fakturera er som stödmottagare, utan redovisa sina kostnader till er. När ni har bedömt och tagit upp kostnaderna i projektets samlade ansökan om utbetalning gör Tillväxtverket en prövning av kostnadernas stödberättigande. Efter att ansökan om utbetalning har godkänts betalar ni ut det stödbelopp som varje samverkanspart har beviljats.

Den ekonomiska rapporteringen till Tillväxtverket ska innehålla:

  • redovisning av kostnader fördelade enligt Tillväxtverkets kostnadsslag
  • redovisning av intäkter
  • utdrag ur huvudböcker som visar att kostnaderna är projektbokförda hos stödmottagaren eller samverkansparterna (gäller ej kostnader som är beräknade utifrån en schablon)

Om ni finns inom samma koncern

Om samverkansparterna finns inom samma koncern som er som stödmottagare kan ni använda samma projektkod i redovisningen för alla parter. Det innebär att ni kan få fram en total projektredovisning direkt från ekonomisystemet och behöver inte begära in särskilda redovisningar från varje part.

Medfinansiering

Egen kontant medfinansiering från stödmottagare eller samverkanspart behöver inte någon separat verifiering. Denna finansiering styrks genom att den aktuella parten står för en eventuell finansiering som saknas för att Tillväxtverket ska kunna betala ut fullt stöd.

Dokumentationen ska arkiveras

Ni som stödmottagare ansvarar för att spara all dokumentation kring projektet och ha den tillgänglig på Tillväxtverkets förfrågan.